ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЩОДО ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • І.Б. Хома Національний університет «Львівська політехніка»
  • М.-І.М. Панчак Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, підприємство, відносні показники ліквідності, абсолютні показники ліквідності

Анотація

У сучасних умовах ринкової економіки підприємницьку діяльність усіх суб’єктів господарювання супроводжує ризик, який коригує їх рівень конкурентоспроможності та вимагає від менеджменту підприємств пошуку шляхів раціонального управління ним. Важливим індикатором фінансового стану підприємства є його платоспроможність та ліквідність, що є різними, проте і взаємопов’язаними поняттями в діяльності підприємства, так як суб’єктам малого підприємництва отримати кошти на довгострокових умовах досить важко. Відповідність нормативних значень цих показників підвищує довіру до підприємства, які згодом дають змогу залучити кошти під менші відсотки та під більш тривалий термін погашення. Результати наукового дослідження в статті пропонують шляхи вирішення проблем з ліквідністю та платоспроможністю для малих підприємств як на короткостроковий, так і на довгостроковий періоди.

Посилання

Яремик Х.Я. Методичні підходи до оцінки платоспроможності підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4507

Власова Н.О., Пічугіна Т.С., Смірнова П.В. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної торгівлі : монографія. Харків : Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010. 222 с.

Клименко В.С. Методика оцінки платоспроможності та ліквідності підприємства. 2017. С. 61–75. URL: http://www.vtei.com.ua/konfa/27_03/4/7.pdf

Майборода О.Є., Косарєва І.П., Лесняк А.О. Платоспроможність підприємства та формування системи її забезпечення. Платоспроможність підприємства та формування системи її забезпечення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 18. С. 256–260. URL: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/49.pdf

Терен Г.М. Система показників аналізу ліквідності підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 8. С. 36–41. URL: http://econom.chnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/02/Teren_2016.pdf

Журавльова Ю.Ю. Платоспроможність підприємства та шляхи її забезпечення : монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. 73 с.

Фінансова звітність МПП «Оксана» за 2018–2022 рр.

Yaremyk H.Ya. (2015) Methodical approaches to assessing the solvency of the enterprise. Effective economy, no. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4507

Vlasova N.O., Pichugina T.S., Smirnova P.V. (2010) Assessment of liquidity and solvency of retail trade enterprises: monograph. Kharkiv: Kharkiv state University of Food and Trade, 222 p.

Klymenko V.S. (2017) The method of assessing the solvency and liquidity of the enterprise: a scientific article, p. 61–75. Available at: http://www.vtei.com.ua/konfa/27_03/4/7.pdf

Maiboroda O.E., Kosareva I.P., Lesnyak A.O. (2017) Solvency of the enterprise and the formation of its support system. The solvency of the enterprise and the formation of its support system. Global and national problems of the economy, no. 18, рр. 256–260. Available at: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/49.pdf

Teren H.M. (2016) The system of indicators of the analysis of liquidity of the enterprise. Investments: practice and experience, no. 8, рр. 36–41. Available at: http://econom.chnu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/02/Teren_2016.pdf

Zhuravlyova Yu.Yu. (2009) Solvency of the enterprise and ways of ensuring it: monograph. Poltava: RVV PUSKU, 73 p.

Financial reporting of WPF "Oksana" for 2018–2022.

Переглядів статті: 150
Завантажень PDF: 169
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Хома, І., & Панчак, М.-І. (2023). ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЩОДО ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (184), 148-152. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-26
Розділ
ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ