СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Т. С. Яровенко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • О. І. Юдіна ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»
Ключові слова: класифікація, витрати, готельно-ресторанне господарство, підхід, моніторинг

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасних підходів щодо класифікації витрат готельно- ресторанного господарства, що безпосередньо впливає на економічну стійкість і конкурентоспроможність підприємств цієї сфери в Україні. У статті досліджені, уточнені та систематизовані теоретико-методологічні підходи щодо класифікації витрат підприємств готельно-ресторанного господарства. Розглянуто групування витрат при розрахунку собівартості послуг, склад витрат за класифікаційними ознаками бухгалтерського обліку. Встановлено, що класифікація витрат за економічними елементами відрізняється від угрупування витрат за статтями тим, що в ній всі витрати розподіляються за видами, які характеризують їх економічний зміст, без урахування місць виникнення. Розподіл витрат за елементами враховується при здійсненні операційної діяльності, а також ці групи витрат можна розподіляти за іншою класифікаційною ознакою на постійні та змінні. Виявлено, що склад витрат, що враховуються в оподаткуванні, відрізняється від складу витрат бухгалтерського обліку. Так, в податковому обліку витрат підприємства підрозділяються на такі групи: витрати, пов'язані з виробництвом продукції та наданням послуг; позареалізаційні витрати (без урахування і виділення операційних та надзвичайних витрат). Тобто податкове законодавство передбачає виділення не п'яти, а чотирьох елементів витрат. Такий елемент витрат, як відрахування, на соціальні потреби не виділяється відособлено, а входить до складу статей «Витрати на оплату праці» та «Інші витрати» залежно від прийнятої облікової політики підприємства. Вдосконалено та побудовано класифікацію витрат з урахуванням функцій управління для забезпечення моніторингової діяльності підприємства готельно-ресторанного господарства. Визначено та класифіковано фактори, що визначають загальну суму витрат на надання послуг. Практичне значення запропонованого підходу щодо класифікації витрат підприємств готельно-ресторанного господарства полягає у можливості оцінити вплив кожного виду витрат на ефективність функціонування підприємства та прийняти науково-обґрунтовані управлінські рішення на цій основі.

Посилання

Герасимова Н. С. Організаційна система управління витратами готельних підприємств / Н. С. Герасимова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2011. Випуск. 1. С. 112–117.

Маначинська Ю. А. Вплив методів обліку витрат та калькулювання собівартості готельних послуг на фінансовий результат / Ю.А. Маначинська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2012. Випуск. 3. С. 305 – 310.

Остапенко Я.О. Статистичне забезпечення управління витратами підприємств готельного господарства [Електронний ресурс] / Я. О. Остапенко // Ефективна економіка. 2015. No 9. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4293#

Карпенко Ю. В. Формування собівартості готельних послуг: галузеві особливості та чинники впливу / Ю. В. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. 2012. No 1. С. 189 – 193.

Рябцева О. Є. Управління витратами підприємства готельно-ресторанного бізнесу з урахуванням кадрового аспекту/О. Є.Рябцева//Держава та регіони.2017.No 6.С. 58– 62.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання 2018» за ред. Кузнєцової M. С. / Державна служба статистики України. К: ТОВ «Видавництво «Консультант». 2018. 139 с.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» // Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Gerasimova, N.S. (2011) Orhanizatsiyna systema upravlinnya vytratamy hotelʹnykh pidpryyemstv [Organizational cost management system of hotel enterprises]. Ekonomichna strategiia i perspektyvy rozvytku sfery poslug, 1, 112-117 [in Ukrainian].

Manachyns’ka, Yu.A. (2012) Formuvannya sobivartosti hotelʹnykh posluh: haluzevi osoblyvosti ta chynnyky vplyvu [Cost formation of hotel services: industry characteristics and factors of influence]. Visnyk Chernivets’kogo torgovel’no-ekonomichnogo instytutu. Ekonomichni nauky, 3, 305-310 [in Ukrainian].

Ostapenko, Ya.O. (2015) Statystychne zabezpechennya upravlinnya vytratamy pidpryyemstv hotelʹnoho hospodarstva [Statistical support for the management of hotel business expenses]. Efektyvna ekonomika, 9. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4293#

Karpenko, Y u.V . (2012) Formuvannya sobivartosti hotelʹnykh posluh: haluzevi osoblyvosti ta chynnyky vplyvu [Cost formation of hotel services: industry characteristics and factors of influence]. Naukovyiy visnyk Poltavs’kogo universytetu ekonomiky i torgivli. Ekonomichni nauky, 1, 189-193 [in Ukrainian].

Riabtseva, O.E. (2017) Upravlinnya vytratamy pidpryyemstva hotelʹno-restorannoho biznesu z urakhuvannyam kadrovoho aspektu [Cost management of the hotel and restaurant business based on staffing]. Derzhava ta region, 6, 58-62 [in Ukrainian].

Polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 16 «Vytraty» [Accounting Standard 16 „Costs”]. Official site of the Supreme Soviet of Ukraine, Kyiv [Electronic resource]. Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Gerasimova, N.S. (2011) Organizatsiiyna systema upravlinnia [Organizational control of enterprises of hotels charges system]. Ekonomichna strategiia i perspektyvy rozvytku sfery poslug, 1, 112-117 [in Ukrainian].

Manachyns’ka, Yu.A. (2012) Vplyv metodu obliku vytrat ta kal’kulyuvannia sobivartosti gotel;nykh poslug na finansovyiy rezul’tat. Visnyk Chernivets’kogo torgovel’no- ekonomichnogo instytutu. Ekonomichni nauky, 3, 305-310 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 153
Завантажень PDF: 92
Опубліковано
2018-07-04
Як цитувати
Яровенко, Т. С., & Юдіна, О. І. (2018). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Економічний простір, (146), 149-160. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/128
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають