БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІСЦЕ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

  • С. В. Свірко Державний університет «Житомирська політехніка»
  • Т. М. Тростенюк Державний університет «Житомирська політехніка»
Ключові слова: державні заклади вищої освіти, бюджетування, центри відповідальності, управлінський облік, кошторисне планування

Анотація

В досліджені здійснюється ідентифікація місця і ролі бюджетування в сучасному механізмі управління державним закладом вищої освіти. Визначено, що запровадження бюджетування в процесі постановки управлінського обліку державного закладу вищої освіти має здійснюватися з урахуванням сталої традиції кошторисного планування, яка існує в межах столітньої практики не тільки господарювання установ соціальної сфери, а й обліку виконання кошторису. Встановлено, що поняття центрів кошторисної відповідальності є новим, оскільки в межах сучасного кошторисного процесу такий термін відсутній. Власне назва передбачає визначення принципу побудови порядку відповідальності за виконання кошторисів. Зважаючи на існуючі форми кошторисів, кошторисними центрами відповідальності можуть бути: за індивідуальним кошторисом – кожний державний заклад вищої освіти; за зведеним кошторисом – відповідні головні розпорядники бюджетних коштів. Очевидним є те, що сформований кошторис за кожною бюджетною програмою фактично є кошторисом відповідних структурних підрозділів, що виконують ці програми. Здійснивши аналіз літератури, було встановлено що підходи до трактування поняття “бюджетування” зустрічаються переважним чином у спеціалізованій літературі з управлінського обліку виробничої сфери. На основі опрацювання існуючих підходів інтерпретації поняття “бюджетування” в цілому пропонується під бюджетуванням діяльності державного закладу вищої освіти розуміти процес формування та виконання бюджетів різного рівня та об’єктного спрямування вищевказаних суб’єктів господарювання з метою досягнення встановлених короткострокових цілей та стратегічної мети. Розглянувши змістовне наповнення центрів відповідальності в контексті діяльності державних закладів вищої освіти було сформульовано поняття “центри відповідальності”, які являють собою структурні підрозділи установи (навчальні факультети та інститути, наукові відділи, відділи матеріального забезпечення, збуту, маркетингу, бухгалтерія, плановий відділ тощо), що перебувають під керівництвом управлінців середньої ланки, які несуть особисту відповідальність за результати їх роботи. Виділено типи центрів відповідальності: 1) за функціями, що виконуються центрами відповідальності: основні та допоміжні; 2) за обсягом повноважень та відповідальності: центри витрат; центри доходів; центри фінансових результатів; центри фінансової відповідальності.

Посилання

Апчёрч А. Управленческий учет: принципы и практика: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. М.:Финансы и статистика, 2002. 952 с.

Бочаров В.В. Коммерческое бюджетирование. СПб.: Питер, 2003. 368 с.

Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік. Житомир: ЖІТІ, 2000. 448 с.

Бухгалтерський словник /За ред.. проф. Ф.Ф.Бутинця. Житомир:ПП «Рута»,2001. 224 с.

Бюджетна система: підручник / За наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. К.: Центр учбової літератури; Тернопіль : Економ. думка. 2012. 871 с.

Бюджетний кодекс України URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. К.: Лібра, 2003. 704 с.

Григорів О.О. Бюджетування в системі управлінського обліку державного вищого навчального закладу: методика і організація [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09.Держ.вищ.навч.закл.«Київ. нац. екон. ун-т ім.Вадима Гетьмана”.Київ,2014. 20 с.

Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ. / Учебник. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 1071 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Облік і аудит: термінологічний словник. Львів: “Центр Європи”, 2002. 671 с.

Качагіна Л. Бюджетування як найбільш ефективний напрямок фінансового менеджменту.Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. 2009. No4. С. 20-25.

Куцик П.О. Бюджетування як основна складова оперативного управління та фінансового контролінгу вищих навчальних закладів. Економічні науки. Серія: Облік і фінанси. 2010. No7(2). С. 192-202.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в держаному секторі 101 «Подання фінансової звітності». URL: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=83023

Партин Г.О., Загородній А.Г. Управлінський облік: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Економіка і підприємництво». Львів: Видавничий відділ ІППТ, 2002. 75 с.

Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету: Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 No 57. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02

Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету міністрів України від 28.02.02 р. No 228. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п

Свірко С.В. Деякі питання сучасної української економічної термінології. Проблеми формування ринкової економіки. 2001. Вип. 9. С. 463-473.

Свірко С.В. Концептуалізація управлінського обліку в бюджетних установах України. Вчені записки. Науковий збірник. 2012. Вип. 14. ч.2. С. 167-173.

Управленческий учет: Учебное пособие / Под ред. А.Д. Шеремета. М.: ND ФБК-ПРЕСС, 2000. 512 с.

Управлінський облік і аналіз у бюджетних установах [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С.В. Свірко, А.П. Заросило; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана. К. : КНЕУ, 2012. 538.

Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер с англ. / Под ред.. Я.В.Соклова. М.:Финансы с сатистика, 1995. 416 с.

Щиборщ К. Бюджетнирование деятельности промышленных предприятий России. М: “Дело и Сервис”, 2001. 544 с.

Apchjorch, A., Sokolov, Ja.V., & Smirnovoj, I.A. (2002). Upravlencheskij uchet: principy i praktika [Management accounting: concepts and practice]. M.:Finansy i statistika [in Ukrainian].

Bocharov, V.V. (2003). Kommercheskoe bjudzhetirovanie [Commercial budgeting]. SPb.: Piter [in Ukrainian].

Butinec', F.F., Chizhevs'ka, L.V., & Gerasimchuk, N.V. (2000). Buhgalters'kij upravlіns'kij oblіk [Management accounting]. Zhitomir: ZhІTІ [in Ukrainian].

Butinec', F.F. (2001). Buhgalterskij slovnik [Accounting Dictionary]. Zhitomir: PP «Ruta» [in Ukrainian].

Fedosova, S.І., & Jurіja, V.M. (2012). Bjudzhetna Sistema [Budget system]. K.: Centr uchbovoї lіteraturi; Ternopіl' : Ekonom. Dumka [in Ukrainian].

Bjudzhetnij kodeks Ukraїni [Budget code of Ukraine]. (n.d.). zakon4.rada.gov.

ua. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian].

Golov, S.F. (2003). Upravlіns'kij oblіk [Managerial Accounting]. K.: Lіbra [in Ukrainian].

Grigorіv, O.O. (2014). Bjudzhetuvannja v sistemі upravlіns'kogo oblіku derzhavnogo vishhogo navchal'nogo zakladu: metodika і organіzacіja [Budgeting in the management accounting system of a state higher education institution: methodology and organization]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kiїv: Derzh. vishh. navch. zakl. «Kiїv. nac. ekon. un-t іm. Vadima Get'mana” [in Ukrainian].

Druri, K. (2003). Upravlencheskij i proizvodstvennyj uchet [Management and production accounting]. M.: JuNITI-DANA [in Ukrainian].

Zagorodnіj, A.G., Voznjuk, G.L., & Partin, G.O. (2002). Oblіk і audit: termіnologіchnij slovnik [Accounting and Auditing: Glossary]. L'vіv: “Centr Єvropi” [in Ukrainian].

Kachagіna, L. (2009). Bjudzhetuvannja jak najbіl'sh efektivnij naprjamok fіnansovogo menedzhmentu [Budgeting as the most effective area of financial management]. Vіsnik Krivorіzhs'kogo ekonomіchnogo іnstitutu KNEU – Bulletin of Kryvyi Rih Economic Institute of KNEU, 4, 20-25 [in Ukrainian].

Kucik, P.O. (2010). Bjudzhetuvannja jak osnovna skladova operativnogo upravlіnnja ta fіnansovogo kontrolіngu vishhih navchal'nih zakladіv [Budgeting as a major component of the operational management and financial control of higher education institutions]. Ekonomіchnі nauki. Serіja: Oblіk і fіnansi – Economic sciences. Series: Accounting and Finance, 7(2), 192-202 [in Ukrainian].

Nacіonal'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo oblіku v derzhanomu sektorі 101 «Podannja fіnansovoї zvіtnostі» [National Public Sector Accounting Standard (Standard) 101 “Presentation of Financial Statements”]. (n.d.). www.minfin.gov.ua. Retrieved from: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=83023 [in Ukrainian].

Partin, G.O., & Zagorodnіj, A.G. (2002). Upravlіns'kij oblіk [Managerial Accounting]: Konspekt lekcіj dlja studentіv naprjamu pіdgotovki «Ekonomіka і pіdpriєmnictvo». L'vіv: Vidavnichij vіddіl ІPPT [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennja dokumentіv, shho zastosovujut'sja v procesі vikonannja bjudzhetu: Nakaz Mіnіsterstva fіnansіv Ukraїni vіd 28.01.2002 No 57 [On Approval of Documents Used in the Budget Execution: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated January 28, 2002 No 57]. (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennja Porjadku skladannja, rozgljadu, zatverdzhennja ta osnovnih vimog do vikonannja koshtorisіv bjudzhetnih ustanov: Postanova Kabіnetu mіnіstrіv Ukraїni vіd 28.02.02 r. No 228 [On approval of the Procedure of drawing up, consideration, approval and basic requirements for the implementation of the budgetary institutions' budgets: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 28.02.02, No 228]. (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-p [in Ukrainian].

Svіrko,S.V (2001). Dejakі pitannja suchasnoї ukraїns'koї ekonomіchnoї termіnologії [Some issues of modern Ukrainian economic terminology]. Problemi formuvannja rinkovoї ekonomіki – Problems of market economy formation, 9, 463-473 [in Ukrainian].

Svіrko, S.V. (2012). Konceptualіzacіja upravlіns'kogo oblіku v bjudzhetnih ustanovah Ukraїni [Conceptualization of management accounting in budgetary institutions of Ukraine]. Vchenі zapiski – Scientific notes, 14, 167-173 [in Ukrainian].

Sheremeta, A.D. (Eds.). (2000). Upravlencheskij uchet: Uchebnoe posobie [Management Accounting: Tutorial]. M.: ND FBK-PRESS [in Ukrainian].

Svіrko, S.V., & Zarosilo, A.P. (2012). Upravlіns'kij oblіk і analіz u bjudzhetnih ustanovah [Management accounting and analysis in budgetary institutions]. K.: KNEU [in Ukrainian].

Horngren,Ch.T.,Soklova,Ja.V.,&Foster,Dzh.(1995). Buhgalterskijuchet: upravlencheskij aspect [Management accounting and analysis in budgetary institutions]. M.:Finansy s satistika [in Ukrainian].

Shhiborshh, K. (2001). Bjudzhetnirovanie dejatel'nosti promyshlennyh predprijatij Rossii [Budgeting of industrial enterprises in Russia], Ja.V. Sokolov (Ed.),. M: “Delo i Servis” [in Ukrainian].

Переглядів статті: 77
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2018-07-04
Як цитувати
Свірко, С. В., & Тростенюк, Т. М. (2018). БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МІСЦЕ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ. Економічний простір, (146), 161-175. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/129
Розділ
ОСВІТА В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають