ІНДИКАТИВНА ОЦІНКА ПРОГРЕСИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПІД ВПЛИВОМ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ

  • О. І. Юдіна ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»
Ключові слова: індикатори прогресивного розвитку, коефіцієнти сталого економічного розвитку, економічне зростання, фактори виробництва, капітальні витрати, моделі парної кореляції, ефективність діяльності, підприємство, готельно-ресторанне господарство

Анотація

Статтю присвячено розробці індикаторів прогресивного економічного розвитку факторів виробництва та коефіцієнтів сталого економічного розвитку підприємства готельно-ресторанного господарства на основі резервного зростання ресурсного потенціалу. Обчислення індикаторів прогресивного розвитку базується на визначенні ступеня впливу витрат за напрямами (видами) капітальних вкладень на підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності, і служить інструментом управління процесом прогресивного зростання та сталого економічного розвитку підприємства готельно-ресторанної сфери. В роботі представлено побудовані парні регресійні моделі залежності факторів виробництва (витрат ресурсів виробництва) і рівня інвестиційно- інноваційних витрат підприємств готельно-ресторанного господарства, за допомогою яких в математичній формі пояснено закономірності кількісної взаємодії результуючих і впливаючих економічних показників оцінюваних процесів, та на їх основі розраховано індикатори прогресивного розвитку факторів виробництва під впливом капітальних витрат на удосконалення матеріальної та техніко-технологічної бази суб’єкта господарювання. В ході аналізу встановлено, що індикатори прогресивного розвитку (

Посилання

Андрушків Б. М. Концептуальні положення оцінювання рівня досягнення сталого розвитку підприємства / Б. М. Андрушків, Л. М. Мельник // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи сталого розвитку підприємств та регіонів України». – Дніпропетровськ : ДГУ. – 2016. –С. 122 – 124.

Ансофф И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ. / И. Ансофф; под ред. Л. И. Евенко. – М. : Экономика, 2010. – 519 с.

Акофф Р. Планування майбутнього корпорації / Пер. з англ. під ред. В. И. Данілова- Данільяна. – М. : Прогрес, 2009. – 328с.

Бородич С. А. Эконометрика. Мн.: Новое знание, 2014. 408 с.

Василенко В.А. Инновации и креативность на предприятиях как императив

стабилизации экономики: "Національна економіка в умовах формування нової фінансово-економічної архітектури світу: монографія". — Полтава : ПУЕТ, 2014. — 320 с. — С. 207–232.

Медведев В. А. Устойчивое развитие общества: модели, стратегия. М.: Академия, 2016. - 312 с.

Мерзликина Г. С. Экономическая состоятельность производственных систем. М.: Высшая школа, 2013. - 147 с.

Радченко С. Г. Стійки методи оцінювання статистичних моделей : монографія. К.: ПП «Санспарель», 2014. - 504 c.

Райзберг Б. Рыночная экономика. М.: Деловая жизнь, 2009, - 157 c.

Федотова М. А. Как оценить финансовую устойчивость предприятия. СПб.:Издательство Лань, 2015. - 256 с.

Andrushkiv, B. M., Melʹnyk, L. M (2016) Kontseptualʹni polozhennya otsinyuvannya rivnyadosyahnennya staloho rozvytku pidpryyemstva [Conceptualprovisionsforassessingthelevelofachievementofsustainableenterprisedevelopment], Materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovopraktychnoy konferentsiyi «Aktualʹni problemy ta perspektyvy staloho rozvytku pidpryyemstvta rehioniv Ukrayiny», Dnipropetrovsʹk, DHU, 122 – 124 (inUkrainian).

Ansoff, I. (2010) Strategicheskoe upravlenie [Strategic management], Sokr. per. s angl. (Ed. L.I. Evenko), M. : Ekonomika, 519 (in Russian).

Akoff, R. (2009) Planuvannia maybutn’ogo korporatsiy [Planning for the future of the Corporation], Per. z angl. pid red. V.I. Danilova-Danil’iana, M. : Progrec, 328 (in Russian).

Borodich, S.A. (2015) E`konometrika [Econometrics], Mіnsk: Novoe znanie, 408 (in Belarus).

Vasylenko, V. A. (2014) Ynnovatsyy y kreatyvnostʹ na predpryyatyyakh kak ymperatyv stabylyzatsyy ékonomyky: "Natsionalʹna ekonomika v umovakh formuvannya novoyi finansovo-ekonomichnoyi arkhitektury svitu: monohrafiya" [Innovations and creativity at enterprises as imperative of stabilization of economy: "National economy in the conditions of formation of new financial and economic architecture of the world: monograph"], Poltava, PUET, 320, 207 - 232 (in Ukrainian).

Medvedev, V.A. (2016) Ustoi`chivoe razvitie obshchestva: modeli, strategiia [Sustainable development of society: models, strategy], Moscow: Akademiia, 312 (in Russian).

Merzlikina, G.S. (2013) E`konomicheskaia sostoiatel`nost` proizvodstvenny`kh sistem [Economic viability of production systems]. Moscow: Vy`sshaia shkola, 147 (in Russian).

Radchenko, S.G. (2014) Stіi`ki metodi otcіniuvannia statistichnikh modelei`: monografіia [Stands for estimating statistical models]. Kiev: PP "Sansparel", 504 (in Ukrainian).

Rai`zberg, B. (2009) Ry`nochnaia e`konomika [Market economy]. Moscow: Delovaia zhizn`, 157 (in Russian).

Fedotova, M.A. (2015) Kak ocenit` finansovuiu ustoi`chivost` predpriiatiia [How to assess the financial stability of the enterprise]. SPb.: Izdatel`stvo Lan`, 256 (in Russian).

Переглядів статті: 12
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2019-08-28
Як цитувати
Юдіна, О. І. (2019). ІНДИКАТИВНА ОЦІНКА ПРОГРЕСИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПІД ВПЛИВОМ КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ. Економічний простір, (148), 157-171. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/159
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС