МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

  • О. О. Нестеренко Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • А. С. Крутова Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • Н.Ю. Долгопол Харківський державний університет харчування та торгівлі
Ключові слова: проекти державно-приватного партнерства, економічний аналіз, соціально-економічні наслідки, обліково-аналітична система, послідовність етапів реалізації проектів державно-приватного партнерства

Анотація

Метою статті є узагальнення методологічних засад економічного аналізу соціально-економічних наслідків реалізації проектів державно-приватного партнерства. В статті доведено, що ефективним та перспективним інструментом вирішення важливих соціально-економічних проблем на державному та місцевому рівні, засобом залучення коштів у проекти, де державні та місцеві органи влади намагаються зберегти контроль та налагодити співпрацю з приватними інвесторами є проекти державно-приватного партнерства. Обґрунтовано, що при визначенні етапів реалізації проекту державно-приватного партнерства мають бути ідентифіковані соціально-економічні наслідки, які будуть важливими для обох учасників. Доведено, що для партнерів від держави вибір регіональних проектів державно-приватного партнерства повинен проводитися відповідно до Стратегії та програми соціально-економічного розвитку, які розробляються в Україні для кожної області, а приватний партнер перш за все зацікавлений в підвищенні стійкості на ринку, отриманні доступу до реальних ресурсів, отриманні державних пільг. Досліджено методологічні аспекти економічного аналізу державно-приватного партнерства, які включають не тільки традиційно використовувані в аналізі системи показників прибутку і рентабельності або показники чистого дисконтованого доходу, а й систему спеціальних показників, що дозволяють оцінити соціально-економічну ефективність проекту державно-приватного партнерства для всіх груп стейкхолдерів. Розроблено концептуальну модель економічного аналізу реалізації проекту державно-приватного партнерства в якій наведено послідовність проведення економічного аналізу як складного соціально-економічного явища за етапами його реалізації, що дозволяє сформувати комплексне уявлення про напрями економічного аналізу як системи пізнання економічних явищ та процесів, пов’язаних з реалізацією проекту державно-приватного партнерства. Розглянуті методологічні аспекти економічного аналізу соціально-економічних наслідків дозволять розробити дієву систему обробки обліково-аналітичної і контрольної інформації, що надходить і акумулюється на кожному етапі реалізації проекту державно-приватного партнерства.

Посилання

Стан здійснення ДПП в Україні. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini

Закон України : Про державно-приватне партнерство від 01.07.2010 р. No2404-VІ (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.

Good Practice Reader: Public-Private Partnership in Integrated Urban Policy. RegGov Fast Track Network. Regional Governannce of Sustainable Integrated Neighbourhood Development. December 2009. 63 p.

Market Update: Review of the European PPP Market in 2018. Retrieved from: https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market_update_2018_en.pdf

Айрапетян М. С. Зарубежньїй опьіт использования государственно-частного партнерства [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ppp-russia.ru/analitica/item-1.html.

Жуковська А. Державно-приватне партнерство в соціальній сфері: зарубіжний досвід та перспективи запровадження в Україні. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2017. No 3. С. 21-37.

Максимчук К. Що стоїть на заваді концесіонерам? Юридична Газета, No37 (691). [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/practice/derzhavnoprivatne-partnerstvo/shcho-stoyit-na-zavadi-koncesioneram.html

Колот А. М., Павловська О. В. Соціальне партнерство як інструмент формування консолідованої соціальної відповідальності: теоретичні засади. Социальная экономика. 2013. No 1. С. 81–90.

Сорокіна Н. Роль соціального партнерства в процесі гуманізації публічної служби. Актуальні проблеми державного управління. 2013. Вип. 3. С. 134–136.

Гвоздик Н. М. Значення соціального партнерства у стимулюванні інвестицій у людський капітал системи Укоопспілки. Фінансовий простір. 2014. No 2. С. 16–20.

Дєгтяр О. А. Особливості формування та розвитку державно-приватного партнерства в соціальній сфері. Право та державне управління. 2013. No 2. С. 103–108.

Stan zdiisnennia DPP v Ukraini [Status of PPP implementation in Ukraine]. (n.d.). me.gov.ua. Retrieved from: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=ukUA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy : Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo vid 01.07.2010 r. №2404-VI (iz zminamy i dopovnenniamy) [Law of Ukraine: On Public Private Partnership of 01.07.2010 №2404-VI (with amendments and additions)]. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from https: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2404-17. [in Ukrainian].

Good Practice Reader: Public-Private Partnership in Integrated Urban Policy. RegGov Fast Track Network. Regional Governannce of Sustainable Integrated Neighbourhood Development. December 2009. 63 p.

Market Update: Review of the European PPP Market in 2018. Retrieved from: https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market_update_2018_en.pdf

Ajrapetyan M. S. Zarubezhn'їj op'іt ispol'zovaniya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva. Retrieved from: http://www.ppp-russia.ru/analitica/item-1.html. [in Russian].

Zhukovska, A. (2017). Derzhavno-pryvatne partnerstvo v sotsialnii sferi: zarubizhnyi dosvid ta perspektyvy zaprovadzhennia v Ukraini [Public-private partnership in the social sphere: foreign experience and prospects for implementation in Ukraine]. Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu. – Bulletin of the Ternopil National Economic University. 3, 21-37. [in Ukrainian].

Maksymchuk, K. (n.d.). Shcho stoit na zavadi kontsesioneram? [What prevents dealers?]. Yurydychna Hazeta – Legal Newspaper. Retrieved from: http://yurgazeta.com/publications/practice/derzhavnoprivatne-partnerstvo/shcho-stoyit-na-zavadikoncesioneram.html

Kolot, A. M., Pavlovska, O. V. (2013) Sotsialne partnerstvo yak instrument formuvannia konsolidovanoi sotsialnoi vidpovidalnosti: teoretychni zasady. [Social partnership as a tool for formation of consolidated social responsibility: theoretical principles]. Sotsyalnaia еkonomyka. – Social Economy. 1, 81-90. [in Ukrainian].

Sorokina, N. (2013). Rol sotsialnoho partnerstva v protsesi humanizatsii publichnoi sluzhby [The role of social partnership in the process of humanization of public service.]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia –Actual problems of public administration. 3, 134-136. [in Ukrainian].

Hvozdyk, N. M. (2014) Znachennia sotsialnoho partnerstva u stymuliuvanni investytsii u liudskyi kapital systemy Ukoopspilky [The importance of social partnership in stimulating investment in the human capital of the UCOOO system]. Finansovyi prostir – Financial space. 2, 16-20. [in Ukrainian].

Diehtiar, O. A. (2013) Osoblyvosti formuvannia ta rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v sotsialnii sferi. [Features of formation and development of public-private partnership in the social sphere] Pravo ta derzhavne upravlinnia – Law and public administration, 2, 103-108. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 68
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Нестеренко, О. О., Крутова, А. С., & Долгопол, Н. (2019). МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Економічний простір, (147), 151-162. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/143
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС