КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

  • П. А. Фісуненко ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
  • К. І. Шевченко ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Ключові слова: підприємство, безпека, ефективність, система, забезпечення, оцінювання, критерій

Анотація

Для розвитку економічної науки завжди буде важливим та актуальним питання досягнення належного рівня економічної безпеки на основі ефективного функціонування підприємницької діяльності. У сучасних, динамічних умовах розвитку кожен управлінець замислюється як зайняти та зберегти провідні позиції на ринку, оптимізувати роботу свого підприємства та досягти максимальної ефективності та результативності своєї діяльності. Саме для цього важливо правильно аналізувати результати виробничої діяльності згідно з обраним критерієм оцінки діяльності підприємства. Теоретико-методологічною основою статті стали ключові положення класичної та сучасної економічної науки; дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених з питань оцінки економічної ефективності діяльності підприємства. У роботі використані такі методи: абстрактно-логічного, системного підходу, статистичного аналізу; метод класифікації, порівняльного аналізу; графічний метод. У статі розглянуто методичні підходи, концепції та показники оцінки ефективності діяльності. Проведено статистичний аналіз динаміки показників ефективності діяльності підприємства, у результаті якого виявлено недостатність і неповноту критеріальної бази оцінки ефективності діяльності підприємства. Сформовано необхідні вимоги для вибору та методики розрахунку критерію оцінки ефективності діяльності підприємства. Запропоновано науково-практичний підхід щодо вирішення проблем оцінювання ефективності діяльності підприємства на основі узагальнюючого критерію, проведено аналіз досліджуваних підприємств. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості запропонувати підприємствам об’єктивний узагальнюючий критерій оцінювання ефективності їх діяльності, що побудований на основі економічних законів та дозволяє, на основі отриманих результатів оцінювання та запропонованої системи забезпечення ефективності діяльності, розробити дієві управлінські рішення, спрямовані на підвищення рівня економічної безпеки.

Посилання

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України: веб-сайт. URL: https://smida.gov.ua.

Гурышев А.П. Оценка эффективности деятельности предприятия через использование финансовых и нефинансовых показателей. Менеджмент в России и за рубежом. 2007. № 5.

Дженстер П., Хасси Д. Анализ сильних и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей. Пер. с англ. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2003. 368 с.

Довгаль Н.С. Ресурсний потенціал підприємства: теоретичні основи. Науково-технічна інформація. 2009. №1 С. 42-45.

Драгун Л.М., Левченко В.Ф., Бондаренко О.Л. Удосконалення аналізу ефективності використання обігових коштів підприємства. Фінанси України. 1998. № 12. С. 12-21.

Драгун Л.М., Редіна Н.І., Фісуненко П.А. Загальна концепція удосконалення фінансового аналізу діяльності підприємства. Науково-практичний журнал «Регіональні перспективи». 2001. № 5-6 (18-19). С. 19-20.

Драгун Л.Н., Редина Н.И., Кармазин В.Я., Фисуненко П.А., Захаров И.Ю. Межструктурный сопоставительный анализ – главный инструмент определения привлекательности инвестиционных проектов. Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 43. Дніпропетровськ: ДНУ, 2000. С. 3-8.

Жнякін Б.О., Краснова В.В. Економіка підприємства: Навч. посібник для вузів. Донецьк: Альфа-прес, 2005. 520 с.

Ковальчук І.В. Економіка підприємства: навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 679 с.

Кудренко Н. Теоретико-методичні підходи щодо оцінювання економічної ефективності функціонування підприємств. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 2014. Вип. 24. С. 61–67.

Куценко А.В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України: монографія. Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. 205 с.

Ліманський А. Організаційно-економічні механізми підвищення ефективності промислових підприємств в умовах трансформації та євроінтеграції (на прикладі промислових підприємств Польщі та України). НАН України ІРД. Львів, 2003. 520 с.

Маркс К. Капитал / Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Москва: Государственное издательство политической литературы, 1955 – 1981 гг. Т. 25. Ч. ІІ. 286 с.

Марциняк С. Макро- і мікроекономіка. Варшава, 2001. 595 c.

Міністерство фінансів України: веб-сайт. URL: https://index.minfin.com.ua.

Національний банк України: веб-сайт. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123475&cat_id=123219.

Фісуненко П.А. Організаційно-економічний механізм контролю ефективності використання ресурсів підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. №48. С. 48-55.

Agenstvo z rozvitky infrustructuri fondovogo rinky [Rinku Ukraine Retail Agency]. smida.gov.ua. Retrieved from https://smida.gov.ua [in Ukrainian]

Gyrishev, A. P. (2007) Ozenka effektivnosti deyatelnosti predpriyatiya cherez ispolzovanie finansovih I nefinansovih pokazateley [Assessment of the effectiveness of the enterprise through the use of financial and non-financial indicators]. Menedgment v Rossii I za rybegom - Management in Russia and abroad, 3.

Jenster P., & Hassi, D. (2003) Analiz silnih i slabih storon company: opredelenie strategicheskih vozmognostey [Analysis of the strengths and weaknesses of the company: the definition of strategic opportunities]. Per. from English Moscow: Williams Publishing House [in Russian].

Dovgal, N.S. (2009) Resyrsniy potenzial: teoretichni osnovi. [Resource potential potential: theoretical basis] Naukovo-tehnichna informaziya- Science-and-technology information, 1, 42-45.

Dragun, L.M., & Levchenko, V.F., & Bondarenko, O.L. (1998) Udoskonalennya analizy efektivnosti vikorustannya obigovih coshtiv pidpruemstva. [More effective analysis of the effectiveness of public relations]. Finansi Ukraini - Finance Ukraine, 12, 12-21.

Dragun, L.M., & Redina, N.I., & Fisunenko, P.A. (2001) Zagalna concepciya udoskonalennya finansovogo analizy diyalnosti pidpriemstva [The general concept of improving the financial analysis of the enterprise]. Naukovo-practuchniy gurnal «Regionalni perspective» - Scientific and practical journal "Regional perspectives", 5-6, 19-20

Dragun, L., & Redina, NI, Karmazin, & VY, Fisunenko, PA, & Zakharov, I.Yu. (2000) Megstructurniy sopostavitelniy analiz – glavniy instrument opredeleniya privlekatelnosti investizionih proectov [Cross-structural comparative analysis is the main tool for determining the attractiveness of investment projects]. Economika: problem teorii I practice - Economics: problems of theory and practice, 43, 3-8.

Zhnyakin, BO, & Krasnova, VV (2005). Economika pidpriemstva: Navchalniy posibnik dlya vyziv [Business Economics: Educ. a guide for universities[. Donetsk: Alpha Press [in Ukrainian].

Kovalchuk, IV (2008) Economika pidpriemstva: navchalniy posibnik [Enterprise Economics: Educ. Tool]. Kiev: Knowledge [in Ukrainian].

Kudrenko, N. (2014) Teoretiko-metodichni pidhodi chodo ocinyvannya economichnoi efectivnosti funkcionuvany pidpriemstv [Theoretical and methodological approaches to the estimation of economic efficiency of functioning of enterprises]. Naukoviy chasopis Nacionalnogo pedagogichnogo universitetu imeni M.P. Drahomanov - Scientific journal of the National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov, 24, 61–67.

Kutsenko, AV (2008) Organizatsiyno-ekonomichniy mehanizm upravlinnya efektivnIstyu diyalnosti pidpriemstv spozhivchoyi kooperatsiyi Ukrayini [Organizational and economic mechanism for managing the efficiency of consumer cooperatives in Ukraine: a monograph]. Poltava: RVV START-UP, [in Ukrainian].

Limansky, A. (2003) Organizatsiyno-ekonomichni mehanizmi pidvischennya efektivnostI promislovih pidpriemstv v umovah transformatsiyi ta evrointegratsiyi (na prikladi promisiovih pIdpriemstv Polschi ta Ukrayini). [Organizational and economic mechanisms of increasing the efficiency of industrial enterprises in the conditions of transformation and European integration (on the example of industrial enterprises of Poland and Ukraine)]. NAS of Ukraine IRD. Lviv, [in Ukrainian].

Marx K., & Engels F. (1955 - 1981) Sochineniya. 2-e izd. [Works. 2nd ed]. Moscow: State Publishing House for Political Literature [in Russian].

Martyniak, S. (2001) Makro- i mikroekonomika [Macro and microeconomics]. Warsaw [in Ukrainian].

Ministerstvo fInansiv Ukrayini. [Ministry of Finance of Ukraine] index.minfin.com.ua. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua [in Ukrainian].

Natsionalniy bank Ukrayini. [National Bank of Ukraine: website]. old.bank.gov.ua Retrieved from: https://old.bank.gov.ua/control/en/publish/article?art_id=123475&cat_id=123219 [in Ukrainian].

Fisunenko, PA (2013) Organizatsiyno-ekonomichniy mehanizm kontrolyu efektivnosti vikoristannya resursiv pidpriemstva [Organizational and economic mechanism of control of efficiency of use of resources of the enterprise]. Visnik sotsialno-ekonomichnih doslidzhen - Bulletin of socio-economic research, №48, 48-55.

Переглядів статті: 282
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Фісуненко, П. А., & Шевченко, К. І. (2019). КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Економічний простір, (151), 185-200. https://doi.org/10.32782/2224-6282/151-16
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС