СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ТА КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

  • С. В. Шевчук Університет ДФС України
Ключові слова: митні інтереси, митна безпека, митна справа, державне регулювання, стратегія забезпечення митних інтересів, управління

Анотація

Досліджено сучасні стратегічні підходи та виокремлено ключові напрями забезпечення митних інтересів держави. У ході роботи було встановлено неналежний рівень комплексності, системності, компліментарності та завершеності реалізації регуляторних актів, що відповідають за забезпечення митних інтересів. Проведений аналіз законодавчої бази показав декларативно- орієнтовний характер ключових документів (концепцій, програм, планів) у митній сфері та їх неспроможність вирішити актуальний спектр економічних проблем в реальному часі. Окреслено основні стратегічні пріоритети розвитку митних служб у розвинутих країнах світу. На основі чого з’ясовано, що передові країни світу усвідомлюючи глобалізаційні виклики, інтенсифікацію міжнародної конкуренції та роль науково-технічного прогресу, не лише мають чітко сформовану стратегію розвитку митних служб, але й активно впроваджують нові технології у діяльність митних та прикордонних відомств. Зроблено висновки про відсутність єдиного стратегічного курсу держави щодо розвитку органів доходів і зборів, митної політики, митної справи, що продовжує контрпродуктивно впливати на управлінську вертикаль та суттєво перешкоджає адекватному інноваційному реагуванню на сучасні виклики в рамках використання нових технології в митній сфері. Акцентовано увагу, що на забезпечення митних інтересів України впливає низка важливих аспектів, що обумовлює певну специфічність розуміння фундаментальних основ побудови та критеріїв реалізації стратегії. Зазначено, що в умовах перманентних трансформацій глобальної економіки забезпечення національних митних інтересів є необхідним чинником економічного розвитку держави, а одним із важливих та ефективних інструментів їх захисту залишається гармонійно функціонуюча стратегія. У відповідному контексті обґрунтовано гіпотезу про важливість побудови стратегії забезпечення митних інтересів держави та окреслено її ключові напрями реалізації. Також, акцентовано увагу на основних структурних елементах, що повинна мати відповідна стратегія, серед яких місія, принципи, етапи реалізації, індикатори досягнення результуючого ефекту, а також узгоджені форми співпраці органів доходів і зборів з іншими інституціями в системі державного управління.

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление : сокр. пер. с англ. / Ансофф И. ; под ред. Л. И. Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.

Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегии / [пер. с англ. Под ред. Ю. П. Каптуревского]. – Спб: Издательство «Питер», 2000. 336 с.

Бережнюк І. Актуальні питання теорії та практики митної справи: монографія / за заг. ред. доктора економічних наук І. Г. Бережнюка. – 2013. – 427 с.

Герард М. О реформировании таможенной системы. Проблемы теории и практики управления: международный журнал. 2002. No5. URL: http://vasilievaa.narod.ru/5_5_02.htm

Івашова Л.М, Іванова К.В. Шляхи адаптації нормативно-правового забезпечення стратегічного управління митною діяльністю в Україні до світових стандартів. Зб. наук. пр. Херсонського державного технічного університету: серія: Державне управління. 2013. No 2. С.74–82.

Квеліашвілі І. М. Стратегія розвитку державної митної справи як інструмент рівноправного партнерства у зовнішньому просторі. Публічне управління та митне адміністрування. 2015. No 2 (13). С. 82-89

Пашко П. В. Стратегічні підходи до управління митною безпекою. Стратегічна панорама. 2009. No 2. С. 45–55

Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов : пер. с англ. / Майкл Е. Портер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.

Приймаченко Д. В. Митна політика держави та її реалізація митними органами: монографія. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2006. 332 с.

Федотов О. П. Концепція реалізації державної митної справи в концептуальних документах Електронний ресурс. Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія”: зб. наук. праць. 2014. Т. 14. С. 323 – 331

Ченцов В.В. Досвід модернізації митної служби США та можливості його імплементації в Україні/ Публічне адміністрування: теорія та практика: Електронний збірник наукових праць. 2009. Вип. 1 URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009!01/ChentsovStat.pdf

Щодо затвердження Концепції модернізації діяльності митної служби України. Наказ Держмитслужба України від 17.10.2006 No 895 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0895342-06

Про затвердження Концепції створення, упровадження і розвитку системи аналізу та керування ризиками та Положення про систему аналізу й селекції факторів ризику при визначенні окремих форм митного контролю. Наказ Держмитслужба України від 27.05.2005 No 435 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0435342-05

Концепція реформування діяльності митної служби України «Обличчям до людей» Концепція Держмитслужба України від 29.10.2010 URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0019342-10

Про схвалення Концепції Державної цільової правоохоронної програми “Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до 2020 року Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 No 1179-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1179-2015-%D1%80

Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках. Закон України від 07.02.2002 No 3022-III URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3022-14

Про Національну програму інформатизації. Закон України від 04.02.1998 No 74/98-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80

Про програму боротьби з контрабандою та порушенням митних правил на 2008-2009 роки. Указ Президента України від 04.03.2008 No 195/2008 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2008

Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування та реконструкція державного кордону» на період до 2015 року Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 No 831 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2007-%D0%BF

Про затвердження Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки Розпорядження КМУ від 23 жовтня 2013 р. No 869-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2013-%D1%80

Про затвердження Стратегічного плану розвитку ДФС України на 2015 - 2018 роки Наказ ДФС України від 12.02.15 No 80 URL: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo- pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/63703.html

Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі СОТ, Україна. Протокол від 05.02.2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_049

План дій реформи ДФС України. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/minfin-zaproshuie-do-publichnoho- obhovorennia-planu-dii-z-reformuvannia-dfs-u-podatkovomu- napriamku?category=novini-ta-media&subcategory=vsi-novini

Квеліашвілі І. М. Стратегії як основний механізм управління змінами при здійсненні митної справи: зарубіжний досвід. Інвестиції:практика та досвід.2016.No6. С. 104-109

Шевчук С. В. Аналіз динаміки здійснення митної справи в Україні. Економіка та держава. 2018. No 8. С. 65-70

Шевчук С.В. Митна безпека та митні інтереси держави: особливості економіко-правового регулювання. Економіка. Фінанси. Право. 2018. No 10/2. С. 36-40.

Шевчук С. В. Нетарифне регулювання як важливий механізм забезпечення митних інтересів держави. Економіка та держава. 2019. No 3. С. 71–77.

Стратегія Агентства митного та прикордонного контролю США 2020. URL: https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/CBP-Vision-Strategy-2020.pdf

The Union Customs Code URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union- customs-code_en

Стратегія удосконалення управління митними ризиками URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-936_en.htm&prev=search

Customs Service Business Strategy for the years 2014-2020/ Warsawa. 2013 URL: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1010496/Business+ Strategy.+SC.pdf

Стратегия развития таможенной службы российской федерации до 2020 года URL: http://customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17220&Itemid=237

European Commission (2019) EU Customs strategy. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/eu-customs- strategy_en

Canham By Jim Emerging technologies can transform border management, but agencies must prepare. WCO news. 2017 (February) pp. 32-33. URL: http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/media/wco-news- magazines/wco_news_82.pdf–Date of access: 18.03.2018.

Про схвалення концептуальних напрямів реформування системи органів, що реалізують державну податкову та митну політику Розпорядження КМУ від 27.12.2018 No 1101-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2018- %D1%80/print

Шевчук С.В. Сутність і складові регулятивного потенціалу держави у площині забезпечення митних інтересів. Бізнес Інформ. 2018. No 8. C. 33 – 37

Шевчук С. В. Митні інтереси держави: принципи забезпечення та критерії деталізації. Формування ринкових відносин в Україні. No 6 (205). С. 25-33

Ansoff Y. (1989). Stratehycheskoe upravlenye. [Strategic management]. (L. Y. Evenko Trans). Moscow: Эkonomyka, [in Russian]

Myntsberh H., Alstrэnd B., Lэmpel Dzh. (2000). Shkolы stratehyy [Strategy schools]. (Yu. P. Kapturevskoho Trans) Spb: Yzdatelstvo «Pyter», [in Russian]

Berezhniuk I. (2013). Aktualni pytannia teorii ta praktyky mytnoi spravy: monohrafiia [Topical issues of the theory and practice of customs]. Khmelnytskyi: PP Melnyk A.A., [in Ukrainian].

Herard M. (2002). O reformyrovanyy tamozhennoi system [On the reform of the customs system]. Problemы teoryy y praktyky upravlenyia: mezhdunarodnыi zhurnal – Problems of management theory and practice: an international journal. No5. Retrieved from: http://vasilievaa.narod.ru/5_5_02.htm [in Russian]

Ivashova L.M, Ivanova K.V . (2013). Shliakhy adaptatsii normatyvno-pravovoho zabezpechennia stratehichnoho upravlinnia mytnoiu diialnistiu v Ukraini do svitovykh standartiv [Ways of adaptation of normative-legal provision of strategic management of customs activity in Ukraine to world standards]. Zb. nauk. pr. Khersonskoho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu – Collection of scientific works of Kherson State Technical University, 2. pp. 74–82. [in Ukrainian]

Kveliashvili I. M. (2015). Stratehiia rozvytku derzhavnoi mytnoi spravy yak instrument rivnopravnoho partnerstva u zovnishnomu prostori [Strategy of development of state customs business as an instrument of equal partnership in the external space.]. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia – Public administration and customs administration, 2 (13). pp. 82-89 [in Ukrainian]

Pashko P . V . (2009). Stratehichni pidkhody do upravlinnia mytnoiu bezpekoiu [Strategic Approaches to Customs Security Management.]. Stratehichna panorama – Strategic panorama, No 2. pp. 45–55 [in Ukrainian]

Porter E. Maikl (2005). Konkurentnaia stratehyia: Metodyka analyza otraslei y konkurentov [Methods of analysis of industries and competitors] (Trans.). M. : Alpyna Byznes Buks, [in Russian]

Pryimachenko D. V. (2006). Mytna polityka derzhavy ta yii realizatsiia mytnymy orhanamy [Customs policy of the state and its implementation by the customs authorities]. Dnipropetrovsk: Akademiia mytnoi sluzhby Ukrainy, [in Ukrainian]

FedotovO.P (2014).Kontseptsiia realizatsii derzhavnoi mytnoi spravy v kontseptualnykh dokumentakh [Concept of realization of the state customs business in conceptual documents.]. Naukovi pratsi Natsionalnoho universytetu “Odeska yurydychna akademiia – Scientific works of the National University "Odessa Law Academy", Vol. 14. pp. 323 – 331, [in Ukrainian]

Chentsov V.V. (2009). Dosvid modernizatsii mytnoi sluzhby SShA ta mozhlyvosti yoho implementatsii v Ukraini [Experience of Modernization of the US Customs Service and the Possibilities for its Implementation in Ukraine]. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka – Public Administration: Theory and Practice, Vol. 1 Retrieved from: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009!01/ChentsovStat.pdf, [in Ukrainian]

Nakaz «Shchodo zatverdzhennia Kontseptsii modernizatsii diialnosti mytnoi sluzhby Ukrainy» [The Order «Concerning the adoption of the Concept of Modernization of the Customs Service of Ukraine»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0895342-06, [in Ukrainian]

Nakaz «Pro zatverdzhennia Kontseptsii stvorennia, uprovadzhennia i rozvytku systemy analizu ta keruvannia ryzykamy ta Polozhennia pro systemu analizu y selektsii faktoriv ryzyku pry vyznachenni okremykh form mytnoho kontroliu» [The Order «On Approval of the Concept for the Creation, Implementation and Development of the Risk Analysis and Management System and the Regulation on the System of Analysis and Selection of Risk Factors in Determining Certain Forms of Customs Control»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0435342-05, [in Ukrainian]

Kontseptsiia «Kontseptsiia reformuvannia diialnosti mytnoi sluzhby Ukrainy «Oblychchiam do liudei»» [The Concept «Concept of Reforming the Activities of the Customs Service of Ukraine "Face to People"»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0019342-10, [in Ukrainian]

Rozporiadzhennia «Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi pravookhoronnoi prohramy “Oblashtuvannia ta rekonstruktsiia derzhavnoho kordonu” na period do 2020 roku» [The Order «On Approval of the Concept of the State Target Law Enforcement Program "Construction and Reconstruction of the State Border" for the period up to 2020»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1179-2015-%D1%80, [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro Kompleksnu prohramu utverdzhennia Ukrainy yak tranzytnoi derzhavy u 2002-2010 rokakh» [The Law of Ukraine «On the Comprehensive Program for the Establishment of Ukraine as a Transit State in 2002-2010»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from:: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3022-14, [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro Natsionalnu prohramu informatyzatsii» [The Law of Ukraine «About the National Program of Informatization»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80, [in Ukrainian]

Ukaz «Pro prohramu borotby z kontrabandoiu ta porushenniam mytnykh pravyl na 2008- 2009 roky» [The Decree «About the Program on Combating Smuggling and Violation of Customs Rules for 2008-2009»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2008, [in Ukrainian]

Postanova «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi pravookhoronnoi prohramy «Oblashtuvannia ta rekonstruktsiia derzhavnoho kordonu» na period do 2015 roku» [The Resolution «On Approval of the State Target Law Enforcement Program "Construction and Reconstruction of the State Border" for the period until 2015»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2007- %D0%BF, [in Ukrainian]

Rozporiadzhennia «Pro zatverdzhennia Stratehichnoho planu rozvytku Ministerstva dokhodiv i zboriv na 2013-2018 roky» [The Order On Approval of the Strategic Development Plan of the Ministry of Income and Duties for 2013-2018»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2013-%D1%80, [in Ukrainian]

Nakaz «Pro zatverdzhennia Stratehichnoho planu rozvytku DFS Ukrainy na 2015 - 2018 roky» [The Order «On Approval of the Strategic Plan for the Development of DFS of Ukraine for 2015-2018»] (n.d.). sfs.gov.ua. Retrieved from: http://sfs.gov.ua/diyalnist- /zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/63703.html, [in Ukrainian]

Protokol «Provstup Ukrainy do Svitovoi orhanizatsii torhivli SOT,Ukraina» [The Protocol «Protocol on Ukraine's accession to the WTO, Ukraine»]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_049, [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy. Plan dii reformy DFS Ukrainy. [Official site of the Ministry of Finance of Ukraine. Action Plan for the reform of the SFS of Ukraine]. (n.d.). minfin.gov.ua Retrieved from: https://www.minfin.gov.ua/news/view/minfin- zaproshuie-do-publichnoho-obhovorennia-planu-dii-z-reformuvannia-dfs-u-podatkovomu- napriamku?category=novini-ta-media&subcategory=vsi-novini, [in Ukrainian]

Kveliashvili I. M. (2016). Stratehii yak osnovnyi mekhanizm upravlinnia zminamy pry zdiisnenni mytnoi spravy: zarubizhnyi dosvid [Strategies as the main mechanism for managing change in the implementation of customs: foreign experience]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 6. pp. 104-109, [in Ukrainian]

Shevchuk S. V. (2018). Analiz dynamiky zdiisnennia mytnoi spravy v Ukraini [Analysis of the dynamics of the customs business in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 8. pp. 65-70, [in Ukrainian]

Shevchuk S.V. (2018). Mytna bezpeka ta mytni interesy derzhavy: osoblyvosti ekonomiko-pravovoho rehuliuvannia [Customs safety and customs interests of the state: features of economic and legal regulation]. Ekonomika. Finansy. Pravo – Economy. Finances. Law. 10/2. pp. 36-40, [in Ukrainian]

Shevchuk S. V. (2019). Netaryfne rehuliuvannia yak vazhlyvyi mekhanizm zabezpechennia mytnykh interesiv derzhavy [Non-tariff regulation as an important mechanism for ensuring the customs interests of the state]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 3. pp. 71–77, [in Ukrainian]

Stratehiia Ahentstva mytnoho ta prykordonnoho kontroliu SShA 2020 [Strategy of the Agency of Customs and Border Control of the USA 2020]. (n.d.). cbp.gov. Retrieved from: https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/CBP-Vision-Strategy-2020.pdf, [in Ukrainian]

The Union Customs Code (n.d.). ec.europa.eu. Retrieved from: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_en, [in Europa Union]

Stratehiia udoskonalennia upravlinnia mytnymy ryzykamy [Strategy to improve customs risk management] (n.d.). ec.europa.eu. Retrieved from: http://europa.eu/rapid/press- release_IP-14-936_en.htm&prev=search, [in Europa Union]

Customs Service Business Strategy for the years 2014-2020/ Warsawa. (n.d.). mf.gov.pl. Retrieved from: http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1010496/Business+ Strategy.+SC.pdf [in Poland]

Stratehyia razvytyia tamozhennoi sluzhbы rossyiskoi federatsyy do 2020 hoda [The Strategy of Development of the Customs Service of the Russian Federation until 2020]. (n.d.). customs.ru. Retrieved from: http://customs.ru/index.php?option=com_cont ent&view=article&id=17220&Itemid=2375, [in Russian]

European Commission (2019) EU Customs strategy. (n.d.). ec.europa.eu. Retrieved from: https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/eu-customs- strategy_en, [in Europa Union]

Canham By Jim. (2017). Emerging technologies can transform border management, but agencies must prepare. WCO news. pp. 32-33. Retrieved from: http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/media/wco-news- magazines/wco_news_82.pdf–Date of access: 18.03.2018, [in Europa Union]

Rozporiadzhennia «Pro skhvalennia kontseptualnykh napriamiv reformuvannia systemy orhaniv, shcho realizuiut derzhavnu podatkovu ta mytnu polityku» [Order «Approval of conceptual directions of reforming the system of bodies implementing the state tax and customs policy»] n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2018-%D1%80/print, [in Ukrainian]

ShevchukS.V.(2018). Sutnisti skladovi rehuliatyvnoho potentsialu derzhavy u ploshchyni zabezpechennia mytnykh interesiv [The essence and components of the regulatory potential of the state in the sphere of ensuring the customs interests]. Biznes Inform – Business Inform, 8. pp. 33 – 37, [in Ukrainian]

Shevchuk S. V. (2018). Mytni interesy derzhavy: pryntsypy zabezpechennia ta kryterii detalizatsii [Customs interests of the state: principles of provision and criteria for detailing.]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini – Formation of market relations in Ukraine, 6 (205). pp. 25-33, [in Ukrainian]

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Шевчук, С. В. (2019). СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ТА КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ. Економічний простір, (142), 33-52. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/49
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ