УЗГОДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИЩОДО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

  • О. В. Чумак ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
Ключові слова: облікова політика, земельні ресурси, право користування земельною ділянкою, оренда

Анотація

Метою статті є обґрунтування порядку визначення й узгодження елементів облікової політики підприємств, які утримують земельні ресурси у складі активів. Для реалізації мети поставлено такі завдання: визначити елементи облікової політики та розкрити особливості методики обліку при альтернативах, враховуючи специфіку об’єкту обліку. Використано методичні аспекти обліку земельних ресурсів відповідно П(С)БО, МСБО, МСФЗ та чинних норм права. Розглянуто особливості формування облікової політики, систематизовано елементи облікової політики та надано їм характеристики. Проведено порівняння за окремими елементами практики застосування методичних аспектів обліку землі за П(С)БО та МСФЗ. Розглянуто правове підґрунтя при обранні елементів облікової політики за окремими господарськими операціями. Практична цінність полягає у наданні рекомендацій щодо узгодження елементів облікової політики між собою. Наукова цінність полягає в обґрунтуванні положень облікової політики, що дозволяє надавати повну і правдиву інформацію про них у звітності підприємства й забезпечує інформацією державні установи, які формують бази щодо національного земельного активу.

Посилання

Безверхий К. В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 183 с.

Баришнікова О. М. Формування, облікове забезпечення та верифікація звітності сталого розвитку підприємств : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Баришнікова О. М. ; 08.00.09 - бух. облік, аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Житомир : ЖДТУ, 2017. – 21 с.

Державно-приватне партнерство в контексті управління державними інвестиціями в Україні: оцінка. Звіт. 2016 Міжнародний банк реконструкції та розвитку / Світовий банк с.75 Website: http://www.worldbank.org.ua

Кузіна Р. В. Корпоративний облік і звітність в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку : Монографія / Р. В. Кузіна. – Херсон: Грінь Д. С., 2015. – 416 с.

Озеран А. В. Гармонізація фінансової звітності підприємств з міжнародними стандартами та потребами управління : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / Озеран А. В. ; 08.00.09 - бух. облік,аналіз та аудит (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2016. – 33 с.

Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства : монографія / О.В. Пальчук, В.М. Савченко, І.В. Рузмайкіна та ін; за ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем» , 2017. - 248 с.

Van der Tas L.G. Measuring harmonization of Financial reporting practice, Accounting and Business Research, vol. 18 no.70, pp157-169, 1998.

Alexander, D., Britton, A.& Jorissen, A. (2009) International Financial Reporting and analysis, 4th edition. Canada: Cengage Learning EMEA.

Emma Rienas Harmonizing of the Financial Report - Why does countries accounting rules differ from one country to another, what is being done to get the financial report more comparable and why does the world accept IAS/IFRS? Karlstads universitet 651 88 Karlstad 16 р http://www3.kau.se/kurstorg/files/r/82F3162019199160DDYhFF8884 03/RIENAS.pdf

Leandro Canibano, Araceli Mora Evaluating the Statistical Significance of De Facto Accounting Harmonization: A Study of European Global Players. The European Accounting Review. 2000. р. 349-369

Cordeiro, R., Couto, G., Silva, F. Measuring the impact f international financial reporting Standards (IFRS) in firm reporting: the case of Portugal. 2007

Pocrnjić, D., Pervan, I. Financial Reporting Harmonization - Measurement Models. In Lorca, P., Popescu, C. (Eds.). Recent Researches in Applied Economics and Management: Business Administration and Financial Management – Vol. I. 2013. Creta: WSEAS Press. p. 290-296.

Переглядів статті: 63
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Чумак, О. В. (2018). УЗГОДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИЩОДО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ. Економічний простір, (138), 223-232. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/334
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС