ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАГРОЗАМ В УКРАЇНІ

  • Р. Ю. Прав Міжрегіональна Академія Управління персоналом
Ключові слова: безпека, державна політика, ефективність, інформація, інформаційна безпека, інформаційні загрози, національна безпека

Анотація

У статті з’ясовано основи реалізації державної політики органами влади щодо протидії інформаційним загрозам в Україні. З’ясовано, що в умовах глобальних викликів головним стратегічним національним ресурсом, що визначає економічну і оборонну міць держави, є інформація та інформаційні технології, від яких вирішальною мірою залежать всі сфери життєдіяльності суспільства: виробництво та управління, оборона і енергетика, транспорт і зв'язок, банківська справа і фінанси, наука, освіта і багато інших. Доведено, що для власного сталого інформаційного розвитку в умовах жорсткої конкуренції з урахуванням чинників інформаційної безпеки кожна держава повинна забезпечити: розуміння інформаційних атак та протистояння ним; створення програмного забезпечення протистояння інформаційним атакам; аналіз показників інформаційних загроз з метою вдосконалення механізмів прийняття рішень в системах державного управління; забезпечення максимального захисту від зовнішніх впливів; аналіз стану і технічний аудит всіх засобів комунікації; консолідація діяльності органів державної влади та ЗМІ у сфері політичного інформування суспільства для нейтралізації негативного психологічного впливу в умовах криз та конфліктів. Інформаційна політика держави має зосередитися на віддзеркаленні нагальних питань, що сформувалися у галузі міжнародних відносин та галузі інформаційної безпеки та ін. Права та інтереси кожного суб’єкта інформаційних взаємин мають бути законодавчо захищені. Найважчим буде реалізація завдань, в межах яких планується гармонійно забезпечити інформаційну безпеку країни, індивіда і соціуму й одночасно виокремити нагальні пріоритети, а саме: створити/відновити основні захисні елементи структури інформаційної нацбезпеки, практично реалізувати зазначену раніше схему дієвого механізму інформаційного захисту країни, переглянути нові інформаційні загрози, усунути наявні, визначивши ступені імовірних результатів та рівня їхнього інтенсивного впливу. Головною інформаційною загрозою для національної безпеки є вплив, який може здійснити інша сторона на стан державної інформаційної інфраструктури, інформаційних ресурсів, на стан суспільства, свідомості, підсвідомості індивідуума задля нав’язування державі бажаної системи з відповідними цінностями, поглядами, інтересами і рішеннями щодо надважливих сфер у суспільній і державній діяльності, взяття під контроль їхньої поведінки і розвитку у потрібному іншій стороні векторі.

Посилання

Бондаренко В.О., Литвиненко В.О. Інформаційна безпека сучасної держави: концептуальні роздуми. / [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.crimeresearch.ru/library/strateg.html

Горбань Ю. О. Інформаційна війна проти України та засоби її ведення [Електронний ресурс] / Ю. О. Горбань. – Режим доступу: http://www.visnyk.academy.gov.ua/wpcontent/uploads/2015/04/20.pdf

Закон України «Про інформацію». / [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12

Марутян Р. Р. Рекомендації щодо вдосконалення політики забезпечення інформаційної безпеки України [Електронний ресурс] / Р. Р. Марутян. – Режим доступу: http://www.dsaua.org/index.phpoption=com_content&view=article&id=198% 3A2014-08-13-12-55 48&catid=66%3A2010-12-13-08-48-53&Itemid= 90&lang=uk

Методи інформаційного захисту простору. Інформаційна безпека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ua.textreferat.com/referat- 7471.html

Петрик В. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особи [Електронний ресурс] / В. Петрик. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3222

Саати Т. Л. Математические модели конфликтных ситуаций. - М. : “Сов. Радио”, 1977. - 304 с

Фурман І. О. Інформаційна безпека в комп’ютерних програмах та системах,2015.–2с.

Bondarenko V.O., Lytvynenko V.O. Informatsiina bezpeka suchasnoi derzhavy: kontseptualni rozdumy [Information security of the modern state: conceptual reflections]. Retrieved from www.crimeresearch.ru/library/strateg.html [in Ukrainian].

Horban Yu. O. Informatsiina viina proty Ukrainy ta zasoby yii vedennia [Information war against Ukraine and means of its conduct] Retrieved from http://www.visnyk.academy.gov.ua/wpcontent/uploads/2015/04/20.pdf [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro informatsiiu» [The Law of Ukraine "On Information"]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12 [in Ukrainian].

Marutian R. R. Rekomendatsii shchodo vdoskonalennia polityky zabezpechennia informatsiinoi bezpeky Ukrainy [Recommendations for improving the policy of ensuring information security of Ukraine] Retrieved from http://www.dsaua.org/index.php? option=com_content&view=article&id=198%3A2014-08-13-12-55-48&catid=66%3A 2010-12-13-08-48-53&Itemid= 90&lang=uk [in Ukrainian].

Metody informatsiinoho zakhystu prostoru. Informatsiina bezpeka Ukrainy [Methods of information protection of space. Information security of Ukraine] Retrieved from http://www.ua.textreferat.com/referat-7471.html [in Ukrainian].

Petryk V. Sutnist informatsiinoi bezpeky derzhavy, suspilstva ta osoby [The essence of information security of the state, society and person] Retrieved from http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3222 [in Ukrainian].

Saaty T. L. (1997) Matematicheskie modeli konfliktnyih situatsiy [Mathematical models of conflict situations]. Moskva : “Sov. Radio” [in Russian].

Furman I.O. (2015) Informatsiyna bezpeka v komp"yuternykh prohramakh ta systemakh [in Ukrainian].

Переглядів статті: 169
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Прав, Р. Ю. (2019). ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНАМИ ВЛАДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАГРОЗАМ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (142), 65-77. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/51
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ