МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ В МОДЕЛЮВАННІ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • А. С. Крутова Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • О. О. Нестеренко Харківський державний університет харчування та торгівлі
Ключові слова: облікова система, торговельне підприємство, оцінка, метод бухгалтерського обліку, об’єкти оцінки, моделювання

Анотація

Метою статті є розкриття методологічного значення оцінки та розкриття її ролі у моделюванні облікової системи торговельного підприємства. Обґрунтовано, що результатом оцінки має стати оціночний показник, що проводиться після складного процесу, обраного із набору значень, отриманих при застосуванні адекватних методів оцінки. Проаналізовано основні положення міжнародних стандартів оцінки. В статті доведено, що стійка тенденція розвитку нових торговельних форматів випереджає наявність розроблених моделей оцінки. Існуюча організація бухгалтерського обліку товарних операцій не задовольняє вимогам щодо формування інформаційного забезпечення підприємств сучасних торговельних форматів. В зв’язку з цим виникає необхідність в визначенні методів оцінки активів, зобов’язань, витрат, інвестицій та фінансових інструментів торговельного підприємства, яка є основою обліку та здатна забезпечити високу достовірність і інформативність звітних даних, задовольнити баланс інтересів різних груп користувачів звітності і виконувати ряд інших завдань. Обґрунтовано, що прийоми бухгалтерського обліку, що формують оцінку активів, порядок визнання виручки і списання витрат мають безпосередній зв’язок з оподаткуванням, з одного боку, і фінансовим положенням організації, яке демонструється засновникам (учасникам), потенційним інвесторам і кредиторам – з іншого. Систематизовано методи оцінки, які можуть застосовувати торговельні підприємства стосовно різних об’єктів обліку на різних етапах господарського процесу та фазах життєвого циклу підприємства. Досліджено методологічні аспекти облікового моделювання як засобу розвитку облікової методології та основи для вдосконалення облікової практики. Розроблено алгоритм оцінки об’єктів обліку в процесі моделювання облікової системи торговельного підприємства в якому оцінка відіграє ключову роль як на етапі первинного, так і вторинного моделювання облікової системи, включаючи процедури виявлення об’єктів бухгалтерського обліку, які потребують оцінювання, вибору методу оцінки, фіксації обраного методу оцінки в обліковій політиці та ведення бухгалтерського обліку відповідно до прийнятого методу оцінки. Розглянуті методологічні аспекти моделювання облікової системи торговельного підприємства забезпечать більш гнучке оцінювання об’єктів бухгалтерського обліку та визначення ціни реалізації товарів відповідно до сформованої кон’юнктури ринку; посилення якості отриманої інформації та її цінності для стейкхолдерів; зниження трудомісткості бухгалтерських робіт.

Посилання

Ловінська Л. Оцінка в сучасній системі бухгалтерського обліку підприємств України : автореф. дис ... д-ра екон. наук: 08.00.09. Київ : 2007. 29 с.

Голов С. Ф. Предмет і метод бухгалтерського обліку: міфи і реалії. Облік і фінанси АПК. 2004. № 1. С. 17–23.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. № 137, із змінами і доповненнями URL: http://www.dinai.com/Docs/nsbu/standart-6.doc.

Європейські стандарти оцінки EVS-2016 та Міжнародні стандарти оціночної діяльності IVS-2017:спільність і відмінності. URL: http://www.afo.com.ua/doc/IVS_2017_vs_EVS_2016_UA.pdf

Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета. М. : Финансы и статистика, 2003. 496 с.

Лемішовська О. С. Оцінка в системі бухгалтерського обліку: ретроспективний аналіз принципів і методів. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. № 862. С. 155–161.

Корягін М. В. Оцінка в системі бухгалтерського обліку. Ефективна економіка. 2018. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6576.

Палий В. Ф. О методе бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. 2006. №7. С. 55 – 60.

Малюга Н. М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2005. 547 с.

Lovinska, L. (2007). Otsinka v suchasnii systemi bukhhalterskoho obliku pidpryiemstv Ukrainy [Estimation in the modern accounting system of Ukrainian enterprises]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv : 2007. [in Ukrainian].

Holov, S. F. (2004) Predmet i metod bukhhalterskoho obliku: mify i realii [Subject and method of accounting: myths and realities]. Oblik i finansy APK – Accounting and Finance APK, 1, 17–23 [in Ukrainian].

Vypravlennia pomylok i zminy u finansovykh zvitakh [Bug fixes and changes to financial statements]. (1999). Accounting provisions (standard) 6 from 28 May. Retrieved from: http://www.dinai.com/Docs/nsbu/standart-6.doc. [in Ukrainian].

Ievropeiski standarty otsinky EVS-2016 ta Mizhnarodni standarty otsinochnoi diialnosti IVS-2017: spilnist i vidminnosti [European EVS-2016 Valuation Standards and IVS-2017 International Valuation Standards: Community and Differences]. (n.d.). afo.com.ua. Retrieved from: http://www.afo.com.ua/doc/IVS_2017_vs_EVS_2016_UA.pdf. [in Ukrainian].

Sokolov, Ya. V. (2003). Osnovy` teorii bukhgalterskogo ucheta. [Fundamentals of accounting theory]. M. : Finansy` i statistika. [in Russian].

Lemishovska, O. S. (2017). Otsinka v systemi bukhhalterskoho obliku: retrospektyvnyi analiz pryntsypiv i metodiv [Valuation in the accounting system: a retrospective analysis of principles and methods]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia : Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku : zbirnyk naukovykh prats. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky - Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series: Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Problems of Development: Collection of Scientific Papers. Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. 155–161. [in Ukrainian].

Koriahin, M. V. (2018). Otsinka v systemi bukhhalterskoho obliku [Valuation in the accounting system]. Efektyvna ekonomika – An efficient economy, 10. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6576. [in Ukrainian].

Palij, V. F. (2006). O metode bukhgalterskogo ucheta [On the method of accounting]. Bukhgalterskij uchet – Accounting, 7, 55 – 60. [in Russian].

Maliuha, N. M. (2005). Bukhhalterskyi oblik v Ukraini: teoriia y metodolohiia, perspektyvy rozvytku [Accounting in Ukraine: theory and methodology, prospects for development]. Zhytomyr : ZhDTU. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 86
Завантажень PDF: 126
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Крутова, А. С., & Нестеренко, О. О. (2019). МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ В МОДЕЛЮВАННІ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (151), 158-169. https://doi.org/10.32782/2224-6282/151-14
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС