ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

  • П. А. Фісуненко ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
  • С. М. Акімова ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Ключові слова: підприємство, економічна безпека, оцінка, метод, підхід, моделювання, прогнозування

Анотація

У статті розглянуто еволюцію розвитку визначення економічної безпеки підприємства та досліджено основні проблеми методик оцінки її рівня, характерні для вітчизняної науки та практики. Розглянуто суть і проблематику найбільш поширених підходів до оцінки рівня економічної безпеки підприємства (індикаторного; ресурсно-функціонального; програмно-цільового; бухгалтерського; економіко-математичного моделювання; методу, заснованого на оцінці прибутку підприємства; методу, заснованого на оцінці брутто- інвестицій; методу, заснованого на основі визначення фінансової стійкості підприємства). Основні проблемні питання узагальнені та зведені до концептуальної форми. Отримані результати засвідчили про необхідність удосконалення існуючих підходів щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємств. Встановлено, що основною проблемою підходів є недостатня невизначеність впливу зовнішньої складової, для якої виокремлено недопрацьовані питання. Визначено, що сучасна модель оцінки має включати в себе особливості декількох підходів для об’єктивної оцінки рівня економічної безпеки підприємств та подальшого прогнозування її стану.

Посилання

Економічна безпека: Навч. посіб. / За ред. З.С. Варналія. – К., 2009. – 647 с.

Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізм зміцнення: монографія. – Львів: Вид-во ТзОВ «Ліга Прес», 2008. – 385 с.

Довбня С.Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С.Б. Довбня, Н.Ю. Гічова // Фінанси України. – 2008. – № 4. – С. 88-97.

Дяченко К. С.Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємств будівельної галузі / К. С. Дяченко // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 4(5). – С. 31-36. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2015_4(5)__7.

Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / [В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко та ін.]. – К.: Правова єдність, 2009. – 544 с.

Економіка підприємства: підручник / [Й.М. Петрович, А.Ф. Кіт, О.М. Семенів та ін.]; за заг. ред. Й.М. Петровича. – Львів: Новий Світ-2000, 2004. – 680 с.

Кириченко О. А. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання : монографія / О. А. Кириченко, В. С. Сідак, С. М. Лаптєв та ін. – К. : УЕП «Крок», 2008. – 401 с.

Ковальов Д. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства / Д. Ковальов, І. Плєтникова // Економіка України. – 2001. – № 4. – С. 35–40.

Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія / Г.В. Козаченко В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.

Концепція економічної безпеки України / [кер. проекту В.М. Геєць]; Ін-т екон. прогнозування НАН України. – К.: Логос, 1999. – 56 с.

Кузенко Т. Б. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» / Т. Б. Кузенко. − К., 2004. − 18 с.

Ляшенко О. М. Аналітичний огляд сучасних підходів до визначення сутності економічної безпеки підприємства / О. М. Ляшенко // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 254-263.

Нагорна І.І. Оцінка стійкої економічної безпеки промислового підприємства / І.І. Нагорна // Економічний простір. – 2008. – № 19. – С. 243-255.

Різник Н.С. Оцінка та шляхи забезпечення економічної безпеки банку [Електронний ресурс] / Н.С. Різник, І.А. Воробйова // Економічні науки. Серія “Облік і фінанси”: зб. наук. пр. Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2008. – 368 с. – Режим доступу до матеріалу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/En/O_FN/2008_5_2/zbirnuk_O_FN_5_%D0%A7_2_183.pdf.

Фісуненко П. А. Аналіз системи показників економічної безпеки будівельних підприємств / П. А. Фісуненко, М. В. Лаже, С. В. Дзюба // Будівельне виробництво. Серія: економічні науки. – 2016. – Вип. 61. – С. 57- 61.

Фоміна М. В. Проблеми економічно безпечного розвитку підприємств: теорія і практика : [монографія] / М. В. Фоміна. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – 140 с.

Чаговець Л. О. Моделі оцінки та аналізу економічної безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» / Л. О. Чаговець.−Харків, 2010.− 20 с.

Переглядів статті: 72
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Фісуненко, П. А., & Акімова, С. М. (2018). ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (138), 214-222. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/333
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС