ОЧІКУВАНІ РИЗИКИ У ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

  • А. С. Гавриленко Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
Ключові слова: адміністративна реформа, децентралізація, ризики децентралізації, територіальні громади

Анотація

У статті виявлені очікувані ризики у процесі децентралізації влади в Україні. Проаналізовані основні визначення децентралізації. Виділені основні ризики децентралізації, які полягають в такому: недостатність механізмів, передбачених проектом Закону «Про об’єднання територіальних громад», для здійснення адміністративно-територіальної реформи; послаблення державного контролю за реалізацією розширених повноважень органами місцевого самоврядування; загроза зриву фінансування повноважень органів місцевого самоврядування. Виділені три важливі етапи розвитку Національної Стратегії Підтримки: перший етап вимагає характеристики та розуміння національної НСП; другий етап передбачає проведення аналізу поточної ситуації в країні; третій етап пов’язаний з уточненням міжнародної стратегії-відповіді. Доведено, що нова система державного управління в Україні має бути створена шляхом проведення адміністративної реформи. Тому зміст адміністративної реформи полягає, з одного боку, у комплексній перебудові існуючої в Україні системи державного управління всіма сферами суспільного життя. З іншого – у розбудові деяких інститутів державного управління, яких Україна ще не створила як суверенна держава.

Посилання

Борденюк В. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування: поняття, суть та форми (види). В. Борденюк // Право України. – 2005. – No 1. – С. 21–25

Василенко Л. Децентралізація та реформа місцевого самоврядування Підприємництво, господарство і право - 2017. - No 3. - С. 123-126.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь, Перун, 2001. – 1440 с

Грицяк І. А. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація / І. А. Грицяк. – К.: Вид–во УАДУ, 1997. – 487 с

Децентралізація / Короткий словник політологічних термінів. – Режимдоступу : politics.ellib.org.ua

Жиляєва Н. Переваги та ризики децентралізації влади в Україні / Н. Жиляєва // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 40(4). - С. 47-52.

Мацедонська Н.В. Децентралізація в Україні та основні шляхи її впровадження в сучасних умовах / Н. В. Мацедонська, Л. М. Клівіденко // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 8. – С.613-618

Пігуль Н. Г. Зарубіжний досвід проведення децентралізаційних реформ / Н. Г. Пігуль, О. В. Люта // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – No9. – с. 684-688

Сус Л. Проведення децентралізаційних реформ: уроки для України / Л. Сус // Фінансові інструменти регіонального розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 28 жовт. 2016 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. 20–23

Bordeniuk V. (2005) Detsentralizatsiia derzhavnoyi vlady i mistseve samovryaduvannia: poniattya, sut ta formy (vydy) [ Decentralization of state power and local self-government: concept, essence and forms (types)], 1, 21-25 [in Ukrainian].

Vasylenko L. & Dobrovinskii M. (2017) Detsentralizatsiia ta reforma mistsevogo samovryaduvannia [Decentralization and local self-government reform]. Pidpryiemnytstvo, gospodarstvo i pravo. - Entrepreneurship, economy and law, 3, 123-126 [in Ukrainian].

V. T. Busel (2001) Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language] Irpin: Perun [in Ukrainian].

Grytsiak I. A. (1997) Derzhavne upravlinnia v Ukraini: tsentralizatsiia i detsentralizatsiia. [Public administration in Ukraine: centralization and decentralization] Kyiv: UADU [in Ukrainian].

Detsentralizatsiia / Korotkyi slovnyk politologichnyx terminiv [Decentralization / A short dictionary of political science terms]. Retrieved from politics.ellib.org.ua [in Ukrainian].

N. Zhyliayeva (2015) Perevagy ta ryzyky detsentralizatsii vlady v Ukraini. [The Benefits and Risks of Decentralization of Government in Ukraine] 4, 47-52 [in Ukrainian].

Matsedonska N.V (2015) Detsentralizatsiia v Ukraini ta osnovni shlsaxy yii vprovadzhennia v suchasnyx umovax [Decentralization in Ukraine and the main ways of its implementation in modern conditions], 8, 613-618 [in Ukrainian].

Pigul N. G. & O. V. Liuta (2016) Zarubizhnyi dosvid provedennia detsentralizatsisnyx reform. [ Foreign experience of decentralization reforms]. Globalni ta nacionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy], 9, 684-688 [in Ukrainian].

Sus L. (2016) Provedennia detsentralizatsiinyx reform: uroky dlia Ukrainy. [Conduct decentralization reforms: lessons for Ukraine]. Zhytomyr: ZhNAEU [in Ukrainian].

Переглядів статті: 185
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2019-01-10
Як цитувати
Гавриленко, А. С. (2019). ОЧІКУВАНІ РИЗИКИ У ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (141), 137-146. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/16
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають