СУЧАСНІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

  • В. С. Чала ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
  • М. О. Хлівецька ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Ключові слова: глобалізація, країни ЦСЄ, ЄС, модель глобалізації, індекс KOF

Анотація

Стаття присвячена дослідженню специфічних моделей глобалізації країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), що сформувалися після «великого розширення на Схід» 2004 року. Основу аналізу склав загальний показник рівня глобалізованості визначених держав - індекс KOF- та його спеціально синтезовані складові. Встановлено, що, в цілому, євроінтеграція сприяла позитивній динаміці глобалізації в групі аналізованих країн, проте більш детальний аналіз засвідчив різний для окремих країн Центральної та Східної Європи рівень залежності між глобалізованістю та ВВП за аналізований період. Це вказує на неоднаковість отриманих переваг від євроінтеграції для загальної глобальної економічної експансії та розширення реального виробництва у випадку окремих національних економік Центральної та Східної Європи. Завдяки виокремленню у складі індексу KOF проміжних показників загально економічної ситуації, політичного середовища, соціо-культурних умов, інформаційного розвитку та торгівельної активності, стало можливо говорити про сучасні конкурентні відмінності моделей глобалізації всередині ЦСЄ та виділити три основні моделі, а також вивчити ступінь відставання від середньоєвропейських показників. Країни Центральної та Східної Європи є геостратегічним ресурсом ЄС, так званим другим кордоном ЄС. В той же час вони знаходяться в географічний, ментальній та економічній близькості до України, так само переживали процес трансформації своєї економічної моделі в контексті інтернаціоналізації ринкових відносин. Таким чином, проаналізувавши моделі глобальної конкурентоспроможності країн Центральної та Східної Європи і спроектувавши отримані дані відповідно до національних особливостей України, можна сформувати оптимальну модель розвитку і для неї. У статті використано загальнонаукові методи, притаманні економічним дослідженням у глобальному контексті: аналіз літературних джерел та статистичних матеріалів, наданих міжнародними та національними профільними установами або організаціями, методи економетричного аналізу, зокрема, кореляційного та кластерного аналізу.

Посилання

World Bank Open Data [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://data.worldbank.org

KOF Globalization Index – KOF Swiss Economic Institute | ETH Zurich [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html

World Investment Report 2019 UNCTAD [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_overview_en.pdf

WORLD ECONOMIC SITUATION AND PROSPECTS (WESP) FULL REPORT the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN/DESA) [Електронний ресурс] — Режим доступу: https://www.un.org/development/desa/dpad/document_gem/global-economic-monitoring-unit/world-economic-situation-and-prospects-wesp-report/world-economic-situation-and-prospects-wesp-full-report/

Гайдукевич Л. Страны ЦВЕ на пути в Евросоюз и проблемы регионального сотрудничества [Электронный ресурс] / Л. Гайдукевич // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – Agency [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://evolutio.info/content/view/647/55

Майстро С. В, Майстро Р. Г. Особливості розвитку національної економіки в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / С. В. Майстро, Р. Г. Майстро. – Режим доступу: https://www.kpi.kharkov.ua/archive/%D0%9D%D0%B0%D1%83.pdf.

Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку: монографія / О. П. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин. – Львів. : Видавництво ЛКА, 2015. – 594 с.

Бочан І. О. Глобальна економіка / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. – К. : Знання, 2007. – 403 с.

World Bank Open Data / Retrieved from https://data.worldbank.org

KOF Globalization Index – KOF Swiss Economic Institute | ETH Zurich: Retrieved from https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html

World Investment Report 2019 UNCTAD Retrieved from: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_overview_en.pdf

WORLD ECONOMIC SITUATION AND PROSPECTS (WESP) FULL REPORT the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN/DESA) Retrieved from https://www.un.org/development/desa/dpad/document_gem/global-economic-monitoring-unit/world-economic-situation-and-prospects-wesp-report/world-economic-situation-and-prospects-wesp-full-report/

Gaidukevich L. Strani CVE na puti v Evrosoyuz i problemy regionalnogo sotrudnichestva [CEE countries on the way to the European Union and problems of regional cooperation]/ Belorusskiy zhurnal mezhdunarodnogo prava i maxhdunarodnih otnosheniy–Retrieved from http://evolutio.info/content/view/647/55 [in Russian]

Maystro S.V., Maystro R.G. Osoblivosti rozvytku natsionalnoyi ekonomiki v umovah globalizacii [Features of national economy development on the conditions of globalization] Retrieved from https://www.kpi.kharkov.ua/archive/%D0%9D%D0%B0%D1%83.pdf. [in Ukrainian]

Kutsyk P. O. (2015) Globalna economika: principi stanovlennya, fukcionuvannya, reguluvannya ta rozvitku: monogaphia [Global economy: principles of formation, functioning, regulation and development: monograph]/ A.P. Kutsyk, O.I. Kovtun, G.I. Bashnianin. - Lviv. : Vidavnitstvo LKA - 594 p. [in Ukrainian]

Bochan I.O. (2007) Globalna Economika [Global Economy] / I.O. Bochan, I.R. Mikhasyuk. - K.:Znannya. - 403 p. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 51
Завантажень PDF: 109
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Чала, В. С., & Хлівецька, М. О. (2019). СУЧАСНІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ. Економічний простір, (147), 76-89. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/137
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ