ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВІДПОВІДНО ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

  • Н. Й. Радіонова Київський національний університет технологій та дизайну
  • Д. В. Губська Київський національний університет технологій та дизайну
Ключові слова: облік, аудит, основні засоби, матеріальні активи, амортизація, інвентаризація, міжнародні стандарти

Анотація

У роботі розглянуто особливості обліку основних засобів та методику проведення аудиту основних засобів згідно з Міжнародними стандартами. Здійснено огляд нормативної бази обліку та аудиту об'єктів основних засобів. Розглянуто критерії та особливості визнання основних засобів. Викладено принципи та вимоги МСБО 16 «Основні засоби». Розкрито завдання, об'єкти, джерела та послідовність аудиту основних засобів. Наведено визначення категорії «основні засоби». Розглянуто способи визначення первісної вартості залежно від джерела надходження основних засобів. Досліджено особливості організації аудиту основних засобів, сформовано завдання й узагальнено джерела аудиту основних засобів, наведено методичні прийоми та етапи, виокремлено типові помилки, що виявляють при аудиті основних засобів. Розкрито необхідність проведення аудиту основних засобів, що дозволяє встановити їхній наявний та кількісний стан, відображення в обліку, витрати на ремонт і покращення, правильність нарахування амортизації та усунення їхніх недоліків, що дасть змогу досягнути високого рівня якісних характеристик фінансової звітності підприємства. Сформовано завдання та інформаційна база, що використовується під час здійснення аудиту основних засобів. Наведено методику аудиту основних засобів та визначено її вплив на якість аудиту. Визначено етапи перевірки. Встановлені критерії якості аудиту та встановлені вимоги до процесу підготовки бухгалтерської інформації. Це дасть змогу підвищити якість та системність проведення аудиту основних засобів на підприємстві. Були застосовані загальнологічні методи та прийоми пізнання: аналіз, синтез, узагальнення та індукція. Було з’ясовано, що оптимальним варіантом обліку з амортизованого об’єкта ОЗ, якщо підприємство планує його подальшу експлуатацію, є його кількісний облік без нарахування амортизації, а у випадку застосування МСФЗ та методу переоцінки – його переоцінка, хоча це і пов’язано із додатковими складностями і витратами. Результати дослідження допоможуть підприємствам правильно вести облік таких ОЗ у відповідності до діючого законодавства.

Посилання

Золотухін О. Бухгалтерський облік основних засобів: від придбання до вибуття / О. Золотухін // Офіційно про податки. Вісник державної фіскальної служби України. – 2012. – No 40.

Граковський Ю. Амортизація основних засобів: порядок розрахунку і відображення в бухгалтерському та податковому обліку / Ю. Граковський // Офіційно про податки. Вісник державної фіскальної служби України. – 2015. – No 14.

Ткаченко Н.М. Амортизація, знос основних засобів, нарахування, зміни в незалежній Україні / Н.М. Ткаченко // Вісник економічної науки України. – 2012. – No 2 (22). – С. 161-165.

Занько Б. Бухгалтерський та податковий облік ліквідації основних засобів / Б. Занько // Справочник экономиста. – 2013. – No 9 (117).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 27.04.2000 р. No 92. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00

Гуцаленко Л. В. Проблемні аспекти нарахування амортизації необоротних активів [Електронний ресурс] / Л. В. Гуцаленко, І. І. Божок // Інноваційна економіка. – 2014. – No1. – С. 176-181. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_1_30

Петрик О. А. Аудит оцінки вартості основних засобів / О. А. Петрик, І. О. Мариніч // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – No4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/7010/1/ПетрикМаринічАудитвартостіОЗповн..pdf

Стригуль Л. С. Шляхи удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві / Л. С. Стригуль, А. С. Тімонова // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. Темат. вип.: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – No 32 (1075). – С. 47-50.

Zolotukhin O. (2012). Bukhhalters'kyj oblik osnovnykh zasobiv: vid prydbannia do vybuttia Ofitsijno pro podatky. [Accounting of Fixed Assets: from Purchase to Write-off Officially about taxes]. Visnyk derzhavnoi fiskal'noi sluzhby Ukrainy – Bulletin of the State Fiscal Service of Ukraine, No 40 [in Ukrainian].

Hrakovs'kyj Yu. (2015). Amortyzatsiia osnovnykh zasobiv: poriadok rozrakhunku i vidobrazhennia v bukhhalters'komu ta podatkovomu obliku [Depreciation: the calculation and reflection in bookkeeping and tax accounting]. Ofitsijno pro podatky. Visnyk derzhavnoi fiskal'noi sluzhby Ukrainy – Officially about taxes. Bulletin of the State Fiscal Service of Ukraine, No14 [in Ukrainian].

Tkachenko N.M. (2012). Amortyzatsiia, znos osnovnykh zasobiv, narakhuvannia, zminy v nezalezhnij Ukraini [Amortization, depreciation of fixed assets, accruals, changes in the independent Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy – Journal of Economic Sciences of Ukraine. No 2 (22), pp. 161-165 [in Ukrainian].

Zan'ko B. (2012). Bukhhalters'kyj ta podatkovyj oblik likvidatsii osnovnykh zasobiv [Accounting and taxation of fixed assets liquidation]. Spravochnyk ekonomysta – Economist's guide, No 9 (117) [in Ukrainian].

Polozhennia (standart) bukhhalters'koho obliku 7 «Osnovni zasoby» zatverdzhenyj nakazom Ministerstva Finansiv Ukrainy vid 27.04.2000 r. No 92» [Regulation (Standard) of Accounting No 7 «Fixed Assets» approved by the Ministry of Finance of Ukraine from 27.04.2000 No 92]. (2000). zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 [in Ukrainian]

Hutsalenko L. V., Bozhok I. I. (2014). Problemni aspekty narakhuvannia amortyzatsii neoborotnykh aktyviv. Innovatsiina ekonomika, 1, 176-181. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_1_30 [in Ukrainian]

Petryk O. A., Marynich I. O. (2015). Audyt otsinky vartosti osnovnykh zasobiv. Ekonomika. Finansy. Pravo, 4. Retrieved from: http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/7010/1/PetrykMarynichAudytvartostiOZpovn..pdf [in Ukrainian]

Stryhul L. S., Timonova A. S. (2014). Shliakhy udoskonalennia orhanizatsii obliku i audytu osnovnykh zasobiv na pidpryiemstvi. Visnyk Nats. tekhn. un-tu «KhPI»: zb. nauk. pr. Temat. vyp.: Tekhnichnyi prohres i efektyvnist vyrobnytstva, 32 (1075), 47-50 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 239
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Радіонова, Н. Й., & Губська, Д. В. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВІДПОВІДНО ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ. Економічний простір, (146), 113-124. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/125
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС