МЕТОДИ ВИТРАТНОГО ПІДХОДУ В ОЦІНЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНО- РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ

  • О. І. Юдіна ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»
Ключові слова: витратний підхід, готельно-ресторанна сфера, економічна стійкість, сталий розвиток, методи оцінки

Анотація

Стаття присвячена удосконаленню використання методів витратного підходу під час оцінюванні економічної стійкості підприємства готельно-ресторанної сфери. У статті досліджено сутність та процедуру витратного підходу, що дозволяє розрахувати кількісне і якісне значення кожного елементу витрат й визначити його питому вагу в загальному обсязі ресурсомісткості. Визначено, що найбільш ефективним стратегічним інструментом для вирішень завдання забезпечення стійкості підприємства готельно-ресторанної сфери є векторна функція цілі, основна її мета полягає у виявленні об'єкту, який буде оптимальний для кожного певного критерію. Виходячи з завдання забезпечення стійкого економічного розвитку, векторна функція цілі включатиме критерії оцінки – показники ефективності та ресурсомісткості діяльності підприємства, що максимізуються або мінімізуються. Виділені критерії оцінюють різні стани аналізованого об'єкту, відносно якого ухвалюється рішення. Доведено, що використання при оцінки економічної стійкості в таксономії на основі витратного підходу дозволяє агрегувати різнорідні показники діяльності підприємства в один і виявляти вплив різних факторів на ефективність, а значить і стійкість його діяльності. Визначено, що у методі розрахунку за питомими витратними показниками між результативним і факторним параметрами використовується зв'язок у виді прямої пропорційної лінійної функції. Така апроксимація може витримуватися тільки у вузьких діапазонах зміни показника витратомісткості. Тому для кожного діапазону доцільно призначати свій питомий показник. Оцінка динамічної економічної стійкості підприємства прогнозується в певному періоді часу за допомогою визначення дисперсії залишків або показника середньоквадратичного відхилення (вибірковій дисперсії). Побудовано алгоритм програми дії, яка складається з аналізу, оцінки, прогнозування, оптимізації, і є інструментом управління стійкістю підприємства на основі моніторингу витрат та цільової функції. Реалізація цільової функції при заданих обмеженнях сприяє формуванню механізму стійкого розвитку підприємства в умовах невизначеності та динамічності зовнішнього середовища.

Посилання

Андрушків Б. М. Концептуальні положення оцінювання рівня досягнення сталого розвитку підприємства / Б. М. Андрушків, Л. М. Мельник // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи сталого розвитку підприємств та регіонів України». – Дніпропетровськ : ДГУ. – 2016. –С. 122 – 124.

Бобровська О. Сталий розвиток регіонів України: проблеми і шляхи їх розв’язання / О. Бобровська // Публічне управління: теорія та практика : електроний збірник наукових праць. - No 1 (15). – 2016. Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2016-01(15)/15.pdf.

Василенко В.А. Инновации и креативность на предприятиях как императив стабилизации экономики: "Національна економіка в умовах формування нової фінансово-економічної архітектури світу: монографія". — Полтава : ПУЕТ, 2014. — 320 с. — С. 207–232.

Волкова Л. В. Формирование механизмов устойчивого развития промышленного предприятия (на основе рециркуляции изделий): автореф. дис. док. экон. наук. - Новосибирск, 2016.

Гончаров А.В. Устойчивое развитие региона: потенциал, факторы, критерии, индикаторы / А. В. Гончаров // Казанская наука, Казань. - No 1. – 2015. – С. 53-57.

Зиновьев Ф. В. Концептуальный подход к исследованию процессов трансформации экономики // Экономика и управление. – 2012. - No 2-3. – С. 3-6.

Харазішвілі Ю.М. Проблеми оцінки та інтегральні індекси сталого розвитку промисловості України з позицій економічної безпеки / Ю.М. Харазішвілі, В. І. Ляшенко // Економіка України. – 2017. - No 2. – С. 3-23.

Чайківський І. А. Механізми забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств / І. А. Чайківський // Науково-вир. журнал «Інноваційна економіка». - 2014. - No 6 (55). - С. 108-114.

Юдіна О.І. Особливості організації інноваційної діяльності у сфері ресурсозбереження: монографія. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф». – 2013. – 256 с.

Костирко Л. А. Діагностика фінансово-економічної стійкості підприємства: монографія. [2-ге вид., перероб. і доп.]. Х.: Фактор. 2011. 336 с.

Andrushkiv, B. M., Melʹnyk, L. M. (2016) Kontseptualʹni polozhennya otsinyuvannya rivnya dosyahnennya staloho rozvytku pidpryyemstva [Conceptual provisions for assessing the level of achievement of sustainable enterprise development], Materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Aktualʹni problemy ta perspektyvy staloho rozvytku pidpryyemstv ta rehioniv Ukrayiny», Dnipropetrovsʹk, DHU, 122 – 124 (in Ukrainian).

Bobrovsʹka, O. (2016) Stalyy rozvytok rehioniv Ukrayiny: problemy i shlyakhy yikh rozvʺyazannya [Sustainable development of Ukrainian regions: problems and ways of solving them], Publichne upravlinnya: teoriya ta praktyka: elektronyy zbirnyk naukovykh pratsʹ, 1 (15), URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2016-01(15)/15.pdf (in Ukrainian).

Vasylenko, V. A. (2014) Ynnovatsyy y kreatyvnostʹ na predpryyatyyakh kak ymperatyv stabylyzatsyy ékonomyky: "Natsionalʹna ekonomika v umovakh formuvannya novoyi finansovo-ekonomichnoyi arkhitektury svitu: monohrafiya" [Innovations and creativity at enterprises as imperative of stabilization of economy: "National economy in the conditions of formation of new financial and economic architecture of the world: monograph"], Poltava, PUET, 320, 207 - 232 (in Ukrainian).

Volkova, L. V. (2016) Formirovaniye mekhanizmov ustoychivogo razvitiya promyshlennogo predpriyatiya (na osnove retsirkulyatsii izdeliy): avtoref. dis. dok. ekon. nauk [Formation of mechanisms for sustainable development of an industrial enterprise (based on product recycling)], Novosibirsk (in Russia).

Goncharov, A. V. (2015) Ustoychivoye razvitiye regiona: potentsial, faktory, kriterii, indikatory [Sustainable development of the region: potential, factors, criteria, indicators], Kazanskaya nauka, Kazan', 1, 53-57 (in Russia).

Zinov`ev F. V. (2012) Kontceptual`ny`i` podhod k issledovaniiu protcessov transformatcii e`konomiki [Conceptual approach to the study of transformation processes of economy], E`konomika i upravlenie, 2-3, 3-6 (in Russia).

Kharazishvili, Yu. M., Lyashenko, V. I. (2017) Problemy otsinky ta intehralʹni indeksy staloho rozvytku promyslovosti Ukrayiny z pozytsiy ekonomichnoyi bezpeky [Problems of assessment and integral indices of sustainable development of the industry of Ukraine from the standpoint of economic secure], Ekonomika Ukrayiny, 2, 3-23 (in Ukrainian).

Chajkivs'kyj, I.A. (2014), Mekhanizmy zabezpechennya staloho rozvytku silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Mechanisms for providing sustainable development of agricultural enterprises], Naukovo-vyr. zhurnal “Innovatsijna ekonomika”, 6 (55), 108114 (in Ukrainian).

Judіna O. І. (2013) Osoblivostі organіzatcії іnnovatcіi`noї dіial`nostі u sferі resursozberezhennia : monografіia [The features of organization of innovative activities in the field of resource : monograph], Ternopіl`: TzOV "Terno-graf", 256 (in Ukrainian).

Kostyrko L. A. (2011) Diahnostyka finansovo-ekonomichnoyi stiykosti pidpryyemstva: monohrafiya (2-he vyd., pererob. i dop). [Diagnosis of financial and economic sustainability of an enterprise: a monograph, 2nd ed., Remaking. and ext., KH.: Faktor, 336 (in Ukrainian).

Переглядів статті: 39
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Юдіна, О. І. (2019). МЕТОДИ ВИТРАТНОГО ПІДХОДУ В ОЦІНЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНО- РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ. Економічний простір, (147), 174-185. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/145
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають