РОЗРОБКА КОГНІТИВНОЇ СХЕМИ СУТНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

  • А. І. Хвостіков Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Ключові слова: міжнародні торгівельно-економічні відносини, когнітивна схема, міжнародна економічна діяльність, міжнародне торгово-економічне співробітництво, принципи

Анотація

Розвиток міжнародних торгівельно-економічних відносин і формування інтеграційних об'єднань країн приблизно однакового рівня соціально-економічного розвитку та з однаковими базовими та інституційними умовами, сприяє отриманню найбільш позитивного ефекту. Але при цьому важливим є розуміння структури міжнародних торгівельно-економічних відносин (МТЕВ), тому питання понятійно-категоріального апарату даної предметної області, які детально досліджені в статті, є вкрай актуальним та своєчасними. Обґрунтовано важливість історико-порівняльного аналізу теорій міжнародної торгівлі. Застосовано морфологічний аналіз, який дозволив проаналізувати ключові ознаки (сутнісна складова поняття; учасники; умова виникнення; призначення) таких понять, як «міжнародні економічні відносини», «міжнародні торгівельні відносини» та узагальнити їх зміст. Запропоновано когнітивну схему сутності міжнародних торгівельно-економічних відносин, формування якої, базується на уточненні змістовного наповнення таких понять, як «міжнародні економічні відносини», «міжнародні торгівельні відносини», «міжнародна економічна діяльність», «міжнародне торгово-економічне співробітництво», що дозволило коректно оперувати логікою дослідження. Виокремлено структуру досліджуваного поняття, що включає: суб’єкти та об’єкти МТЕВ, форми МТЕВ, рівні розвитку та рівні взаємодії МТЕВ, середовище розвитку МТЕВ, закони розвитку МТЕВ; принципи МТЕВ та особливості МТЕВ. Визначено особливості міжнародних торгівельно-економічних відносин: посилення торгівельно-економічних зв'язків та активізація міжнародної взаємодії суб’єктів МТЕВ; різний рівень взаємодії та розвитку МТЕВ; поглиблення процесів глобалізації, транснаціоналізації та інтернаціоналізації, що вказує на залежність кожної держави від міжнародного бізнесу. Надано визначення міжнародних торгівельно-економічних відносин як сукупності господарських відносин, що відображають торгово-економічні зв'язки між суб’єктами (держави, міжнародні організації та підприємства (ТНК), юридичні та фізичні особи), які здійснюються в процесі участі в міжнародному поділі праці та міжнародній торгівлі з урахуванням норм міжнародного торговельного законодавства з метою поглиблення міжнародного торгово-економічного співробітництва.

Посилання

Rassekh Farhad The interplay of international trade, economic growth and income convergence: a brief intellectual history of recent developments. The Journal of International Trade & Economic Development. 2004. № 13:4. Р. 371–395.

Jouini Jamel Linkage between international trade and economic growth in GCC countries: Empirical evidence from PMG estimation approach. The Journal of International Trade & Economic Development. 2015. № 24:3. Р. 341–372.

Reyes Javier, Schiavo Stefano & Fagiolo Giorgio Using complex networks analysis to assess the evolution of international economic integration: The cases of East Asia and Latin America. The Journal of International Trade & Economic Development. 2010. № 19:2. Р. 215–239.

Амеліна І В., Попова Т. Л., Владимиров С. В. Міжнародні економічні відносини. К. : «Центр учбової літератури», 2013. 256 с.

Генеральна угода з тарифів і торгівлі. Митна енциклопедія : у 2 т. / І. Г. Бережнюк (відп. ред.) та ін. – Хм. : ПП Мельник А. А, 2013. Т. 1 : А – Л. 472 с.

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://me.gov.ua& (дата звернення 15.10.2019 р.)

Шталь Т. В. та ін. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини. Харків : «Видавництво «Форт», 2015. 364 с.

Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних відносин : колективна монографія. Кол. авт.; за ред. О. А. Довгаль, Н. А. Казакової. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 540 с.

Rassekh, Farhad (2004). The interplay of international trade, economic growth and income convergence: a brief intellectual history of recent developments. The Journal of International Trade & Economic Development. № 13:4. R. 371–395 [in English].

Jouini, Jamel (2015). Linkage between international trade and economic growth in GCC countries: Empirical evidence from PMG estimation approach. The Journal of International Trade & Economic Development. № 24:3. R. 341–372 [in English].

Reyes, Javier, Schiavo, Stefano & Fagiolo, Giorgio (2010). Using complex networks analysis to assess the evolution of international economic integration: The cases of East Asia and Latin America. The Journal of International Trade & Economic Development. № 19:2. R. 215–239 [in English].

Amelina, I V., Popova, T. L., Vladymyrov, S. V. (2013) . Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny [International economic relations]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury» [in Ukrainian].

Heneral'na uhoda z taryfiv i torhivli. Mytna entsyklopediia [General agreement on tariffs and trade]. (2013). In 2 vol. / In Berezhniuky, I. H. (ed.) and other. Khmelnytskyi: PP Mel'nyk A. A,. Vol. 1: A – L [in Ukrainian].

Ofitsijnyj sajt Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy [Official site of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine]. Retrieved from: http://me.gov.ua& [in Ukrainian].

Shtal', T. V. and other (2015). Mizhnarodna ekonomika ta mizhnarodni ekonomichni vidnosyny [International Economics and International Economic Relations]. Kharkiv : «Vydavnytstvo «Fort».

Hlobalizatsiia ta rehionalizatsiia iak vektory rozvytku mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn : kolektyvna monohrafiia [Globalization and regionalization as vectors for the development of international economic relations: a collective monograph]. (2018). In ed. Dovhal', O. A., Kazakovoi, N. A. Kharkiv : KhNU imeni V. N. Karazina.

Переглядів статті: 116
Завантажень PDF: 128
Опубліковано
2019-12-24
Як цитувати
Хвостіков, А. І. (2019). РОЗРОБКА КОГНІТИВНОЇ СХЕМИ СУТНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. Економічний простір, (152), 56-65. https://doi.org/10.32782/2224-6282/152-5
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ