ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИНННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

  • Л. Ф. Дрогомирецька ДУ “Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України”
Ключові слова: поняття, категорія, громада, сільська територіальна громада, децентралізація, місцеве самоврядування, механізм, переваги і недоліки, завдання

Анотація

В представленій статті автором детально досліджено поняття «місцеве самоврядування» та розуміння її сутності серед існуючого законодавства. Висвітлено спільні і відмінні риси органів місцевого самоврядування і місцевих державних органів. Доведено, що головним суб’єктом місцевого самоврядування є територіальна громада. Територіальна громада повинна включати в комплексі і рівень надання соціальних послуг, розвиток культури, зокрема її інфраструктури в межах соціальної, врахування географічного положення, екологічної ситуації на цій території, зовнішніх взаємозв’язків з іншими громадами, культурного потенціалу. Розкриття поняття децентралізація автором розглядається з категорією «місцеве самоврядування», вивчено наукові погляди щодо різновидів даної категорії, аналізовано основні види децентралізації за суб’єктами впливу. Визначено переваги та позитиви децентралізації. На основі чого в умовах децентралізації, представлено власне бачення завдань щодо управління розвитком сільських територій, а саме: регулювання земельних відносин на засадах демократії; здійснити реальну розбудову дієвих, ефективних і самодостатніх сільських територіальних громад; розширити повноваження сільському населенню.

Посилання

Бориславська О. Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України / [Бориславська О., Заверуха І., Захарченко Е., та ін.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO. – К. : ТОВ «Софія». – 2012. – 128 с.

Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні – О. Н. Ярмиш, В. О. Серьогін [Електроний ресурс] / Режим доступу : http://www.vuzlib.su/beta3/html/1/7519/

Конституція України: Закон за станом 28.06.1996 No 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/. (дата звернення: 02.10.2016).

Лазор О. Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування : [навч. посіб.] / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Лазор. – К. : Дакор, 2007. – 312 с.

Лисенко Л. Ефективність місцевого самоврядування як чинник сталого розвитку сільських територій / Л. Лисенко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2010. – Вип.1 (4). [Електронний ресурс]. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2010_1/10llvrst.pdf.]

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон за станом 21.05. 1997 No 280/97-ВВР України. 1997. [Електронний ресурс]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/. (дата звернення: 21.10.2018).

Тимченко С.М. Правознавство: [навчальний посібник] / С.М. Тимченка, Т.О. Коломоєць – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2007. – 588 с. [Електроний ресурс] / – Режим доступу : http://radnuk.info/pidrychnuku/pravoznavstvo

Ястремська О.М. Публічне адміністрування : [навчальний посібник] / О. М. Ястремська, Л. О. Мажник. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 132 с.

Robbins S. P. Podstawy zarządzania / [S. P. Robbins, D. A. DeCenzo] – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. – S. 235–236.

Wiktorowska A. Prawne determinante samodzielności gminy / А. Wiktorowska // Zagadnienia administracyjne. – Warszawa: LIBER, 2002. – S. 49.

Boryslavska O. (2012). Detsentralizatsiya publichnoyi vlady: dosvid yevropeyskykh krayin ta perspektyvy Ukrayiny. [Decentralization of public power: the experience of European countries and the prospects of Ukraine]. – Swiss-Ukrainian project “Supporting decentralization in Ukraine”. Kyiv. 128 p. (In Ukrainian).

Yarmysh V . (2015). Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovryaduvannya v Ukrayini. [State Building and Local Government in Ukraine]. Retrieved from http://www.vuzlib.su/beta3/html/1/7519/. (date of accesse: 02.10.2018). (In Ukrainian).

Konstytytsia Ukrainy. (1996). Konstytytsia Ukrainy. [Constitution of Ukraine]. Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/. (date of accesse: 02.10.2018). (In Ukrainian).

Lazor O. (2007). Osnovy derzhavnoho upravlinnya ta mistsevoho samovryaduvannya. [Fundamentals of Public Administration and Local Self-Government]. Kyiv, 312 p.

Lysenko L. (2010). Efektyvnist mistsevoho samovryaduvannya yak chynnyk staloho rozvytku silskykh terytoriy [Efficiency of local self-government as a factor of sustainable development of rural territories]. Public administration and local government. – 2010. – V.1 (4). Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums /2010_1/10llvrst.pdf.]. (date of accesse: 02.11.2018). (In Ukrainian).

Zakon Ukrainy (2015). Pro mistseve samovriadyvannia v Ukraini. [On About Missors of Ukraine in Ukraine]. V erkhovna Rada Ukrainy [V erkhovna Rada of Ukraine]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19. (date of accesse: 21.10.2018). (In Ukrainian).

Tymchenko S. (2007). Pravoznavstvo: [navchalnyy posibnyk]. [Jurisprudence]. – Zaporizhzhya national university. Kyiv. 588 p. Retrieved from http://radnuk.info/pidrychnuku/pravoznavstvo. (date of accesse: 02.11.2018). (In Ukrainian).

Yastremska O. (2015). Publichne administruvannya: [navchalnyy posibnyk]. [Public administration]. Kharkiv. 132 p. (In Ukrainian).

Robbins S. (2002). Podstawy zarządzania. [Basic stroke]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.– S. 235–236. (In Polish).

Переглядів статті: 52
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати
Дрогомирецька, Л. Ф. (2019). ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИНННИК РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Економічний простір, (141), 147-157. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/17
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ