СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В СИСТЕМІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

  • Т. М. Степура Національний університет «Львівська політехніка»
  • О. І. Матійчук Український католицький університет
Ключові слова: заробітна плата, якість людського потенціалу, тарифікація, організація оплати праці, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, бідність, соціальні стандарти

Анотація

Розглянуто сутність мінімальної заробітної плати та її функції у системі збереження якості людського потенціалу регіонів України. Розкрито взаємозв’язок мінімальної заробітної плати з прожитковим мінімумом й іншими соціальними стандартами. Визначено роль матеріального стимулювання праці у процесі збереження якості людського потенціалу. При цьому вказано, що найважливішими функціями заробітної плати є як збереження якості людського потенціалу регіонів України, так і підтримка балансу на ринку праці. У комплексі це повинно забезпечити достатній рівень протекціонізму доходів населення. Основні висновки статті базуються також на Концепції гідної праці, одним із положень якої є гідна оплата праці, а також на інших Конвенціях і Рекомендаціях Міжнародної організації праці. Визначено, що організація оплати праці та її рівень повинні формуватися з урахуванням величини прожиткового мінімуму, межі бідності, базової тарифної ставки. Особливо актуальним це є з огляду на значні показники бідності в Україні, що охоплюють близько чверті її населення. Показники бідності залишаються високими при використанні різних підходів і оцінок до її рівня і глибини. Також значною проблемою є необґрунтоване послаблення регламентації трудових відносин нормативно-правовими методами. Це проявляється у несвоєчасному укладанні трудових договорів (контрактів) і поширенні неформальної зайнятості, нехтуванні створенням комісій з присвоєння і підвищення тарифно-кваліфікаційних розрядів працівникам. Запропоноване поетапне підвищення оплати праці в економіці країни, ширше використання тарифно-кваліфікаційних сіток, формування пропорційного та соціально й економічно обґрунтованого співвідношення тарифних ставок, соціальних стандартів, мінімальної заробітної плати, поступового збільшення частки заробітної плати у доходах населення України. Наведене є запорукою успішного вирішення проблеми збереження якості людського потенціалу України у частині протекціонізму доходів населення та зростання його добробуту. Це, в свою чергу, створить умови для відтворення ознак якості людського потенціалу на рівні, не нижчому від уже досягнутого, або й на вищому.

Посилання

Праця України у 2017 році : Статистичний збірник / відп. за випуск І. В. Сеник. – Київ, ТОВ Видавництво “Август Трейд”, 2018 – 270 с.

Завіновська Г.Т. Економіка праці Навч. посібник / Г. Т. Завіновська.- К.: КНЕУ, 2000. – 200с.

Шелешкова С. Заробітна плата як мотиваційна складова продуктивності праці / С. Шелешкова, Ю. Спасенко // Україна: аспекти праці. – 2006. – No2. – С.9- 17.

Крищенко К. Удосконалення організаційно – економічного механізму управління оплатою праці / К. Крищенко // Україна: аспекти праці. – 2007. –No6 – С. 9 -16.

Макконнел Кемпбелл Р. Економикс: Принципы, проблемы и политика / Кемпбелл Р. Макконнел, Стенли Л. Брю. – В 2 т.: Пер.с англ., 11-го изд. – Т.2. – М.: Республика, 1992. – 400 с.

Кодекс законів про працю України : за станом на 11.10.2018 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Баланда А. Інститут мінімальної заробітної плати: світовий досвід встановлення та проблеми України / А. Баланда, О. Варецька // Україна: аспекти праці. – 2005. – No4. – С. 38-44.

Мінімальна заробітна плата: Мінфін [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/

Сайт Державної служби статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Задорожна С. М. Інституційні механізми подолання бідності в Україні / С. М. Задорожна // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. – No 2 (2). – 2016. – С. 37-55.

What’s Minimum Wage in Europian Union 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.reinisfischer.com/whats-minimum-wage-european-union-2017

Senyk, I. V. (Eds). (2018). Pracya v Ukrayini u 2017 rotsi [Statystychnyj zbirnyk]. Kyiv: TOV Vydavnycztvo “Avgust Trejd” [in Ukrainian].

Zavinovska, G. T. (2000). Ekonomika praci [Economy of Labour]. K.: KNEU [in Ukrainian].

Sheleshkova, S., & Spasenko, Yu. (2006). Zarobitna plata yak motyvacijna skladova produktyvnosti praci [Wages as a motivational component of labor productivity]. Ukrayina: aspekty praci – Ukraine: Aspects of Labour, 2, 9-17 [in Ukrainian].

Kryshhenko, K. (2007). Udoskonalennya organizacijno – ekonomichnogo mexanizmu upravlinnya oplatoyu praci [Improvement of the Organizational and Economic Mechanism of Labour Remuneration Management]. Ukrayina: aspekty praci – Ukraine: Aspects of Labour, 6, 9-16 [in Ukrainian].

Makkonnel, Kempbell R. & Bryu, Stenly L. (1992). Ekonomyks: Pryncypy, problemy i polytyka [Economics: Principles, Problems and Policies]. (Trans. 11nd ed.). Moskva: Respublyka [in Russian].

Kodeks zakoniv pro pracyu Ukrayiny [Labour’s Code Ukraine]. (2018, Oktober 11). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 [in Ukrainian].

Balanda, A. & Vareczka, O. (2005). Instytut minimalnoyi zarobitnoyi platy: svitovyj dosvid vstanovlennya ta problemy Ukrayiny [Institute of Minimum Wage: World Experience of Desigion and Problems of Ukraine]. Ukrayina: aspekty praci – Ukraine: Aspects of Labour, 4, 38-44 [in Ukrainian].

Minimalna zarobitna plata [Minimum Wage]. Minfin – Ministy of Finance. minfin.com.ua. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/ [in Ukrainian].

Sajt Derzhavnoyi sluzhby statystyky [Site of State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Zadorozhna, S. M. (2016). Instytucijni mexanizmy podolannya bidnosti v Ukrayini [Institutional Mechanisms for Combating Poverty in Ukraine]. Publichne administruvannya: naukovi doslidzhennya ta rozvytok - Public Administration: Research and Development, 2 (2), 37-55. [in Ukrainian]

What’s Minimum Wage in Europian Union 2017 reinisfischer.com Retrieved from: https://www.reinisfischer.com/whats-minimum-wage-european-union-2017.

Переглядів статті: 208
Завантажень PDF: 142
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Степура, Т. М., & Матійчук, О. І. (2019). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В СИСТЕМІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Економічний простір, (142), 88-100. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/53
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ