НОМЕНКЛАТУРА ВИТРАТ ВМЕХАНІЗМІ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПОСЛУГ ДЗВО

  • Т. М. Тростенюк Державний університет «Житомирська політехніка»
Ключові слова: управлінський облік, витрати, державні заклади вищої освіти, собівартість послуг, навчально-педагогічні послуги

Анотація

В процесі дослідження було проаналізовано наукову літературу вітчизняних та зарубіжних вчених, які займалися проблематикою обліку витрат в цілому та бюджетній сфері зокрема. Метою статті є опрацювання складу витрат державних закладів вищої освіти на надання навчально-педагогічних послуг, як теоретичного підґрунтя обліку таких витрат. Для забезпечення ефективності наукового пошуку використовувались спеціальні та загальнонаукові методи пізнання. Зокрема, індукція та дедукція, аналіз та синтез, групування. Встановлено, що вартісною основою механізму надання навчально-педагогічних послуг є категорія собівартості, яка передбачає визначення відповідного складу витрат, що її формують. Проаналізувавши склад витрат було встановлено, що наведений склад витрат є досить загальним, тому було досліджено профільні нормативні документи щодо обліку витрат навчально-педагогічних послуг державних закладів вищої освіти конкретно. Визначено, що виявлені проблемні аспекти існуючої номенклатури витрат на освітні та педагогічні послуги потребує розробки нової специфікації витрат на надання навчально-педагогічних послуг державних закладів вищої освіти, з одночасною побудовою моделі для включення заявлених витрат в рамках аналітичного обліку до витрат згідно з кодами економічної класифікації видатків бюджету. У статті розглядаються нормативні підходи до ідентифікації номенклатури витрат в контексті визначення вартості навчально-педагогічних послуг державних закладів вищої освіти мають певні недоліки. Розбудова нового складу витрат з урахуванням різних класифікаційних ознак з урахування реалій фінансово- бюджетної та господарської діяльності державних закладів вищої освіти забезпечить формування аналітичного напряму обліку витрат і опрацювання аналітичної супідрядності рахунків бухгалтерського обліку. Це, у свою чергу, дасть можливість перевірити дані обліку витрат основного продукту діяльності державних вищих навчальних закладів. За цих умов розвиток управлінського обліку в державних вищих навчальних закладах стане реальною можливістю, і фактично управлінський облік стане ефективним інструментом управління діяльністю державних вищих навчальних закладів.

Посилання

Євдокимов В.В., Грицишен Д.О., Свірко С.В. Бухгалтерський облік в секторі загального державного управління України. Том 1: бухгалтерський облік в бюджетних установах України: підручник. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. 1380 с.

Левицька С.О., Кошка К.А. Результативність перших етапів розвитку реалізації стратегії модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2009. No 3 (47). С. 379-387.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності». URL: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=83023

Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі: Наказ МФУ від 06.06.12 No568. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0901-12

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності: Постанова КМУ від 27.08.10 No796. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-п

Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами: Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.10 No 736/902/758. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10

Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 р.р.: Постанови Кабінету Міністрів України No34 від 16.01.07 р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-п

Про схвалення Стратегії модернізації системи управління державними фінансами: Розпорядження Кабінет Міністрів України від 17.10.2007 No 888-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-2007-р

Свирко С.В. Современные тенденции развития бюджетного учета в Украине Международный бухгалтерский учет. No 21(315)/ 2014 (июнь). М.:Финансы и статистика. 2014. С. 53-66.

Свірко С.В. Бухгалтерський облік витрат бюджетних установ: теоретико- методологічне обґрунтування та розробка базових елементів. Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 19. К.: КНЕУ, 2008. С. 315-327.

Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація: монографія. К.: КНЕУ, 2006. 243 с.

Свірко С.В. Бюджетний облік в Україні: новації ХХІ ст. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. No.4(74). 2015.

Свірко С.В., Тростенюк Т.М. Передумови запровадження управлінського обліку в державних закладах вищої освіти. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Житомир: ЖДТУ. 2018. No3(41). С. 55-61.

Сушко Н., Гізатуліна Л. Реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі. Незалежний аудитор. 2012. No6. С. 56-57.

Сушко Н. І. Реалізація реформ бухгалтерського обліку в державному секторі. Державний бухгалтер і аудитор. 2012. No1. С. 11-17.

Jevdokymov V .V ., Grycyshen D.O., Svirko S.V . (2017) Buhgalters'kyj oblik v sektori zagal'nogo derzhavnogo upravlinnja Ukrai'ny. Tom 1: buhgalters'kyj oblik v bjudzhetnyh ustanovah Ukrai'ny [Accounting in the general government sector of Ukraine. Volume 1: Accounting in Budget Institutions of Ukraine]. Zhytomyr: Vydavec' O.O. Jevenok. 1380 p.

Levyc'ka S.O., Koshka K.A. (2009) Rezul'tatyvnist' pershyh etapiv rozvytku realizacii' strategii' modernizacii' buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori [Effectiveness of the first stages of development of the implementation of the strategy of modernization of accounting in the public sector]. Visnyk Nacional'nogo universytetu vodnogo gospodarstva ta pryrodokorystuvannja. No 3 (47). pp. 379-387.

Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori 101 «Podannja finansovoi' zvitnosti» [National Public Sector Accounting Standard 101 “Presentation of Financial Statements”], available at: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=83023

Pro zatverdzhennja dejakyh nacional'nyh polozhen' (standartiv) buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori ta zmin do nacional'nyh polozhen' (standartiv) buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori: Nakaz MFU vid 06.06.12 No568 [Approving Certain National Public Sector Accounting Standards and Changes to National Public Sector Accounting Standards], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0901-12

Pro zatverdzhennja pereliku platnyh poslug, jaki mozhut' nadavatysja zakladamy osvity, inshymy ustanovamy ta zakladamy systemy osvity, shho nalezhat' do derzhavnoi' i komunal'noi' formy vlasnosti: Postanova KMU vid 27.08.10 No796 [On approval of the list of paid services that can be provided by educational institutions, other institutions and institutions of the educational system belonging to state and communal ownership], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-p

Pro zatverdzhennja porjadkiv nadannja platnyh poslug derzhavnymy ta komunal'nymy navchal'nymy zakladamy: Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrai'ny, Ministerstva ekonomiky Ukrai'ny, Ministerstva finansiv Ukrai'ny vid 23.07.10 No 736/902/758 [On approval of the order of provision of paid services by state and municipal educational institutions], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10

Pro zatverdzhennja Strategii' modernizacii' systemy buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori na 2007-2015 r.r.: Postanovy Kabinetu Ministriv Ukrai'ny No34 vid 16.01.07 r. [On approval of the Strategy for Modernization of the Public Sector Accounting System for 2007-2015], available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-p

Pro shvalennja Strategii' modernizacii' systemy upravlinnja derzhavnymy finansamy: Rozporjadzhennja Kabinet Ministriv Ukrai'ny vid 17.10.2007 No 888-r [On approval of the Strategy of modernization of the public finance management system], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/888-2007-r

Svirko S.V. (2014) Sovremennye tendencii razvitija bjudzhetnogo ucheta v Ukraine [Current trends in the development of budget accounting in Ukraine]. Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet. No 21(315)/ 2014 (ijun'). M.:Finansy i statistika. pp. 53-66.

Svirko S.V. (2008) Buhgalters'kyj oblik vytrat bjudzhetnyh ustanov: teoretyko- metodologichne obg'runtuvannja ta rozrobka bazovyh elementiv [Accounting of expenditures of budgetary institutions: theoretical and methodological substantiation and development of basic elements]. Formuvannja rynkovoi' ekonomiky v Ukrai'ni. Vyp. 19. K.: KNEU. pp. 315-327.

Svirko S.V. (2006) Buhgalters'kyj oblik u bjudzhetnyh ustanovah: metodologija ta organizacija [Accounting in budgetary institutions: methodology and organization]. K.: KNEU. 243 p.

Svirko S.V. (2015) Bjudzhetnyj oblik v Ukrai'ni: novacii' XXI st [Budget Accounting in Ukraine: Innovations of the 21 century]. Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu. Serija: Ekonomichni nauky. Vyp. No.4(74).

SvirkoS.V.,TrostenjukT.M.(2018) Peredumovy zaprovadzhennja upravlins'kogo obliku v derzhavnyh zakladah vyshhoi' osvity [Prerequisites for the introduction of management accounting in public higher education institutions]. Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac' / Serija: Buhgalters'kyj oblik, kontrol' i analiz. Zhytomyr: ZhDTU. No3(41). pp. 55-61.

Sushko N., Gizatulina L. (2012) Reformuvannja systemy buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori [Reforming the Public Sector Accounting System]. Nezalezhnyj audytor. No6. pp. 56-57.

Sushko N.I. (2012) Realizacija reform buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori [Reforming the Public Sector Accounting System]. Derzhavnyj buhgalter i audytor. No1. pp. 11-17.

Переглядів статті: 25
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2019-08-29
Як цитувати
Тростенюк, Т. М. (2019). НОМЕНКЛАТУРА ВИТРАТ ВМЕХАНІЗМІ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПОСЛУГ ДЗВО. Економічний простір, (148), 186-197. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/161
Розділ
ОСВІТА В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ