ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР КРАЇНИ-РЕЦИПІЄНТА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРЯМОГО ІНВЕСТУВАННЯ КИТАЙСЬКИМИ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

  • Л. А. Українець Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: прямі закордонні інвестиції, БНП, Китай, політичні зв’язки, коефіцієнт загальної продуктивності факторів

Анотація

У роботі проаналізовано динаміку прямих закордонних інвестицій, здійснених підприємствами Китаю, з врахуванням того, що при недостатньо розвиненому фінансовому ринку і слабких інституціях в Китаї є розповсюдженою політична рента. Доведено, що за відсутності політичних зв'язків виробничі підприємства, які могли б вийти на зовнішні ринки, не мають змоги знайти необхідне фінансування, щоб покрити додаткові початкові витрати і втрачають можливість збільшити свої прибутки за рахунок міжнародної економічної діяльності. З іншого боку, підприємства з потужними політичними зв’язками легко компенсують свою нижчу ефективність і інвестує у зарубіжні країни. Врешті- решт, дочірні компанії закордоном, які управляються менш ефективними підприємствами, терплять збитки замість того, щоб приносити прибуток. Така ситуація щодо китайських неефективних дочірніх компаній закордоном є нерідкісною і описується у багатьох проаналізованих у статті дослідженнях. У статті проведене емпіричне дослідження на основі унікального набору даних для аналізу чинників, які впливають на вибір країни для здійснення ПЗІ китайськими БНП, за використання як мікро- так і макрохарактеристик. Серед характеристик фірми аналізувались коефіцієнт загальної продуктивності факторів, політичні зв’язки і середній рівень освіти директорів, інтенсивність використання кваліфікованої робочої сили також контролювалось місце розташування материнського БНП через включення фіктивної змінної провінції та фіктивної змінної галузі. Характеристики країни-реципієнта включали: валовий внутрішній продукт, торговельні обмеження, витрати на транспортування, забезпеченість природними ресурсами та три показники існування культурних мереж. Результати доводять, що граничні політичні зв’язки є вищими для країн з вищими витратами на входження, що відповідає гіпотезі про те, що політичні зв’язки полегшують отримання зовнішнього фінансування в умовах обмежень ліквідності і високих витрат на входження. Аналіз показав існування сильних мотивів для БНП Китаю для входження у країни, добре забезпечені капіталом, кваліфікованою робочою силою і природними ресурсами. БНП Китаю також з більшою ймовірністю інвестуватимуть у країни, в яких є міцні політичні зв’язки з Китаєм, виміряні через проекти гуманітарної допомоги, запропоновані Китаєм країнам- потенційним реципієнтам інвестицій.

Посилання

Bandelj Nina. Embedded Economies: Social Relations as Determinants of Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe/ Nina Bandelj // Social Forces. –2002. –Vol. 81 No.2. – P. 411-444.

Brainard S. Lael. An Empirical Assessment of the Proximity-Concentration Trade-off between Multinationals Sales and Trade/ Lael S. Brainard// American Economic Review. –1997. –#9. – p. 520-544.

Chen Maggie Xiaoyang, Moore Michael O. Location Decision of Heterogeneous Multinational Firms/ Maggie Xiaoyang Chen, Michael O. Moore// Journal of International Economics. – 2010. – #80. – p. 188-199.

Helpman Elhanan, Melitz Marc J., Y eaple Stephen R. Export versus FDI with heterogeneous firms/ Elhanan Helpman, Marc J. Melitz, Stephen R. Yeaple// American Economic Review. – 2004. –Vol. 94. – p. 300-316.

Melitz Marc. The Impact of Trade on Aggregate Industry Productivity and Intra-Industry Reallocations/ Marc Melitz //Econometrica. – 2003 – v. 71, No. 6. – p.1695-1725.

Rauch James E., Trindade Vitor. Ethnic Chinese Networks in International Trade/ James E. Rauch, Vitor Trindade // The Review of Economics and Statistics. – 2002. – # 84 (1). – p. 116-130.

Redding Gordon. Overseas Chinese Networks: Understanding the Enigma/ Gordon Redding// Long Range Planning. – 1995. – #28. – p. 61-69.

Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment, 2018.

Yeaple Stephen Ross. Firm Heterogeneity and the Structure of U.S. Multinational Activity/ Stephen Ross Yeaple// Journal of International Economics. – 2009. – Vol. 78 Issue 2. – p. 206-215.

Yeung Henry Wai-Chung. Business Networks and Transnational Corporations: a Study of Hong Kong Firms in the ASEAN Region/ Henry Wai-Chung Yeung// Economic Geography. – 1997. – Vol.73, No. 1. – p. 1-25.

Yuan Lin, Pangarkar Nitin. Inertia versus Mimicry in Location Choices by Chinese Multinationals/ Lin Yuan, Nitin Pangarkar//International Marketing Review. – 2010. – Vol. 27, No. 3. – p. 295-315.

Українець Л. Вплив міжнародної міграції на розвиток торгівлі та прямого іноземного інвестування між Китаєм та країнами Африки/Л.Українець//Вісник Львівського університету. Серія економічна. - 2014. - Випуск 51. - С. 429 - 437

Українець Л.А. Роль міграції у формуванні міжнародних економічних зв’язків Китаю з країнами Європи/Л.А. Українець// Вісник Хмельницького національного університету – 2014 - No 6, Т.1 – С. 79-85

Українець Л.А. Теоретичне моделювання впливу політичних зв'язків підприємств Китаю на здійснення ними прямих закордонних інвестицій/Л.А.Українець// Глобальні та національні проблеми економіки – Випуск 19, 2017. - Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського – с. 60-66

Українець Лілія Вплив політичних зв'язків підприємств Китаю на здійснення ними прямих закордонних інвестицій/ Лілія Українець//Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. - 2016. - Випуск 39. - C. 261–277

Bandelj, Nina (2002) Embedded Economies: Social Relations as Determinants of Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe. Social Forces, Vol. 81 No.2 , 411-444.

Brainard, S. Lael. (1997) An Empirical Assessment of the Proximity-Concentration Trade-off between Multinationals Sales and Trade. American Economic Review, 9, 520-544.

Chen, Maggie Xiaoyang & Michael O. Moore (2010) Location Decision of Heterogeneous Multinational Firms. Journal of International Economics, 80, 188-199.

Helpman, Elhanan, Marc J. Melitz, Stephen R. Yeaple. Export versus FDI with heterogeneous firms. American Economic Review, 94, 300-316.

Melitz, Marc. (2003) The Impact of Trade on Aggregate Industry Productivity and Intra-Industry Reallocations. Econometrica, v. 71 No. 6, 1695-1725.

Rauch, James E. and Vitor Trindade (2002) Ethnic Chinese Networks in International Trade. The Review of Economics and Statistics, 84 (1), 116-130.

Redding, Gordon (1995) Overseas Chinese Networks: Understanding the Enigma. Long Range Planning, 28 , 61-69.

Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment, (2018).

Yeaple, Stephen Ross (2009) Firm Heterogeneity and the Structure of U.S. Multinational Activity. Journal of International Economics, Vol. 78 Iss. 2, 206-215.

Yeung, Henry Wai-Chung (1997) Business Networks and Transnational Corporations: a Study of Hong Kong Firms in the ASEAN Region. Economic Geography, Vol.73, No. 1, 1-25.

Yuan, Lin and Nitin Pangarkar (2010) Inertia versus Mimicry in Location Choices by Chinese Multinationals. International Marketing Review, Vol. 27 No. 3, pp. 295-315.

Ukrainets, L. (2014) Vplyv mizhnarodnoyi mihratsiyi na rozvytok torhivli ta pryamoho inozemnoho investuvannya mizh Kytayem ta krayinamy Afryky [Impact of International Migration on Trade Development and Direct Foreign Investment between China and African Countries], Visnyk Lvivskoho universytetu, Seria economichna – Visnyk of Lviv University, Economic Series, 51, 429 - 437 [in Ukrainian].

Ukrainets, L. A. (2014) Rolʹ mihratsiyi u formuvanni mizhnarodnykh ekonomichnykh zvyazkiv Kytayu z krayinamy Yevropy [The role of migration in shaping China's international economic ties with European countries], Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Herald of Khmelnytskyi national university, No 6, Т.1, 79-85 [in Ukrainian]

Ukrainets, L. A. (2017) Teoretychne modelyuvannya vplyvu politychnykh zv'yazkiv pidpryyemstv Kytayu na zdiysnennya nymy pryamykh zakordonnykh investytsiy [Theoretical modeling of the influence of political ties of Chinese enterprises on their direct foreign investment] // Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky - Global and national problems of the economy, 19, 60-66 [in Ukrainian]

Ukrainets, Lilia (2016) Vplyv politychnykh zv'yazkiv pidpryyemstv Kytayu na zdiysnennya nymy pryamykh zakordonnykh investytsiy [Impact of political ties of Chinese firms on outeard direct foreign investment] Visnyk Lvivskoho universytetu, Seria mizhnarodni vidnosyny – Visnyk of Lviv University, International relations Series, 39, 261– 277 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 56
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2019-02-26
Як цитувати
Українець, Л. А. (2019). ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР КРАЇНИ-РЕЦИПІЄНТА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРЯМОГО ІНВЕСТУВАННЯ КИТАЙСЬКИМИ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Економічний простір, (142), 15-32. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/48
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ