МОТИВАЦІЯ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ: ОСОБЛИВОСТІ, РЕКОМЕНДАЦІЇ

  • Н. С. Данилевич ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
  • О. М. Поплавська ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
  • Ю. О. Пузиревська ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Ключові слова: мотивація, молодь, пільги, інструменти мотивації, мотиваційний профіль, мотиваційна модель

Анотація

Метою дослідження є аналіз мотивів молоді та розробка рекомендацій щодо формування моделі мотивації молодих фахівців у бізнес-компаніях. Проведено соціологічне опитування, з метою виявлення даної проблеми у різних сферах економічної діяльності. Обґрунтовано, що правильно організована система мотивації допомагає суттєво підвищувати ефективність роботи персоналу. Досліджено найпоширеніші інструменти мотивації, які застосовуються в українських компаніях. Сформовано профіль сьогоднішнього молодого фахівця за бальною шкалою, який охоплює базові, бажані та несуттєві, але важливі цінності. Обґрунтовано, що мотиваційний профіль молодих фахівців має ряд Cсобливостей, що пов’язано з прагненням молоді набути достатній рівень професійних компетенцій, і проявляється у цінностях розвитку. Розроблено залежність рівнів профіля працівників від цілей компанії у сфері управління персоналом. Акцентується увага на тому, що динамічний розвиток бізнес- компаній, постійне оновлення команди в напряму результативності та прибутковості необхідно поширювати на всіх працівників. Рекомендовано під час формування моделі мотивації дотримуватися таких засад: орієнтація на задоволення бажаних цінностей працівника, урахування ринкових цін на робочу силу відповідної кваліфікації та компетентності, формування гнучких моделей мотивації персоналу. Орієнтація на задоволення бажаних цінностей працівника вимагає від компанії постійного моніторингу та оцінки ступеня важливості мотивів працівників. Визначено, що для стандартного профілю важливим компонентом є компенсаційна модель оплати праці, що ґрунтується на гідній оплаті праці, для базового – важливо доповнити компенсаційну модель елементами соціального пакету, а для профільного – індивідуалізувати соціальний пакет, розширити нематеріальну складову мотивації. На підставі результатів дослідження, запропонована модель впровадження системи мотивації молодих фахівців, яка передбачає індивідуалізацію соціальних пакетів для працівників залежно від категорії працівників. При чому перелік елементів соціального пакету має охоплювати такі, що цікаві для різних вікових груп у тому числі.

Посилання

Christine Corelli. Managing & Motivating Young Employees. – CFMA, 2018. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cfma.org/news/content.cfm?ItemNumber=2737.

M. Heliza Gay C. Ariola. Factors Affecting Young Workers’ Motivation and Commitment to Stay: The Context of the Philippine IT-BPO Industry. - The Hague, The Netherlands, 2017. – 67р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://thesis.eur.nl/pub/41664/Ariola-Ma.-Heliza-Gay-C.-.pdf.

Zaneta Bernotaite. Importance of motivational factors among young employees in the service sector. - Copenhagen Business School 2013. – 83р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/3982/zaneta_bern otaite.pdf?sequence=1.

Армстронг М., Стивенс Т. Оплата труда. Практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала. / М. Армстронг, Т. Стивенс.// – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2006. – 512 с.

Колот А.М. Мотиваційний менеджмент: підручник. / А.М. Колот.// – К.: КНЕУ, 2014. – 479с.

Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу, 3-e изд. пер. с англ.// – СПб.: Питер, 2008. – 352 с.

Семікіна М.В., Ішенко Н.А. Мотивація ефективної зайнятості: пошук оптимальної стратегії: монографія./ М.В. Семікіна, Н.А. Ішенко.//–Кіровоград: КОД, 2012. – 216 с.

Хендерсон Р. Компенсационный менеджмент. Стратегия и тактика формирования заработной платы и других выплат / Р. Хендерсон. //– СПб. : Питер, 2004. – 880 с.

Цимбалюк С.О. Формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин:монографія. / С.О. Цимбалюк. //–К.:КНЕУ,2015.– 213с.

Christine Corelli. Managing & Motivating Young Employees. (2018). Retrieved from http://www.cfma.org/news/content.cfm?ItemNumber=2737.

M. Heliza Gay C. Ariola. Factors Affecting Young Workers’ Motivation and Commitment to Stay: The Context of the Philippine IT-BPO Industry.(2017). 67р. Retrieved from https://thesis.eur.nl/pub/41664/Ariola-Ma.-Heliza-Gay-C.-.pdf.

Zaneta Bernotaite. Importance of motivational factors among young employees in the service sector. - Copenhagen Business School (2013). - 83р. Retrieved from https://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/3982/zaneta_bernotaite.pdf?sequence=1.

Armstrong, M., Stephens, T. (2006). Oplata truda. Prakticheskoe rukovodstvo po postroeniyu optimalnoy sistemyi oplatyi truda i voznagrazhdeniya personala. [A Handbook of Employee Reward Management and Practice], Dnepropetrovsk: Balans Byznes Buks – pp. 512. [In Russian]

Kolot, A.M. (2014). MotivatsIyniy menedzhment: pidruchnik. [Motivational management], Kyiv: KNEU – pp. 479. [In Ukrainian]

Maslou, A. Motivatsiya i lichnost, 3-e yzd. per. s anhl. [Motivation and personality], – SPb.: Pyter. рр.352. [In Russian]

Semikina, M.V., Ishenko, N.A. (2012). Motivatsiya efektivnoyi zaynyatosti: poshuk optimalnoyi strategiyi: monografIya. [Motivation for effective employment: finding the optimal strategy], Kirovohrad: KOD – pp. 216. [in Ukrainian].

Henderson, R. (2004). Kompensatsionnyiy menedzhment. Strategiya i taktika formirovaniya zarabotnoy platyi i drugih vyiplat. [Compensation Management in a Knowledge-Based World], SPb. : Pyter – pp. 880. [In Russian]

Tsymbaliuk, S.O. (2015). Formuvannya kompensatsiynoyi polItiki v umovah transformatsiyi sotsIalno-trudovih vIdnosin: monografIya. [Formation of compensatory policy in the conditions of transformation of social and labor relations], Kiev: KNEU – pp. 213. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 411
Завантажень PDF: 138
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Данилевич, Н. С., Поплавська, О. М., & Пузиревська, Ю. О. (2019). МОТИВАЦІЯ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ: ОСОБЛИВОСТІ, РЕКОМЕНДАЦІЇ. Економічний простір, (142), 53-64. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/50
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ