МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ТА ОПЕРАЦІЙ В БАНКАХ КРАЇНИ

  • О. Ф. Андросова Національний університет «Запорізька політехніка»
  • К. В. Давиденко Національний університет «Запорізька політехніка»
Ключові слова: банківські послуги, факторинг, форфейтинг, трастові послуги, лізинг, гарантійні операції, механізм здійснення операцій

Анотація

У статті надано загальному характеристику банківським послугам. Розглянуто їх особливості, класифікацію, ознаки, властивості. Виявлено причини виникнення та розвитку нетрадиційних банківських операцій та послуг, а саме: зниження рівня дохідності традиційних банківських операцій, загострення конкуренції між учасниками на ринку фінансових послуг; необхідність підвищення якості обслуговування клієнтури; необхідність підвищення ліквідності та платоспроможності банку; диверсифікація банківських доходів; залучення нових клієнтів з метою розширення структури ресурсної бази; зменшення ризиків пов’язаних із здійсненням традиційних операцій. Доведено, що банківським послугам належать такі ознаки: для надання банківських послуг не потрібні додатків ресурси, винагорода за надані послуги банками отримується у вигляді комісії. З’ясовано, що важливою властивістю банківських операцій є їх продуктивний характер. Також досліджено механізм надання різних видів банківських послуг: касово-розрахункових операцій, лізингових операцій, факторингових і форфейтингових операцій, гарантійних операцій банків. Відзначено, що факторинг є конкретним комплексом фінансових послуг, які переважно надають комерційні банки клієнтам, малого та середнього бізнесу в обмін на поступку дебіторської заборгованості. Сформульовано, що зміст факторингу розкривається у його функціях: фінансування, адміністративне управління дебіторською заборгованістю, оцінка платоспроможності покупців постачальника, страхування ризиків. Обґрунтовано, що в форфейтинговій операції банківська установа бере на себе такі ризики: ризик неплатежу, валютний, процентний, ризик, переказування коштів. Встановлено, що форфейтинг надає можливість експортеру скоротити дебіторську заборгованість за рахунок додатково мобілізованих коштів. Відзначено, що гарантія виступає способом забезпечення виконання зобов’язань і не залежить від основного зобов’язання. Виявлено, що проведення трастових операцій потребує від фахівців банків широкого діапазону професійних навичок, ніж інші види банківських операцій.

Посилання

Прасолова С. П. Банківські операції: навчальний посібник та практика / С. П. Прасолова, О. С. Вовченко // – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 568 с.

Рябініна Л.М. Банківські операції. / Л.М. Рябініної, Н.Ю. Няньчук, Л.І. Ухлічева //: навчальний посібник. - Одеса: ОДЕУ, 2011. – 536 с.

Копилюк О. І. Форми і методи управління прибутком банків: монографія / О. І. Копилюк, М.Я. Ревич, О. М. Музичка, Р. П. Підлипна // Львів: СПОЛОМ, 2016. – 254 с.

Демчук Н.І. Банківські операції: навчальний посібник / Н.І. Демчук, О.В. Довгаль, Ю.П. Владика // Дніпро: Пороги, 2017. – с 461.

Варцаба В.І. Сучасне банківництво: теорія і практика: навчальний посібник. / В.І.Варцаба, О.І. Заславська // Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. — 364 с.

Копилюк О.І. Банківські операції: навчальний посібник /О. І. Копилюк, О. М. Музичка// К.: Центр учбової літератури, 2012. - 536 с.

Михайловська І. М. Банківські операції. Кредитно-модульний курс: навчальний посібник /І. М. Михайловська, А. В. Олійник// Львів: Магнолія 2006, 2016. - 660 с.

Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко // та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2006. — 600 с.

Prasolova, S.P. & Vovchenko O.S. Bankivsʹki operatsiyi [Banking operations]. Kyyiv.: «Tsentr uchbovoyi literatury» [in Ukrainian].

Ryabinina, L.M., Nanyuk, N.Yu., & Ukhlichev, L.I., (2011). Bankivsʹki operatsiyi. [Banking operations]. Odessa: ODEU [in Ukrainian].

Kopylyuk, O.I., Revich, M.Ya., Muzychka, O.M., & Podlipna, R.P. (2016). Formy i metody upravlinnya prybutkom bankiv [Forms and methods of bank profit management]. Lviv: SPOLOM [in Ukrainian].

Demchuk, N.I., Dovgal, O.V., & Bishop, Yu.P. (2017). Bankivsʹki operatsiyi [Banking operations] Dnipro: Thresholds [in Ukrainian].

Vartsaba, V.I., & Zaslavskaya, O.I. (2018). Suchasne bankivnytstvo: teoriya i praktyka [Modern banking: theory and practice]. Uzhgorod: Publishing House of UzhNU “Goverla” [in Ukrainian].

Kopylyuk, O.I. & Muzychka, O.M. (2012). Bankivsʹki operatsiyi [Banking]. Kiev: Center for Educational Literature [in Ukrainian].

Mikhailovskaya, I.M. &Oliynyk, A.V. (2006). Bankivsʹki operatsiyi. Kredytno-modulʹnyy kurs [Banking operations. Credit-module course]. Lviv: Magnolia [in Ukrainian].

Gerasimovich, A.M., Alekseyenko, M.D., & Parasii-Vergunenko, I.M. (2006). Analiz bankivsʹkoyi diyalʹnosti [Analysis of Banking Activity]. A.M. Gerasimovich. (Ed.). Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Переглядів статті: 84
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2019-08-29
Як цитувати
Андросова, О. Ф., & Давиденко, К. В. (2019). МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ТА ОПЕРАЦІЙ В БАНКАХ КРАЇНИ. Економічний простір, (148), 72-81. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/152
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ