ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • О. О. Кахович ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
  • Д. В. Колісник ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Ключові слова: аутсорсинг, логістика, матриця, аутсорсинг логістичних послуг, логістична функція

Анотація

У нинішньому нестабільному економічному середовищі, процес оптимізації логістичних процесів має особливе значення в діяльності технологічно складних промислових підприємств. Необхідність зниження витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності стає гострою і логістика є однією з напрямків їх зниження. Недостатня кількість досліджень по переходу суб’єктів до аутсорсингу та досліджень, пов'язаних з визначенням складнощів організації управління логістикою підприємств, що значною мірою визначає актуальність теми дослідження, вимагає розробки теоретичних основ і практичних рекомендацій для управління логістичними процесами, або переведенням їх в аутсорсинг. В процесі дослідження показано питання теоретичної природи: виявлено визначення і зміст умов для поліпшення логістичних процесів, виявлено аналіз сучасних методів оцінки логістичних процесів. А також розроблена матриця переходу на аутсорсинг суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з прикладом можливих питань та етапів які треба пройти до прийняття того чи іншого рішення. Було проаналізовано дві матриці переходу на аутсорсинг, матрицю аутсорсингу Д. Хлебнікова та матрицю процедури прийняття рішення про аутсорсинг В.Г. Шадріна. Провівши аналіз доцільності передачі процесу постачання суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності на аутсорсинг. Результатом дослідження став висновок про те, що використовувати аутсорсинг доцільно. Крім того, представлені рекомендації по формуванню контракту на аутсорсинг, який повинен відповідати трьом основним вимогам: стимулювати постачальника до якісному наданню послуги; надавати достатню гнучкість, щоб не стримувати розвиток бізнесу замовника і не обмежувати постачальника в застосуванні нових технологій і методів; бути досить простим, щоб наявні в ньому метрики дозволяли однозначно оцінювати якість надання послуги. Ключовим критерієм при ухваленні рішення про передачу тієї чи іншої бізнес-функції в аутсорсинг виступає оцінка ефективності використання даного інструменту. Після проведення усіх досліджень рішення про переведення частини логістичної функції підприємства вважається цілком доцільним, та рекомендується до розгляду керівництву даного суб’єкта господарювання.

Посилання

Аутсорсинг: створення високоефективних та конкурентноздатних організацій. Коллектив авторів. - М .: ІНФРА-М, 2015. - 533 с.

Бондаренко В. Аутсорсинг: зовнішні ресурси для ваших потреб / В. Бондаренко // Бізнес для всіх. - 2015. - №2. - С. 22-25.

Бухвалов А.В. Нові тенденції в концептуалізації стратегічного управління інноваціями / А.В. Бухвалов, В.С. Катькало // Російський журнал менеджмента. – 2015. – №4. – С.59-66.

Войтоловський Н.В. Теоретичні аспекти формування, використання та використання аутсорсинга в промисловості / Н.В. Войтоловский, Е.С. Шленскова / під ред. А.Е. Карлика. - СПб .: СПбГУЭФ, 2014. - 30 с.

Ермошкин Н. Що дає аутсорсінг? / Н. Ермошкин // Відомості. - 2015. - №5. - С.18-22.

Казанцева С.М. Проектування організаційних систем на базі аутсорсінга бізнес-процесів / С.М. Казанцева. - Тюмень: ТГИМЭУП, 2014. - 208 с.

Людковская А. Розрив повного цикла (промислові компанії переходять до аутсорсінгу) А. Людковская, О. Промптова // Відомості. - 2013. - №1. - С.21-25.

Хлебников Д. Матриця аутсорсінга / Д. Хлебников // Стратегія. - 2015. - №11. - С.34-39.

Outsourcing: Creating highly effective and competitive organizations. The team of authors. - M .: INFRA-M, 2015. - 533 p.

Bondarenko V. Outsourcing: external resources for your needs / V. Bondarenko // Business for All. - 2015. - №2. - P. 22-25.

AV Bukhvalov New Trends in Conceptual Strategic Management of Innovation / А.V. Bukhvalov, V.S. Katkalo // Russian Journal of Management. - 2015. - №4. - P.59-66.

Voitolovsky NV Theoretical aspects of activity, use and verification of outsourcing in industry / NV. Voitolovsky, ES Shlenskova / ed. Dwarf. - St. Petersburg: St. Petersburg State University, 2014. - 30 p.

Ermoshkin N. What is outsourcing? / N. Ermoshkin // Information. - 2015. - №5. - P.18-22.

Kazantseva SM Designing Organizational Systems Based on Business Process Outsourcing / S.M. Kazantseva. - Tyumen: THIMEUP, 2014. - 208 p.

Ludkovskaya A. Full cycle analysis (industrial company goes to outsourcing) A. Ludkovskaya, O. Promptova // Bulletin. - 2013. - №1. - P.21-25.

Khlebnikov D. Outsourcing matrix / D. Khlebnikov // Strategy. - 2015. - №11. - P.34-39.

Переглядів статті: 132
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Кахович, О. О., & Колісник, Д. В. (2019). ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (151), 39-50. https://doi.org/10.32782/2224-6282/151-4
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають