МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

  • А. Ходжаян Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
Ключові слова: структурна трансформація, структурні пропорції, галузева структура, відтворювальна структура, технологічна структура, інституційна структура, секторальна структура, регіональна структура, зовнішньоекономічна структура, індикатори структурування економіки

Анотація

Дана стаття присвячена розробці методичних підходів до аналізу структурних перетворень національної економіки та вивченню факторів, що їх визначають. У статті проаналізовано кількісні та якісні показники структурних трансформацій в економіці і визначено, що основними кількісними показниками є показники питомої ваги, швидкості, темпів та інтенсивності структурних змін. Автором, відповідно до системно-структурного аналізу, розвинуто методичні підходи дослідження структурних пропорцій та оцінювання трансформаційних перетворень національної економіки, зокрема: відтворювальний, галузевий, регіональний, зовнішньоекономічний, секторальний, технологічний та інституційний. В розрізі кожного з представлених методичних підходів визначено індикатори оцінювання макроекономічних трансформацій. Обґрунтовано, що оцінювання ефективності структурних перетворень передбачає визначення орієнтирів оптимальних пропорцій між елементами економічної системи. У якості орієнтирів оптимізації структурних пропорцій національної економіки запропоновано використання показників економічної безпеки, загальноприйнятих міжнародних стандартів, відповідних еталонних показників країн економічних лідерів та усереднених значень відповідних показників груп країн, ранжованих за рівнем економічного розвитку.

Посилання

Єрохін С.А.Структурна трансформація національної економіки. Теоретикометодологічний аспект: наукова монографія / С.А. Єрохін. – К.: Світ Знань, 2002. – 526 с.

Шинкарук Л.В. Взаємозв’язок структурних трансформацій та економічного зростання України] / Л.В. Шинкарук // International scientific journal. – 2015. – № 9. – С. 180-185.

Botta A. Economic development, technical change and income distribution: A conversation between Keynesians, Schumpeterians and Structuralists/ A. Botta, G. Porcile, R. Ribeiro // PSL Quarterly Review. – 2018. – Vol. 71. No. 285. – P. 97-101. (http://dx.doi.org/10.13133/2037-3643_71.285_1).

Васіна А.Ю. Інституційне забезпечення структурування національної економіки в орієнтації на інноваційно-технологічний прорив / А.Ю. Васіна // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип. 21. – С. 24-31.

Bruno R.L. Technology choices and growth: testing New Structural Economics in Transition Economies / R.L. Bruno, E. Douarin, Korosteleva J. // Journal of Economic Policy Reform. – 2015. – Issue 2. – P. 131-152. (https://doi.org/10.1080/17487870.2015.1013541).

Мельник А.Ф. Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення: монографія / А.Ф. Мельник та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.Ф. Мельник; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 531 с.

Гуменюк А.М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти: монографія / А.М. Гуменюк; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ: НІСД, 2014. – 466 с.

Покришка Д.С. Методологія оцінки технологічного потенціалу структурної трансформації національної економіки / Д.С. Покришка, Т.А. Тищук // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 2. - С. 7-19.

Гусєва М.О. Структурні трансформації в економіці регіону: оцінка стану та пріоритети структурної корекції / М.О. Гусєва // Регіональна економіка. – 2015. – № 1. – С. 19-26.

Черненко О.Л. Оцінювання структурних змін та структурних зрушень в економіці України / О.Л. Черненко // Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка. – 2013. – Т. 21, вип. 7(3). – С. 74-80.

Романова Т.В. Інтегральні показники оцінювання структурних зрушень в економіці / Т.В. Романова // Економіка і регіон. – 2016. – № 6. – С. 20-27.

Прушківська Е. Кількісні та якісні характеристики секторальної структури в контексті економічного розвитку / Е. Прушківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2013. – 6(147).– С. 82–87.

Луцків О.М. Особливості динаміки структурних зрушень в економіці регіонів України / О.М. Луцків // Регіональна економіка. – 2016. – № 1. – С. 39-50.

Скірка Н.Я. Структура економіки: сутність, основні завдання та типи / Н.Я. Скірка // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.5. – С. 205-216.

Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність, планування): Терміни. Поняття. Персоналії: Екон. словник-довідник / уклад. В.С. Іфтемічук та ін.; наук. ред. Г.І. Башнянин, В.С. Іфтемічук. – Львів: Магнолія плюс, 2004. – 682 с.

Урбанєц М. Галузева та територіальна структура державної політики розвитку галузей міжнародної економіки та міжнародна освіта у XXI столітті / М. Урбанєц // Молодь і ринок. – 2012. – № 3. – С. 9-13.

Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток: наукова доповідь / Л.В. Шинкарук, І.А. Бевз, І.В. Барановська та ін.; за ред. чл.-кор. НАН України Л.В. Шинкарук; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2015. – 304 с.

Болотіна Є.В. Інституціональна структура та прискорення інституційного розвитку перехідної економіки України / Є.В. Болотіна // Науковий вісник ДДМА. – 2014. – №1. – С.128-137.

Болотіна Є.В. Інституціональна структура перехідної економіки України / Є.В. Болотіна // Науковий вісник ДДМА. – 2012. – №1. – С.243-249.

Пікус А.Ю. Теоретичні основи дослідження механізму структурних зрушень в економіці / А.Ю.Пікус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2009. –Вип. 115. – С. 63-66.

Антонюк В.П. Структурні зрушення в національній економіці як загроза для сталого розвитку України / В.П. Антонюк // Вісник економічної науки України. – 2017. – № 2. – С. 7-12.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України / Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=0054cd7b-ea8b-4d3f-bd599d0cd0bc53da&title=MetodichniRekomendatsiiSchodoRozrakhunkuRivniaEkonomichnoiBezpekiUkraini-nakazMinekonomrozvitkuUkrainiVid29-10-2013-1277-.

Тимошенко О.В. Методичні підходи до оцінювання рівня економічної безпеки / О.В. Тимошенко // Бізнес-Інформ. – 2014. – №6. – С. 32-37.

Бицюра Ю.В. Структурна адаптація національної економіки як чинник її конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції / Ю.В. Бицюра // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2015. – №1(30). – С. 271-283.

Прушківська Е. Кількісні та якісні характеристики секторальної структури в контексті економічного розвитку / Е. Прушківська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. – 2013 – 6(147).– С. 82–87.

Переглядів статті: 105
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2018-10-23
Як цитувати
Ходжаян, А. (2018). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Економічний простір, (138), 89-107. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/323
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ