ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ НА ОСНОВІ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ

  • П. А. Фісуненко ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Ключові слова: інтелектуальна власність, інтелектуальні ресурси, інтелектуальний капітал, людський капітал, структурний капітал, клієнтський капітал, інтелектуальний потенціал

Анотація

Досліджено теорію інтелектуального капіталу, узагальнено його поняття та визначено сутність згідно з основними науковими підходами. Окреслено проблеми розвитку ІК у постіндустріальному суспільстві. Представлено обґрунтування поняття «інтелектуальний капітал» в наукових джерелах, формування його структури на основі розвитку інтелектуальних ресурсів підприємств та їх складових: інтелектуальної власності, нематеріальних активів, ринкових активів, здібностей й навичок працівників. Досліджено понятійно- категоріальний апарат інтелектуального капіталу на основі наукових підходів та класифікації поняття ІК у науковій літературі. Обґрунтовано сутність інтелектуального капіталу як сукупності знань, інформації, досвіду, кваліфікації та мотивації персоналу, організаційних можливостей, каналів і технологій комунікації, яка в результаті своєї трансформації у об’єкти права інтелектуальної власності здатна створювати додаткові вигоди і забезпечувати конкурентні переваги організації.

Посилання

Beyond economic growth: An Introduction to Sustainable Development / World Bank, 2004. – 280 p.

Дугінець Г. В., Фісуненко П. А. Людський капітал Дніпропетровського регіону: сучасний стан та перспективи розвитку// Економічний аналіз.-2011, – випуск 9.- Ч. 2. – с.168-170.

Бабенко В. А. Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності як основа розвитку інтелектуального бізнесу / Бабенко В. А. // Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності» (м. Київ, 18.05.2018, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України) – 2018, - С.169-173, -176 с.

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т.1/Редкол.:С. В. Мочерний (відп. Ред.) та ін.. – К.:Видавничий центр «Академія», 2000 – 864 с.

Эдвинсон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал. Определение истинной стоимости кампании // Новая постиндустриальная волна на Западе:Антология / Под ред. В. Л. Иноземцева. – М.:Academia- 1999. – С.429-447.

Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник багатства организаций // Новая постиндустриальная волна: Антология / Под ред. В. Л. Иноземцева. – М.: Academia-. -1999. –С.372-400.

Іноземцев В. Л. За межами економічного суспільства. М .: Academia-Haукa, 1998. С. 640.

Ступнікер Г. Л., Фісуненко П. А Дослідження впливу витрат на формування інтелектуального та фізичного капіталу підприємства // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - Випуск 2 (13) 2018, С.141-145.

Интеллектуальный капитал: практика управления / Руус Й., Пайк С., Фернстрём Л. // СПбГУ. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента»; Издат. Дом. С.- Петерб. Ун-та, 2008. – 436 с.

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Пер. с англ. под. ред. Н. И. Ковалик – СПб.:Питер, 2001, 288 с.

Миколаєва Ю. Р., Санталова М. С., Буніна Е. А. Управління інтелектуальним капіталом підприємства. Воронеж: Витоки, 2011, -183с.

Степанова А. Е. Интеллектуальный капитал как фактор развития инновационной экономики: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05: экономика и управление народным хозяйством / А.Е. Степанова; Ставроп. гос. университет. – 2010. – 32 с.

Переглядів статті: 44
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2018-08-29
Як цитувати
Фісуненко, П. А. (2018). ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ НА ОСНОВІ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ. Економічний простір, (135), 28-38. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/260
Розділ
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ