БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ: ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА, РОЗВИТОК, ДІАГНОСТИКА

  • Ю. В. Набока Дніпровський гуманітарний університет
Ключові слова: бізнес-середовище, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище, фактори, ресурси, процеси, структура, розвиток, підприємство, динамічні здібності

Анотація

Метою статті є дослідження бізнес-середовища суб’єктів господарювання. Визначено, що у науковому просторі відсутня чітка дефініція змісту терміну «бізнес-середовище», а також застосовуються різні критеріальні підходи й нема уніфікованої ідентифікації головних структуроутворюючих елементів. Автором доведено, що бізнес-середовище є сукупністю факторів, у межах яких здійснюється господарська діяльність з метою отримання прибутку. Для підприємства зовнішнє середовище є сукупністю системоутворюючих факторів: фактори зв’язку (зв’язувальні параметри середовища), ресурси (допоміжні засоби), процеси (упорядковані дії), суб’єкти (юридичні та фізичні особи). Внутрішнє середовище підприємства складається з таких факторів, як: власники підприємства (бізнесмени, підприємці, акціонери, інвестори, засновники), фактори зв’язку (внутрішньокорпоративні формалізовані та неформалізовані структуроутворюючі норми, правила, цінності), ресурси (допоміжні засоби, які підконтрольні власникам), процеси (упорядковані дії у межах підприємства, які підконтрольні власникам). Зазначено, що особливістю розвитку бізнес- середовища є перманентна зміна факторів за кількісними та якісними параметрами, відповідно, констатація та опис структури бізнес-середовища можливі лише на певний момент часу. Висвітлені теорії та поширені прикладні інструменти менеджменту та маркетингу, щодо діагностики бізнес-середовища. Практичне значення статті полягає у тому, що для підприємств створюється підґрунтя розробки прикладних механізмів соціально-економічного розвитку із урахуванням стану та впливу бізнес-середовища.

Посилання

Богодистов Е. В. Динамические способности: сравнение методов измерения на примере малых и средних предприятий Украины / Е. В. Богодистов, А. П. Крупский, С. Э. Сардак // Економічний простір. – 2016. – № 110. – С. 139 – 161.

Дашкевич О. Бизнес-среда и предпринимательская активность / О. Дашкевич // ЭКОВЕСТ. – 2006. – № 5. – С. 112 – 134.

Демиденко С. Л. Особливості стратегічного аналізу середовища підприємства / С. Л. Демиденко // Ефективна економіка. – 2015. – № 9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua. – Назва з екрану.

Добрик Л. О. Фінансові умови розвитку інноваційного бізнес-середовища стартапів і традиційного бізнесу в Україні: загальні риси та відмінності / Л. О. Добрик // Ефективна економіка. – 2017. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5548. – Назва з екрану.

Зенченко И. В. Оценка влияния факторов бизнес-среды на бизнес-процессы машиностроительных предприятий / И. В. Зенченко // Вестник ОГУ. – 2011. – №8(127). – С. 48 – 51.

Игнатов Е. С. Формирования бизнес-среды: теоретические аспекты. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/formirovaniya-biznes-sredy-teoreticheskieaspekty. – Загл. с экрана.

Королев М. И. Неопределенность бизнес-среды и безопасность фирмы / М. И. Королев // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 3, Экономика. Экология. –2011. – №1(18). – С. 20 – 24.

Мартынов Л. М. Особенности бизнес-cреды Инфоком-менеджмента / Л. М. Мартынов // Проблемы экономики и менеджмента. –2012.–№ 9 (13).– С. 72-78.

Мельник М. І. Класифікація бізнес-середовища : системний підхід / М. І. Мельник // Регіональна економіка. – 2008. – № 2. – С. 251 – 260.

Нікитенко Д. В. Інвестиційна сприятливість бізнес-середовища як чинник інвестиційної безпеки / Д. В. Нікитенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 18. – С. 114 – 120.

Остапенко Н. В. Оценка влияния институциональной среды на развитие малого предпринимательства / Н. В. Остапенко // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 3. – С. 156 – 163.

Острякова А. Ф. Влияние элементов бизнес-среды на развитие инновационного предпринимательства / А. Ф. Острякова // УЭкС. – 2013. – № 10 (58). – С. 12–14.

Решетов К. Ю. Принципы обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур на макро-, мезо- и микро-уровнях / К. Ю. Решетов // Бизнес в законе. – 2012. – № 6. – С. 213 – 216.

Савельєв В. Оцінка бізнес-середовища при формуванні глобальної маркетингової стратегії / В. Савельєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2014. - № 3(156). - С. 112-115.

Сардак С. Е. Управління розвитком бізнесу в умовах глобалізації економіки / С. Е. Сардак // Європейський вектор економічного розвитку : Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 2 (7). – С. 154–159.

Сененко І. А. Вплив факторів середовища на формування системи управління підприємством / І. А. Сененко, В. В. Щепак // Бізнес Інформ. -015.- № 3.-С. 265 – 270.

Серебренников Г. Г. Структурный анализ бизнес-среды организации / Г. Г. Серебренников // Вестник ТГТУ. – 2004. – Том 10. – № 4Б. – С. 1158 – 1168.

Фроленко О. М. Бізнес-середовище підприємства: методичні підходи до його стратегічного аналізу / О. М. Фроленко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 9. – С. 145 – 150.

Чала В. С. Порівняльний аналіз умов ведення бізнесу в Україні, Польщі та Словаччині: стан та перспективи // В. С. Чала, К. В. Дригола, В. Є. Рижкова // Економічний простір. – 2016. – №116. – С. 104 – 114.

Shtal T. Methods of analysis of the external environment of business activities. T. Shtal, M. Buriak, G. Ukubassova, Y. Amirbekuly, Z. Toiboldinova, T. Tlegen // Espacios. – 2018. – Vol. 39 (12). – P. 22.

Переглядів статті: 2965
Завантажень PDF: 772
Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Набока, Ю. В. (2018). БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ: ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА, РОЗВИТОК, ДІАГНОСТИКА. Економічний простір, (138), 192-200. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/331
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС