УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА РЕКЛАМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

  • Н. І. Кара Національний університет «Львівська політехніка»
  • Т. І. Пасемко Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: реклама, рекламна діяльність, витрати, методи бюджетування, бюджет, планування, рекламна стратегія

Анотація

В статті досліджено особливості процесу організування та управління витратами на рекламну діяльність підприємства в умовах міжнародних економічних зв’язків. Розроблено методичні та практичні рекомендації для розрахунку розміру рекламного бюджету та його оптимізації. Теоретичною та методологічною базою дослідження є праці вітчизняних та закордонних науковців, нормативні та законодавчі акти України з питань управління витратами. Зважаючи на те, що реклама має здатність впливати на спосіб життя, вона залучає до себе пильну увага громадськості. В роботі доведено, що в сучасних умовах реклама є активною частиною комплексу маркетингу. Проаналізувавши закордонний і вітчизняний досвід у сфері рекламної діяльності, дійшли висновку, що рекламна діяльність вимагає комплексного і послідовного проведення рекламних заходів, розроблених з урахуванням маркетингової стратегії підприємства. Розроблено рекомендації щодо проведення основних етапів організації рекламної діяльності, зокрема вивчення маркетингової стратегії і політики підприємства; визначення мети і завдань рекламної діяльності на поточний період; проведення досліджень ринку; визначення цільового списку клієнтів, потенційно зацікавлених в продукції підприємства і переліку рекламованої продукції; визначення загального обсягу коштів, що виділяються на рекламу на рік; розподіл коштів рекламного бюджету за статтями його витрат; складання кошторису витрат; складання медіаплану на рік: вибір видів реклами, періодичність і терміни її розміщення; оцінка ефективності рекламної діяльності. Також виявлено позитивні і негативні сторони існуючих методів бюджетування рекламної діяльності. Запропоновано алгоритм і напрями оптимізування витрат. Перший напрям передбачає розробку методики аналізу ефективності рекламної діяльності. Другий напрям - перегляд рекламного кошторису. Також запропоновано основні етапи розробки рекламного кошторису, зокрема перегляд кошторису на рекламу, складання рекламного бюджету, проведення переговорів з підрядниками про перегляд умов договорів, розробка рекламного бюджету на рік. Дотримання запропонованих рекомендацій дозволить підприємствам зменшити обсяги витрат на рекламну діяльність і зробити її більш ефективною. Це в подальшому дозволить збільшити обсяги прибутків і виходити на нові міжнародні ринки.

Посилання

О. Продіус, М. Боєру, 2015.Вплив реклами на ефективність діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник Одеського національного економічного університету [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2015_9_14.

Пазуха М.Д., Ігнатович М.В. Реклама в підприємницькій діяльності: Навч. Пос. – К.: Центр загальної літератури, 2006. – 176 с.

Пелішенко В.П. Маркетинг менеджмент: Навч.посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 200 с.

Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч.посібник. – 2-ге вид., доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 440 с.

Тєлєтов О.С.Рекламний менеджмент: Підручник. - 2-ге вид., випр. - Суми: Університетська книга, 2012. - 367 с

Голда Н.М. Методи економічного аналізу в рекламній діяльності /Н.М. Голда// Науковий журнал. Галицький економічний вісник. № 1 (22), 2010. С. 171-182

Leosvit. Real marketing. [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://leosvit.com/art/metody_vyznachennia_reklamnogo_budzhetu_kompanii

Сумец А.М. 2005. О том, как рассчитать долгосрочную эффективность рекламной кампании. – № 11(111). – С. 38-41.

Prodius O. & M. Boyeru (2015). Vplyv reklamy na efektyvnistʹ diyalʹnosti pidpryyemstva v suchasnykh umovakh hospodaryuvannya [Influence of advertising on the effectiveness of the enterprise in modern business conditions]. Naukovyy visnyk Odesʹkoho natsionalʹnoho ekonomichnoho universytetu - Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2015_9_14 [in Ukrainian].

Pazukha M.D., & Ihnatovych M.V. (2006). Reklama v pidpryyemnytsʹkiy diyalʹnosti [Advertising in business].. Kyiv: Tsentr zahalʹnoyi literatury [in Ukrainian].

Pelishenko V.P. (2003) Marketing menedzhment [Marketing management]. Kyiv: Tsentr zahalʹnoyi literatury [in Ukrainian].

Luk'yanetsʹ T.I. (2003) Reklamnyy menedzhment [Advertising management]. Kyiv: KNEU.

Teletov O.S. (2012) Reklamnyy menedzhment [Advertising management] Sumy: «Universytetska knyha» [in Ukrainian].

Holda N.M. (2010). Metody ekonomichnoho analizu v reklamniy diyalʹnosti [Methods of economic analysis in advertising]. Naukovyy zhurnal. Halytsʹkyy ekonomichnyy visnyk - Scientific journal. Galician Economic Bulletin. № 1 (22), 171-182 [in Ukrainian].

Metody vyznachennya reklamnoho byudzhetu [Methods of determining the advertising budget]. (n.d.). leosvit.com. Retrieved from https://leosvit.com/art/metody_vyznachennia_reklamnogo_budzhetu_kompanii

Sumets A.M. (2005). O tom, kak rasschitat' dolgosrochnuyu effektivnost' reklamnoy kampanii [How to calculate the long-term effectiveness of an advertising campaign]. Naukoviy zhurnal «Marketing i reklama» - Science magazine "Marketing and Advertising". -№11, 38-41 [in Russian]

Переглядів статті: 353
Завантажень PDF: 177
Опубліковано
2019-11-26
Як цитувати
Кара, Н. І., & Пасемко, Т. І. (2019). УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА РЕКЛАМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ. Економічний простір, (151), 28-38. https://doi.org/10.32782/2224-6282/151-3
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ