ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

  • Г. В. Разумова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: регуляторна політика, національна економіка, оцінка, еластичність розвитку, показники оцінки, індикатори

Анотація

Визначено, що національна економіка представляє собою багатоаспектну систему, що потребує специфічного підходу до оцінювання, який зможе врахувати всі її аспекти. Метою дослідження є розробка підходу до оцінки регуляторної політики та її результатів, який дозволяє врахувати віддачу від змін в регуляторній політиці. Визначено критерії та показники оцінки розвитку національної економіки (результатів регуляторної політики), а також показники оцінки змін регуляторної політики. У якості критерію оцінки регуляторної політики обрано ступінь віддачі від змін в галузі регулювання. При цьому індикатором, що найточніше відбиває даний критерій запропоновано використовувати коефіцієнт еластичності розвитку за сферами від змін у регулюванні. Проаналізовано місце системи показників оцінки розвитку національної економіки в оцінюванні регуляторної політики. Розроблено підхід до оцінки регуляторної політики, що на відміну від інших ґрунтується на визначенні коефіцієнтів еластичності розвитку за сферами від зміни регуляторної політики із застосуванням інструментів кореляційно-регресійного аналізу та моделювання. Представлений підхід дозволяє врахувати віддачу від змін в регуляторній політиці, що призводить до відповідної зміни розвитку в окремих сферах національної економіки. Підхід до оцінки регуляторної політики та її результатів побудовано на основі індикаторів, що використовуються фахівцями Світового банку при оцінці стійкого економічного розвитку (Sustainable Economic Development Assessment), а також показниках та індикаторах складових рейтингу Doing Business, індикаторів управління рейтингу Worldwide Governance Indicators й показників складової Business regulation рейтингу Economic Freedom of the World. Підсистеми показників запропонованого підходу можуть бути використані як самостійні структурні елементи, на основі яких може бути отримана вичерпна інформація про певний процес. Так, наведена підсистема показників оцінки розвитку національної економіки за сферами служить підґрунтям для отримання всебічного уявлення про зміни, що відбуваються в різних сферах, а також виокремлення проблемних сфер. Підсистема показників оцінки регуляторної політики, в свою чергу, служить підґрунтям для отримання інформації про те, наскільки покращилось чи погіршилось регулювання для кожної зі сфер розвитку.

Посилання

Воротін В. Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій : монографія. Київ : УАД У, 2002. 392 с.

Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23 березня 2000 р. No 1602-ІІІ. Дата оновлення: 02.12.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14.

Ляшенко В.І. Регулювання розвитку економічних систем: теорія, режими, інститути. Донецьк : ДонНТУ, 2006. 668 с.

Razumova H. Methodical approach to polydiagnostic evaluation of the national economy development. The potential of modern science: collective monograph. Editor: Babych M.M. London, United Kingdom: Sciemcee Publishing. 2019. P. 173-182.

Поліщук Н.В. Науково-методологічні засади результативності функціонування сучасних економічних систем : автореф. дис. ... д-ра екон. наук: : 08.00. Вінниця, 2011. 36 с.

Striking a Balance Between Well-Being and Growth: The 2018 Sustainable Economic Development Assessment. URL: https://www.bcg.com/publications/2018/seda-striking-balance-between-well-being-growth.aspx.

Ease of Doing Business Score and Ease of Doing Business Ranking. URL: http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual- Reports/English/DB19-Chapters/DB19-Score-and-DBRankings.pdf.

The Worldwide Governance Indicators (WGI) project. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home.

Economic Freedomof the World: 2008 Annual Report. URL: https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/EconomicFreedomoftheWorld2008.pdf.

Глушко А. Д. Оцінка ефективності державної регуляторної політики у сфері внутрішньої торгівлі в Україні. Економіка і регіон. 2012. No 6 (37). С. 82-89.

Колупаєва І.В. Механізм регуляторної політики держави: сутність та детермінанти. Ефективна економіка. 2016. No 12. URL: http://www.economy.na yka.com.ua/?op=1&z=5325.

Мещеряков А. А. Регуляторна політика як складова забезпечення економічної безпеки в Україні. Вісник митної служби України. Серія «Економіка». 2011. No 1. С. 34-39.

Осадча Н.В. Зміни регуляторної політики України в умовах підписання асоціації з Європейським Союзом. Вісник економічної науки України. 2014. No 3. С. 71-75

Степаненко С. В. Визначення основних засад регуляторного втручання в економіку залежно від функцій держави в реалізації цілей суспільного розвитку. Актуальні проблеми державного управління. 2013. No 1 (43). С. 147-152.

Разумова Г.В. Головні аспекти реалізації державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації. Економічний простір. 2018. No132. С. 83-94. DOI 10.30838/P.ES.2224.240418.83.53

Vorotin, V. Ye. (2002). Makroekonomichne rehuliuvannia v umovakh hlobalnykh transformatsii [Macroeconomic regulation in the conditions of global transformations]. Kyiv: UADU [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro derzhavne prohnozuvannia ta rozroblennia prohram ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Ukrainy [The Law of Ukraine «On the state forecasting and development of economic and social programs development of Ukraine»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/1602-14 [in Ukrainian].

Liashenko, V. I. (2006). Rehuliuvannia rozvytku ekonomichnykh system: teoriia, rezhymy, instytuty [Regulation of the development of economic systems: theory, regimes, institutes]. Donetsk: DonNTU [in Ukrainian].

Razumova, H. (2019). Methodical approach to polydiagnostic evaluation of the national economy development. The potential of modern science (Vols. 2), (pp. 173-182). London, United Kingdom: Sciemcee Publishing.

Polishchuk, N. V. (2011). Naukovo-metodolohichni zasady rezultatyvnosti funktsionuvannia suchasnykh ekonomichnykh system [Scientific and methodological principles of the functioning effectiveness of modern economic systems]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Vinnytsia [in Ukrainian].

Striking a Balance Between Well-Being and Growth: The 2018 Sustainable Economic Development Assessment. bcg.com. Retrieved from https://www.bcg.com/publications/2018/seda-striking-balance-between-well-being-growth.aspx.

Ease of Doing Business Score and Ease of Doing Business Ranking. doingbusiness.org. Retrieved from: http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/ Annual-Reports/English/DB19-Chapters/DB19-Score-and-DBRankings.pdf.

The Worldwide Governance Indicators (WGI) project. info.worldbank.org. Retrieved from http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home.

Economic Freedomof the World: 2008 Annual Report. fraserinstitute.org. Retrieved from https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/EconomicFreedomoftheWorld2008.pdf.

Glushko, A. D. (2012) Otsinka efektyvnosti derzhavnoi rehuliatornoi polityky u sferi vnutrishnoi torhivli v Ukraini [An estimation of efficiency of state regulatory policy is in the field of domestic trade in Ukraine]. Ekonomika i rehion – Economy and region, 6 (37), 82-89 [in Ukrainian].

Kolupaieva, I. V. (2016). Mekhanizm rehuliatornoi polityky derzhavy: sutnist ta determinanty [The mechanism of regulatory policy: the nature and determinants]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 12. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5325 [in Ukrainian].

Meshcheriakov, A. A. (2011). Rehuliatorna polityka yak skladova zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky v Ukraini [Regulatory policy as a component of ensuring economic security in Ukraine]. Visnyk mytnoi sluzhby Ukrainy – Bulletin of the Customs Service of Ukraine, 1. 34-39 [in Ukrainian].

Osadcha, N. V. (2014). Zminy rehuliatornoi polityky Ukrainy v umovakh pidpysannia asotsiatsii z Yevropeiskym Soiuzom [Changes in the regulatory policy of Ukraine in the conditions of signing the association with the European Union]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Bulletin of Economic Science of Ukraine, 3, 71-75 [in Ukrainian].

Stepanenko, S. V. (2013). Vyznachennia osnovnykh zasad rehuliatornoho vtruchannia v ekonomiku zalezhno vid funktsii derzhavy v realizatsii tsilei suspilnoho rozvytku [Determination of the basic principles of regulatory intervention in the economy depending on the functions of the state in the realization of the goals of social development]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia – Actual problems of public administration, 1 (43), 147-152 [in Ukrainian].

Razumova, H. V. (2018). Holovni aspekty realizatsii derzhavnoi molodizhnoi polityky v Ukraini v umovakh detsentralizatsii [The main aspects of the state youth policy realization in Ukraine within the framework of decentralization]. Ekonomichnyi prostir – Economic scope, 132, 83-94 152 [in Ukrainian]. DOI 10.30838/P.ES.2224.240418.83.53

Переглядів статті: 41
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Разумова, Г. В. (2019). ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ. Економічний простір, (142), 78-87. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/52
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ