РЕПУТАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

  • О. Г. Дерев’янко ІПДО НУХТ
Ключові слова: продовольча безпека, репутація, виробники харчових продуктів, репутаційні ризики, очікування споживачів харчових продуктів

Анотація

У сучасному світовому просторі забезпечення продовольчої безпеки, як однієї з глобальних проблем людства, відводиться ключове значення. Вітчизняна практика поведінки виробників харчових продуктів відрізняється від світових, оскільки спирається на пріоритети забезпечення швидких фінансових вигід у короткостроковій перспективі (у межах політичного циклу), ніж на сучасну теоретико-методичну базу продовольчого менеджменту як науки. Якщо розглядати питання продовольчої безпеки в аспекті вирішення проблеми забезпечення конкурентоспроможності країни, то варто говорити не стільки про достатність та фізичну доступність продовольства для населення, скільки про економічну доступність до якісних продуктів харчування, що забезпечується як платоспроможним попитом, так і можливостями пропонування відповідної продукції. Метою даної статті є наведення наукової аргументації щодо взаємозв’язку продовольчої безпеки та репутації виробників харчових продуктів. У ході роботи над статтею було використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, а саме: бібліографічного та термінологічного аналізу – для визначення терміну «репутація компанії»; наукового узагальнення – при систематизації основних очікувань споживачів, невідповідність яким створює передумови для реалізації репутаційних ризиків виробників харчових продуктів. У статті представлено результати досліджень репутації виробників харчових продуктів в аспекті забезпечення економічної доступності до продуктів харчування, як однієї з базових характеристик продовольчої безпеки. Новизна дослідження полягає у тому, що фокусуючись на репутаційних аспектах продуктового бізнесу відбувається забезпечення зростання якісного рівня як попиту на харчові продукти, та і вимог до відповідних виробників, що позитивно впливає на загальний рівень продовольчої безпеки та конкурентоспроможності країни. Перспективним напрямком подальших досліджень автора у даному тематичному просторі є вивчення проблематики трансформації бізнес-моделей продуктових компаній з урахуванням глобальних трендів та викликів, що безпосередньо впливають на продовольчу безпеку.

Посилання

The 2014 Reputation Leaders Study. Reputation Institute. – URL: https://www.reputationinstitute.com/research/Reputation-Leaders-Study. (дата звернення 12 листопада 2019 р.)

Економіка знань: уроки для Росії [Електронний ресурс] / акад. В.Л. Макаров ; за участі А.Є. Варшавського, А.Н. Козирєва, Л.Е. Мінделі, С.Б. Пермінова, А.І. Терехова // Вісник Російської Академії наук. – Т. 73, № 5. – С. 450 (2003) наукова сесія загальних зборів РАН (19 XII 2002). –. URL: http://vivovoco.rsl.ru/vv/ journal/vran/session/vran5.htm.

Hosking Geoffrey. Trust and distrust: a suitable theme for historians? / Geoffrey Hosking // Royal Historical Society, 2006. – Р. 95–115. (дата звернення 12 листопада 2019 р.)

Hosking Geoffrey. Trust: a History / Geoffrey Hosking.– Oxford University Press, 2014. – 256 p. (дата звернення 12 листопада 2019 р.)

Hosking Geoffrey. Trust: Money, Markets, and Society Geoffrey Hosking. 2011. – URL: http://www.eurozine.com/articles/2010-09-06-hosking-en.html. (дата звернення 12 листопада 2019 р.)

Gaines Ross Leslie. Corporate Reputation: 12 Steps to Safeguarding and Recovering Reputation / Leslie Gaines Ross. – Hoboken ; N. J. : Wiley. – 2008. – 208 p.

Рецепт доверия к продуктам питания Услуги PwC по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов. URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/assets/food_supply_rus.pdf(дата звернення 12 листопада 2019 р.)

Хуршудян Сергей Азатович Потребитель и качество пищевых продуктов // Пищевая промышленность. 2014. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/potrebitel-i-kachestvo-pischevyh-produktov (дата звернення 12 листопада 2019 р.)

The 2014 Reputation Leaders Study / Reputation Institute Access mode: https://www.reputationinstitute.com /research/Reputation-Leaders-Study. (accessed November 12, 2019) (in English)

Makarov V.L. (2003) Ekonomika znanʹ: uroky dlya Rosiyi [Knowledge Economy: Lessons for Russia]. Visnyk Rosiysʹkoyi Akademiyi nauk. Vol. 73, № 5. S. 450. Access mode: http://vivovoco.rsl.ru/vv/journal/vran/session/vran5.htm. (accessed November 12, 2019) (in Russian)

Hosking Geoffrey. (2006) Trust and distrust: a suitable theme for historians?. Geoffrey Hosking. Royal Historical Society. R. 95–115. (accessed November 12, 2019) (in English)

Hosking Geoffrey. (2014) Trust: a History. Geoffrey Hosking. Oxford University Press. 256 p. (accessed November 12, 2019) (in English)

Hosking Geoffrey. (2011) Trust: Money, Markets, and Society. Geoffrey Hosking. Access mode : http://www.eurozine.com/articles/2010-09-06-hosking-en.html. (accessed November 12, 2019) (in English)

Gaines Ross Leslie (2008). Corporate Reputation: 12 Steps to Safeguarding and Recovering Reputation. Hoboken; N. J.: Wiley. 208 p. (in English)

Retsept doveryya k produktam pytanyya Usluhy PwC po obespechenyyu kachestva y bezopasnosty pyshchevykh produktov [Recipe for Food Confidence PwC Food Quality and Safety Services]. Access mode: https://www.pwc.ru/ru/publications/assets/food_supply_rus.pdf (accessed November 12, 2019) (in English)

Khurshudyan Serhey Azatovych (2014) Potrebytelʹ y kachestvo pyshchevykh produktov [Consumer and quality of food]. Pyshchevaya promyshlennostʹ. №5. Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/potrebitel-i-kachestvo-pischevyh-produktov (accessed November 12, 2019) (in Russian)

Переглядів статті: 110
Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2019-12-24
Як цитувати
Дерев’янко, О. Г. (2019). РЕПУТАЦІЯ ВИРОБНИКІВ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ. Економічний простір, (152), 142-150. https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-12
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС