ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

  • В. М. Орлова Університет імені Альфреда Нобеля
  • Ю. А. Бородінчик Університет імені Альфреда Нобеля
Ключові слова: соціально-економічна стратегія, інноваційний розвиток, аналіз показників інноваційної діяльності, проблеми інноваційного розвитку та шляхи їх подолання, державна підтримка

Анотація

Досліджується інноваційний розвиток України як складова соціально- економічної стратегії розвитку держави. Проаналізовані характерні риси неоліберальної моделі, до якої відноситься Україна. Визначено, що інноваційна модель національної економіки є об’єктивно доцільною для розвитку держави, а головними орієнтирами її розвитку на тлі глобалізації світової економіки є інноваційність та європейськість. Ефективність та динамізм інноваційної сфери є вирішальним чинником забезпечення конкурентоспроможності як економічної системи, так і країни в цілому. Проведено аналіз показників інноваційної діяльності підприємств України, який сприяє уявленню не лише про рівень підприємницької діяльності, а й про виконання соціально-економічної стратегії розвитку на загальнодержавному рівні. Зазначено, що активізація інноваційної діяльності потребує розв’язання комплексу проблем амортизаційної політики в державі; створення національної методики визначення ефективності інновацій та інвестицій задля достовірного вирішення проблеми вигід та витрат для реалізації інноваційних проектів; страхового забезпечення підприємств від ризиків, які може спричинити інноваційна діяльність. Важливою задачею для держави є вибір раціональних стратегій і пріоритетів розвитку інноваційної сфери з реалізацією в галузях харчової промисловості, фармацевтики, поліграфічної промисловості, сільському господарстві, які не потребують значних капіталовкладень; координація дій органів влади з метою розробки комплексного підходу до рішення задач інноваційного розвитку; залучення вільного капіталу до фінансування інноваційних проектів; створення системи підготовки та перепідготовки кадрів у галузі інноваційного підприємництва, використання в реальному секторі економіки України інноваційних технологій і виробництв, що забезпечують випуск конкурентоспроможної продукції та розвиток держави. Домінуючим завданням слід назвати використання новітніх інформаційних технологій задля успішного ведення конкурентної боротьби на зовнішньому і внутрішньому ринках і заохочення інтересів вітчизняних та іноземних інвесторів до інноваційної сфери української промисловості.

Посилання

Царенко О.М. Економічна історія України і світу: навч. посіб. / О.М. Царенко., А.С. Захарчук. – Суми, «Університетська книга», 2000. – 310 с.

Бандур С.І. Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / С.І Бандур, Т.А. Заяць, В.І. Куценко. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – 620 c.

Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна: навч. посіб. / С.М. Злупко. – К.:Знання, 2006. – 324 с.

Александрова В.П. Прогнозування впливу інноваційних факторів на розвиток економіки України / В.П. Александрова, М.І. Скрипниченко, Л.І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2007. No 1. – С. 9-26.

Грудзевич Ю.І. Характеристика сучасного стану розвитку інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах України / Ю.І. Грудзевич // Економіка та управління підприємствами. – 2016. – No1. – С. 45-52.

Денисюк К.А. Інноваційна активність національної економіки: вдосконалення методології / К.А. Денисюк // Економіст. – 2005. – No 8. – С. 45-49.

Пенькова О.Г. Проблеми реалізації інноваційної стратегії розвитку України // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – No9. – С. 95-99.

Резнік Н.П. Способи активізації інноваційних процесів на промислових підприємствах / Н.П. Резнік //Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – No10. – С.80-82.

Яненкова І.Г. Інноваційна діяльність промислових підприємств України: стан та перспективи розвитку / І.Г. Яненкова, С.С. Позур, О.А. Катаєва // Наукова праця. Економіка. – 2017. – Випуск 273. – Том 285. – С.89-94.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Tsarenko O.M., Zakharchuk A.S. (2000). Ekonomichna istoriia Ukrainy i svitu. [Economic History of Ukraine and the World]. Sumy: «Universytets'ka knyha», 310 р.

Bandur S.I., Zaiats' T.A., Kutsenko V.I. (2006). Sotsial'nyj rozvytok Ukrainy: suchasni transformatsii ta perspektyvy. [Social development of Ukraine: modern transformations and perspectives]. Cherkasy: Brama-Ukraina, 620 р.

Zlupko S.M. (2006). Perekhidna ekonomika: suchasna Ukraina [Transitional economy: modern Ukraine]. Kyiv: Znannia, 324 р.

Aleksandrova V.P., Skrypnychenko M.I., Fedulova L.I. Prohnozuvannia vplyvu innovatsijnykh faktoriv na rozvytok ekonomiky Ukrainy. [Prediction of the influence of innovative factors on the development of the Ukrainian economy]. Ekonomika i prohnozuvannia [Economics and Forecasting], 2007, no. 1, pp. 9-26.

Hrudzevych Yu.I. Kharakterystyka suchasnoho stanu rozvytku innovatsijnoi diial'nosti na mashynobudivnykh pidpryiemstvakh Ukrainy [Characteristics of the current state of innovation development at the machine-building enterprises of Ukraine]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy [Economics and Enterprise Management], 2016, no. 1, pp. 45-52.

Denysiuk K.A. Innovatsijna aktyvnist' natsional'noi ekonomiky: vdoskonalennia metodolohii [Innovative activity of the national economy: improvement of the methodology]. Ekonomist [Economist], 2005, no. 8, pp. 45-49.

Pen'kova O.H. Problemy realizatsii innovatsijnoi stratehii rozvytku Ukrainy [Problems of realization of innovative strategy of development of Ukraine]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine], 2007, no. 9, pp. 95-99.

Reznik N.P. Sposoby aktyvizatsii innovatsijnykh protsesiv na promyslovykh pidpryiemstvakh [Ways of activating innovation processes at industrial enterprises]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine], 2006, no. 10, pp. 80-82.

Yanenkova I.H., Pozur S.S., Kataieva O.A. Innovatsijna diial'nist' promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy: stan ta perspektyvy rozvytku [Innovative activity of Ukrainian industrial enterprises: the state and prospects of development]. Naukova pratsia. Ekonomika [Scientific work. Economy.], 2017, no. 273, pp. 89-94.

Ofitsijnyj sajt “Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy” [Official site of “State Statistics Service of Ukraine”]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/

Переглядів статті: 66
Завантажень PDF: 35
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Орлова, В. М., & Бородінчик, Ю. А. (2019). ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ. Економічний простір, (147), 90-102. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/138
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають