ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ, ЗАСОБИ

  • П. А. Фісуненко ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Ключові слова: підприємство, економічна безпека, забезпечення, принципи, функції, методи, засоби, підходи

Анотація

У статті наведено результати теоретичних досліджень та узагальнень щодо сутності забезпечення економічної безпеки підприємства, а також принципів, функцій, методів та засобів цього процесу. Запропоновано забезпечення економічної безпеки підприємства розглядати як процес створення умов досягнення достатнього рівня економічної безпеки за рахунок захисту від загроз, що базується на принципах, функціях, методах і засобах, спрямованих на підвищення ефективності, інноваційності та конкурентоспроможності діяльності підприємства. Досліджено принципи забезпечення економічної безпеки підприємства, які систематизовано за групами принципів побудови забезпечення економічної безпеки підприємства (системності, безперервності, комплексності, законності, інноваційності, ефективності) та принципів реалізації забезпечення економічної безпеки підприємства (варіативності, збалансованості, адекватності, залученості). Дослідження теоретичних підходів до визначення функцій забезпечення економічної безпеки підприємства як спеціалізованих видів завдань, виконання яких спрямоване на гарантування економічної безпеки, дозволило ці функції систематизувати та надати їх наступний перелік: інформаційна функція, функція ідентифікації, превентивна, захисна та забезпечувальна функції, функція оцінювання. Враховуючи логічний взаємозв’язок між принципами, функціями, методами та засобами забезпечення економічної безпеки підприємства, запропоновано систематизувати методи забезпечення економічної безпеки у прив’язці до встановлених функцій, а саме: методи моніторингу; статистичні та аналітичні методи для ідентифікації загроз; методи прогнозування та планування; аналітичні методи; адміністративні та організаційні методи; методи захисту від загроз. Відповідно до розглянутих принципів, функцій та методів, запропоновано перелік засобів як конструктивного, організаційного, матеріального втілення (реалізації) цих принципів, функцій та методів. До засобів забезпечення економічної безпеки підприємства віднесено: інформаційно-аналітичні; організаційно-інституціональні; економічні; ідеологічні; техніко-технологічні; правові; соціально-психологічні; силові

Посилання

Андрушків Б.М., Малюта Л.Я., Погайдак О.Б. Адаптивна структурно-компонентна модель забезпечення економічної безпеки підприємства. Економічний аналіз. 2016. Том 25. № 2. С. 42-50.

Ареф’єва О.В., Кузенко Т.Б. Планування економічної безпеки підприємств. Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. 170 с.

Бабінська С.Я. Обліково-аналітична інформація – важливий елемент інформаційного забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємства. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 5 (16). С. 340-344.

Больботенко І.В. Принципи організації системи економічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. 2014. Вип. 5, ч. 2. С. 36-40.

Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія. Львів: Арал, 2008. 384с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В.Т. Бусе. Київ : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Гельвеций Клод. Сочинения в 2-х томах. Москва : Мысль, 1973-74. Т. 1. 647 с.; Т. 2. 687 с.

Гончаренко Л.П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия. Справочник экономиста. 2004. № 12. URL: https://www.profiz.ru/se/12_2004/952/ (дата звернення 15.05.2019).

ДСТУ ISO 900: 2007. Системи управління якістю. [Чинний від 2008-01-01]. Київ, 2008. 35 с. (Основні положення та словник термінів).

Дуб Б.С. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства: сутність, структура, значення. Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки : тези ІV Міжнар. науково-практ. конференції (24-25 лист. 2016 р.), Житомир : ЖДТУ. 2016. С. 63-65.

Дуброва О.С. Сучасний погляд на ризик-менеджмент як важливу складову системи управління підприємством. Стратегія економічного розвитку України. 2002. Вип. 1 (8). С. 446-452.

Економічна безпека : підручник / авт. кол. ; за ред. О.Б. Жихор, О.І. Барановського. Київ : УБС НБУ, 2015. 467 с.

Економічна енциклопедія : в 3-х томах / за ред. Л. І. Молдована. Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. Т. 1. 864 с.

Живко З.Б. Механізм управління системою економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. 2014. Вип. 3 (44). С. 37-42.

Живко З.Б. Системний підхід до управлінського процесу підприємства: інформаційні технології та взаємодія підсистем безпеки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Економічна. 2013. Вип. 1. С. 230-237.

Ібрагімов Е.Е. Принципи побудови системи економічної безпеки підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 6. С. 330-333.

Князева Е.А., Сечняк А.А. Современные подходы к определению сути экономической безопасности предприятия. Економіка: реалії часу. 2014. № 6 (16). С. 34-40.

Коваленко О.В. Підходи до визначення поняття економічної безпеки підприємства. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Вип. 1 (01). С. 65-72.

Копитко М.І. Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємства (на матеріалах підприємств транспортного машинобудування) : дис. … д-ра екон. наук ; 21.04.02 / ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК». Київ, 2015. 478 с.

Корчевська Л.О. Система принципів забезпечення економічної безпеки підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. № 38. С. 44-49.

Лесняк В.В. Управленческие решения в системе обеспечения экономической безопасности организации. Проблемы современной экономики. 2018. № 1 (65). С. 43-47.

Ліпкан В., Максименко Ю. Націобезпекознавство: проблеми формування категорійно-понятійного апарату. Підприємництво, господарство і право. 2011. № 8. С. 7-11.

Логутова Т.Г., Нагаєвський Д.І. Економічна безпека підприємства: сутність, завдання та методи забезпечення. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2011. Т. 2. С.204-207.

Малюта Л.Я. Інституційні детермінанти організаційного забезпечення економічної безпеки підприємств в контексті їх інноваційно-технологічного розвитку : дис. … д-

ра екон. наук ; 08.00.04 / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Тернопіль, 2018. 586 с.

Марина А.С., Єланська Н.О., Петренко М.А. Механізм забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 19. С. 495-500.

Мелихов А.А., Камышникова Э.В. Эволюция подходов к содержанию категории «экономическая безопасность предприятия». Вісник Приазовського державного технічного університету. 2009. № 19. С. 316-319.

Мельник О.О. Дослідження сучасних тенденцій та визначення методологічних основ забезпечення економічної безпеки підприємства. Економіка розвитку. 2011. №3. С 115-119.

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків / Л.І. Донець, О.В. Шепеленко, С.М. Баранцева та ін. ; за ред. Л.І. Донець. Київ : ЦУЛ, 2012. 472 с.

Олешко Т.І., Пазюра Я.В. Формування системи забезпечення економічної безпеки на підприємстві. Науковий Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2017. № 3(24Е). С. 127-132.

Орлик О.В. Аналіз факторів впливу на економічну безпеку підприємств та методи захисту від загроз і нейтралізації їх наслідків. Тренди та інновації в сучасній економіці : колективна монографія / за заг. ред. О.С. Іванілова. Харків: ХНУБА, 2015. С. 154-165.

Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) / под ред. Е.А. Олейникова. Москва, 1997. 288 с.

Петрина О.Б. Передумови формування та зміст економічної безпеки підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.3. С. 206-216.

Пономаренко В.С., Кавун С.В. Концептуальні основи економічної безпеки : монографія. Харків : Видавництво ХНЕУ, 2008. 256 с.

Посібник з моніторингу та оцінювання програм регіонального розвитку / Лендьел М., Винницький Б., Ратейчак Ю., Санжаровський І. За ред. Санжаровського І., Полянського Ю. Київ : К.І.С., 2007. 80 с.

Редьква О.З., Башинська М.І. Основні форми і методи забезпечення економічної безпеки машинобудівного комплексу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 13. С. 184-188.

Сенчагов В. К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие. Москва : ЗАО «Финстатинформ», 2002. 128 с.

Серебрякова Н.А., Волкова С.А., Волкова Т.А. Формирование системы обеспечения экономической безопасности предприятия. Вестник ВГУИТ. 2016. № 4. С. 460-465. doi:10.20914/2310-1202-2016-4-460-465.

Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / Бибик С.П., Сюта Г.М. ; за ред. С.Я. Єрмоленко. Харків : Фоліо, 2005. 623 с.

Сороківська О.А. Інноваційні напрями підвищення економічної безпеки підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій : дис. … д-ра економ. наук : 08.00.04 / Терноп. нац. ун-т імені Івана Пулюя. Тернопіль, 2016. 488 с.

Філософський енциклопедичний словник / за ред. В.І. Шинкарук. Київ : Абрис. 2002. С. 519.

Фоміна М. В. Проблеми економічно безпечного розвитку підприємств: теорія і практика : монографія. Донецьк : Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2005. 141 c.

Франчук В.І. Особливості організації системи економічної безпеки вітчизняних акціонерних товариств в умовах трансформаційної економіки : монографія. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. 440 с.

Шкарлет С.М. Формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : 08.00.04. Київ, 2007. 24 с.

Andrushkiv B. M., Maljuta L. Ja., Pogajdak O. B. (2016). Adaptyvna strukturno-komponentna model' zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva [Adaptive structural-component model of ensuring the economic security of the enterprise]. Ekonomichnyj analiz – Economic analysis, Volume 25, 2, 42-50. [in Ukrainian]

Aref’jeva O. V., Kuzenko T. B. (2004). Planuvannja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstv [Economic security planning for enterprises]. Kyi'v : Vyd-vo Jevrop. un-tu. [in Ukrainian].

Babins'ka S. Ja. (2019). Oblikovo-analitychna informacija – vazhlyvyj element informacijnogo zabezpechennja finansovo-gospodars'koi' dijal'nosti pidpryjemstva [Accounting and analytical information is an important element of information support of financial and economic activity of an enterprise]. Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk – Azov Economic Bulletin, 2019. Vol. 5 (16), 340-344. [in Ukrainian]

Bol'botenko I. V. (2014). Pryncypy organizacii' systemy ekonomichnoi' bezpeky sub’jektiv audytors'koi' dijal'nosti [Principles of organization of the economic security of the subjects of audit activity]. Naukovyj visnyk Hersons'kogo derzhavnogo universytetu. Ser. Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Avg. Economic sciences, Vol. 5, Part 2, 36-40. [in Ukrainian]

Vasyl'civ T. G. (2008). Ekonomichna bezpeka pidpryjemnyctva Ukrai'ny: strategija ta mehanizmy zmicnennja : monografija [Economic security of entrepreneurship of Ukraine: strategy and mechanisms of strengthening: monograph]. L'viv: Aral. [in Ukrainian]

Buse V. T. (ed.) (2005). Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi' ukrai'ns'koi' movy [The Great Interpretive Dictionary of Modern Ukrainian]. Kyi'v : Irpin': VTF «Perun». [in Ukrainian]

Gel'vecij Klod (1973). Sochinenija v 2-h tomah [Works in 2 volumes]. Moscow : Mysl'. [in Russian]

Goncharenko L. P. (2004). Process obespechenija jekonomicheskoj bezopasnosti predprijatija [The process of ensuring the economic security of the enterprise]. Spravochnik jekonomista - Economist's Directory, 12. Retrieved from: https://www.profiz.ru/se/12_2004/952/ [in Russian]

(2008). DSTU ISO 900: 2007. Systemy upravlinnja jakistju [Quality management systems]. Kyi'v. [in Ukrainian]

Dub B. S. (2016). Mehanizm zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva: sutnist', struktura, znachennja. Formuvannja efektyvnoi' modeli rozvytku pidpryjemstva v umovah rynkovoi' ekonomiky [The mechanism of ensuring the economic security of the enterprise: nature, structure, value. Forming an effective model of enterprise development in a market economy]. Proceedings from IV International scientific conference, Zhytomyr : ZhDTU. [in Ukrainian]

Dubrova O. S. (2002). Suchasnyj pogljad na ryzyk-menedzhment jak vazhlyvu skladovu systemy upravlinnja pidpryjemstvom [The modern view of risk management as an important component of the enterprise management system]. Strategija ekonomichnogo rozvytku Ukrai'ny – Economic Development Strategy of Ukraine, Vol. 1 (8), 446-452. [in Ukrainian]

Zhyhor O. B., Baranovskyi O. I. (eds). (2015). Ekonomichna bezpeka [Economic security].Kyi'v : UBS NBU. [in Ukrainian]

Moldovan L. I. (ed) (2000). Ekonomichna encyklopedija : v 3-h tomah [Economic encyclopedia: in 3 volumes]. Kyi'v : Vydavnychyj centr «Akademija». [in Ukrainian]

Zhyvko Z. B. (2014). Mehanizm upravlinnja systemoju ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva [The mechanism of management of the enterprise economic security system]. Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu. Ser. Ekonomika – Uzhgorod University Scientific Bulletin. Economy, 3 (44), 37-42. [in Ukrainian]

Zhyvko Z. B. (2013). Systemnyj pidhid do upravlins'kogo procesu pidpryjemstva: informacijni tehnologii' ta vzajemodija pidsystem bezpeky [System approach to enterprise management process: information technologies and interaction of security subsystems]. Naukovyj visnyk L'vivs'kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav. Ser. Ekonomichna – Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs. Economical, 1, 230-237. [in Ukrainian]

Ibragimov E. E. (2015). Pryncypy pobudovy systemy ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva [Principles of construction of the enterprise economic security system]. Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky – Global and national problems of economy, 6, 330-333. [in Ukrainian]

Knjazeva E. A., Sechnjak A. A. (2014). Sovremennye podhody k opredeleniju suti jekonomicheskoj bezopasnosti predprijatija [Modern approaches to determining the

essence of economic security of the enterprise]. Ekonomіka: realії chasu – Economy: the realities of time, 6 (16), 34-40. [in Russian]

Kovalenko O. V. (2016). Pidhody do vyznachennja ponjattja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva [Approaches to defining the concept of economic security of the enterprise]. Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi' derzhavnoi' inzhenernoi' akademii' – Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, 1 (01), 65-72. [in Ukrainian]

Kopytko M. I. (2015). Kompleksne zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva (na materialah pidpryjemstv transportnogo mashynobuduvannja) [Complex maintenance of economic security of the enterprise (on the materials of the enterprises of transport engineering)]. Doctoral thesis. Kyi'v. [in Ukrainian]

Korchevs'ka L. O. (2012). Systema pryncypiv zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva [System of principles of ensuring the economic security of the enterprise]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of Economics of Transport and Industry, 38, 44-49. [in Ukrainian]

Lesnjak V. V. (2018). Upravlencheskie reshenija v sisteme obespechenija jekonomicheskoj bezopasnosti organizacii [Management decisions in the system of economic security of the organization]. Problemy sovremennoj jekonomiki – Problems of the modern economy, 1 (65), 43-47. [in Russian]

Lipkan V., Maksymenko Ju. (2011). Naciobezpekoznavstvo: problemy formuvannja kategorijno-ponjatijnogo aparatu [National Security Studies: Problems of Forming a Categorical-Conceptual Apparatus]. Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo – Entrepreneurship, economy and law, 8, 7-11. [in Ukrainian]

Logutova T. G., Nagajevs'kyj D. I. (2011). Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva: sutnist', zavdannja ta metody zabezpechennja [Economic security of the enterprise: essence, tasks and methods of providing]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi' vlasnosti – Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property, Vol. 2, 204-207. [in Ukrainian]

Maljuta L. Ja. (2018). Instytucijni determinanty organizacijnogo zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstv v konteksti i'h innovacijno-tehnologichnogo rozvytku [Institutional determinants of organizational security of economic security of enterprises in the context of their innovation and technological development]. Doctor’s thesis. Ternopil: Ternopil's'kyj nacional'nyj tehnichnyj universytet imeni Ivana Puljuja. [in Ukrainian]

Maryna A. S., Jelans'ka N. O., Petrenko M. A. (2018). Mehanizm zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky sub’jektiv gospodarjuvannja [Mechanism of economic security of economic entities]. Ekonomika i suspil'stvo – Economy and society, 19, 495-500. [in Ukrainian]

Melihov A. A., Kamyshnikova Je. V. (2009). Jevoljucija podhodov k soderzhaniju kategorii «jekonomicheskaja bezopasnost' predprijatija» [Evolution of approaches to the

content of the category "economic security of the enterprise"]. Vіsnik Priazovs'kogo derzhavnogo tehnіchnogo unіversitetu – Bulletin of the Azov State Technical University, 19, 316-319. [in Russian]

Mel'nyk O. O. (2011). Doslidzhennja suchasnyh tendencij ta vyznachennja metodologichnyh osnov zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva [Investigation of current trends and determination of methodological bases for ensuring the economic security of the enterprise]. Ekonomika rozvytku – Economics of development, 3, 115-119. [in Ukrainian]

Donec L. I., Shepelenko O. V., Baranceva S. M. (et. al) (2012). Obg'runtuvannja gospodars'kyh rishen' ta ocinjuvannja ryzykiv [Rationale for economic decisions and risk assessment]. Kyi'v : CUL [in Ukrainian]

Oleshko T. I., Pazjura Ja. V. (2017). Formuvannja systemy zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky na pidpryjemstvi [Formation of economic security system at the enterprise]. Naukovyj Visnyk Donbas'koi' derzhavnoi' mashynobudivnoi' akademii' – Scientific Bulletin of the Donbass State Engineering Academy, 3(24E), 127-132. [in Ukrainian]

Orlyk O. V. (2015). Analiz faktoriv vplyvu na ekonomichnu bezpeku pidpryjemstv ta metody zahystu vid zagroz i nejtralizacii' i'h naslidkiv. Trendy ta innovacii' v suchasnij ekonomici : kolektyvna monografija [Analysis of factors affecting the economic security of enterprises and methods of protection against threats and neutralizing their consequences. Trends and Innovations in the Modern Economy: A Collective Monograph]. Harkiv: HNUBA. [in Ukrainian]

Olejnikov E. A. (ed.) (1997). Osnovy jekonomicheskoj bezopasnosti (gosudarstvo, region, predprijatie, lichnost') [Fundamentals of economic security (state, region, enterprise, personality)]. Moscow [in Russian]

Petryna O. B. (2010). Peredumovy formuvannja ta zmist ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstva [Prerequisites for the formation and content of economic security of the enterprise]. Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, Vol. 20.3, 206-216. [in Ukrainian]

Ponomarenko V. S., Kavun S. V. (2008). Konceptual'ni osnovy ekonomichnoi' bezpeky : monografija [Conceptual foundations of economic security: a monograph]. Harkiv : Vydavnyctvo HNEU. [in Ukrainian]

Lend'el M., Vynnyc'kyj B., Ratejchak Ju., Sanzharovs'kyj I. (2007). Posibnyk z monitoryngu ta ocinjuvannja program regional'nogo rozvytku [Manual for Monitoring and Evaluation of Regional Development Programs]. Kyi'v : K.I.S. [in Ukrainian]

Red'kva O. Z., Bashyns'ka M. I. (2016). Osnovni formy i metody zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky mashynobudivnogo kompleksu [The basic forms and methods of ensuring the economic security of the engineering complex]. Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky – Global and national problems of economy, 13, 184-188. [in Ukrainian]

Senchagov V. K. (2002). Jekonomicheskaja bezopasnost': geopolitika, globalizacija, samosohranenie i razvitie [Economic security: geopolitics, globalization, self-preservation and development]. Moscow : ZAO «Finstatinform» [in Russian]

Serebrjakova N. A., Volkova S. A., Volkova T. A. (2016). Formirovanie sistemy obespechenija jekonomicheskoj bezopasnosti predprijatija [Formation of the system of ensuring economic security of the enterprise]. Vestnik VGUIT – VGUIT newspaper, 4, 460-465. doi:10.20914/2310-1202-2016-4-460-465. [in Russian]

Bybyk S. P., Sjuta G. M. (2005). Slovnyk inshomovnyh sliv: tlumachennja, slovotvorennja ta slovovzhyvannja [Dictionary of foreign words: interpretation, word formation and word usage]. Harkiv : Folio [in Ukrainian]

Sorokivs'ka O. A. (2016). Innovacijni naprjamy pidvyshhennja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstv malogo biznesu v umovah konfliktnyh sytuacij [Innovative directions of increase of economic security of small business enterprises in the conditions of conflict situations]. Doctor’s thesis. Ternopil' [in Ukrainian]

Shynkark V. I. (ed.) (2002). Filosofs'kyj encyklopedychnyj slovnyk [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Kyi'v : Abrys [in Ukrainian]

Fomina M. V. (2005). Problemy ekonomichno bezpechnogo rozvytku pidpryjemstv: teorija i praktyka : monografija [Problems of economically safe enterprise development: theory and practice: monograph]. Donetsk: Donetsk. state. University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovsky [in Ukrainian]

Franchuk V. I. (2010). Osoblyvosti organizacii' systemy ekonomichnoi' bezpeky vitchyznjanyh akcionernyh tovarystv v umovah transformacijnoi' ekonomiky : monografija [Peculiarities of Organization of Economic Security System of Domestic Joint Stock Companies in the Conditions of Transformation Economy: Monograph]. Lviv: Lviv State University of Internal Affairs [in Ukrainian]

Shkarlet S. M. (2007). Formuvannja ekonomichnoi' bezpeky pidpryjemstv zasobamy aktyvizacii' i'h innovacijnogo rozvytku [Formation of economic security of enterprises by means of activation of their innovative development]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyi'v [in Ukrainian]

Переглядів статті: 1581
Завантажень PDF: 724
Опубліковано
2019-12-24
Як цитувати
Фісуненко, П. А. (2019). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ, ЗАСОБИ. Економічний простір, (152), 176-203. https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-15
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС