ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ключові слова: інвестиції, транспортна система України, транспортна інфраструктура, капітальні інвестиції, фінансування транспортної галузі

Анотація

Метою статті є аналіз інвестицій в транспортний сектор України як складової розвитку транспортної системи. У статті досліджено місце та роль транспортної системи України в економічному розвитку. Український транспортний сектор забезпечує територіальні взаємозв’язки, є сполучною ланкою між виробництвом і споживанням. Розробка програм розвитку транспортної системи потребує детальної оцінки її технічного стану, відповідності кількості і структури об’єктів реальним потребам розвитку бізнесу та транзитним можливостям. Показано, що основною проблемою підтримки у належному стані та розвитку конкурентоспроможної транспортної системи є недостатній обсяг фінансування, а також малоефективні вкладення виділених ресурсів. Все це актуалізує питання організації інвестиційного забезпечення розвитку транспортної галузі та створення умов для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів і програм. Стимулювання інвестиційної діяльності у транспортній сфері неможливе без ефективного державного регулювання, тому потрібен всебічний попередній аналіз техніко-економічного обґрунтування проектів та відповідних бізнес-планів, оновлення стандартів та правил здійснення інвестиційної діяльності у транспортній галузі, встановлення суворого порядку щодо пільг та преференцій, удосконалення практики проведення тендерів. Такі заходи повинні сприяти створенню країни більше сприятливого інвестиційного клімату для залучення іноземних інвестицій у вітчизняний транспортний комплекс. Досліджене одне із джерел фінансування відновлення та перебудови транспортної системи України – інвестиційна компонента. Проведений аналіз показав, що обсяги капітальних інвестицій в транспортну систему України не мають стабільної позитивної динаміки, а їх частка в загальному обсязі капітальних інвестицій становіть близько восьми відсотків. За видами транспорту найбільша частка припадає на наземний та трубопровідний транспорт – більше п'ятдесяти відсотків. Визначено, що в умовах європейської інтеграції проведено реорганізацію міжнародних транспортних коридорів, тому водний транспорт потребує модернізації та розвитку на підставі реалізації інвестиційних проектів.

Посилання

Іванов С. В., Харазішвілі Ю. М. Інноваційні фактори розвитку транспортної системи України. Вісник економічної науки України. 2017. № 2. С. 47–55. URL: http://www.venu-journal.org/download/2017/2(33)/pdf/10-Ivanov.pdf

Базілінська О. Я. Інвестиційна політика в галузі регіонального транспорту. Наукові записки. Економічні науки. 2005. С. 80–84.

Козак Л. С., Федорук О. В. Особливості формування ефективної моделі інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу України. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 53–60. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2020/12.pdf

Теоретичні і методологічні основи інвестиційної діяльності на ринку транспортних послуг. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/Boychuk/2_5.pdf

Ільченко С. В., Машканцева С. О. Інвестиційний клімат розвитку транспортної галузі в контексті економічних тенденцій регіону. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/5956/1/40.pdf

Вдовенко Ю. С. Тенденції розвитку концесійної діяльності. Польський фонд міжнародних та регіональних досліджень. URL: http://pfirs.org/?p=803&language=uk&nbsp

Інвестиційні механізми структурних трансформацій у транспортній галузі. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/investiciyni-mekhanizmi-strukturnikh-transformaciy-u-transportniy-galuzi

Капітальні інвестиції. Державна служба статистики України. https://www.ukrstat.gov.ua/

Логістичні шляхи України стали частиною Транс’європейської транспортної мережі. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/27/7143958/

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018- %D1%80#Text.

Крихтіна Ю. О. Державна політика розвитку транспортної галузі України: теорія, методологія, практика : монографія. Харків : «Діса плюс», 2022. 336 с.

Ivanov S. V., Kharazishvili Yu. M. (2017) Innovatsiini faktory rozvytku transportnoi systemy Ukrainy [Innovative factors of the development of the transport system of Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. № 2. р. 47–55. Available at: http://www.venu-journal.org/download/2017/2(33)/pdf/10-Ivanov.pdf

Bazilinska O. Ya. (2005) Investytsiina polityka v haluzi rehionalnoho transport [Investment policy in the field of regional transport] Naukovi zapysky. Ekonomichni nauky. р. 80–84.

Kozak L. S., Fedoruk O. V. (2020) Osoblyvosti formuvannia efektyvnoi modeli innovatsiinoho rozvytku transportno-dorozhnoho kompleksu Ukrainy [Features of the formation of an effective model of innovative development of the transport and road complex of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava. № 3. S. 53–60. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2020/12.pdf

Teoretychni i metodolohichni osnovy investytsiinoi diialnosti na rynku transportnykh posluh [Theoretical and methodological foundations of investment activity in the market of transport services]. Available at: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/Boychuk/2_5.pdf

Ilchenko S. V., Mashkantseva S. O. Investytsiinyi klimat rozvytku transportnoi haluzi v konteksti ekonomichnykh tendentsii rehionu [Investment climate for the development of the transport industry in the context of economic trends in the region]. Available at: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/5956/1/40.pdf

Vdovenko Yu. S. Tendentsii rozvytku kontsesiinoi diialnosti. Polskyi fond mizhnarodnykh ta rehionalnykh doslidzhen [Trends in the development of concession activities. Polish Foundation for International and Regional Studies]. Available at: http://pfirs.org/?p=803&language=uk&nbsp

Investytsiini mekhanizmy strukturnykh transformatsii u transportnii haluzi [Investment mechanisms of structural transformations in the transport industry]. Available at: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/investiciyni-mekhanizmi-strukturnikh-transformaciy-u-transportniy-galuzi

Kapitalni investytsii [Capital Investments]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/

Lohistychni shliakhy Ukrainy staly chastynoiu Transievropeiskoi transportnoi merezhi [Logistic routes of Ukraine have become part of the Trans-European transport network]. Available at: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/07/27/7143958/

Pro skhvalennia Natsionalnoi transportnoi stratehii Ukrainy na period do 2030 roku [On the approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030]. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 travnia 2018 r. № 430-r. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text

Krykhtina Yu. O. (2022) Derzhavna polityka rozvytku transportnoi haluzi Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka [State policy of the development of the transport industry of Ukraine: theory, methodology, practice] monohrafiia. Kharkiv: «Disa plius», 336 s.

Переглядів статті: 172
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2023-04-28
Як цитувати
Степаненко, С., Городецька, Т., & Руденко, С. (2023). ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Економічний простір, (184), 123-128. https://doi.org/10.32782/2224-6282/184-21
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ