РЕГІОНАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ КЛАСТЕР В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ І ВИРОБНИЦТВА

Ключові слова: консультування, digital-технології, стратегія підприємства, інформаційне забезпечення, формування компетенцій, науково-педагогічні працівники, перманентна освіта, синергетичний ефект

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу процесів цифровізації освіти і виробництва на розвиток інноваційного регіонального кластеру. При підготовці статті було використано як загальнонаукові (аналіз і синтез, аналогія, абстрагування та конкретизація) так і спеціальні методи дослідження. У статті зазначено, що регіональний інноваційний кластер є системою, в якій відбувається поширення нових знань і технологій, забезпечується прискорення процесу трансформації винаходів у інновації, а інновацій – у конкурентні переваги, які забезпечують розвиток стійких зв’язків між всіма учасниками та створюють позитивний синергетичний ефект. Доведено, що ефективність функціонування кластерів в значній мірі залежить від їх спроможності активно-адаптивно реагувати на зміни зовнішнього середовища, які обумовлені як розвитком digіtal-технологій, так і перманентними змінами у нормативно-правових актах. Обґрунтовано, що процеси цифровізації, які суттєво змінюють вимоги до рівня і якості кадрового забезпечення підприємств, обумовлюють необхідність трансформації начального процесу. Доведено, що є доцільним формування у майбутніх фахівців навичок організації самоосвіти, вміння визначати проблемні аспекти, концентруватись на визначенні шляхів їх подолання та навчатися протягом всього життя. Визначено, що розвиток діяльності регіональних освітніх закладів насамперед пов'язаний із їх інтегруванням в інноваційну інфраструктуру вищого порядку, яка поєднує потенціал науки, освіти та безпосередньо виробників. Доведено, що для залучення широкого кола висококваліфікованих і досвідчених науково-педагогічних працівників є доцільним створення системи мережі перманентного дистанційного навчання і консультування на базі застосування digіtal-технологій.

Посилання

H. Igor Ansof (1988) The New Corporate Strategy. First published February 22, 288 pages, Hardcover.

Hrosul, V., Kruhlova, O., Mkrtchyan, T., Zubkov, S., & Timchenko, O. (2021). Enterprise integration and formation of cluster structures in the field of food sector. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7(2), 119–140. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.02.07.

Kyrylov Y., Hranovska V., Zhosan H., Dotsenko I. Innovative Development of Agrarian Enterprises of Ukraine in the Context of the Fourth Industrial Revolution. Solid State Technology. 2020. № 63, Issue 6. Р. 1430–1448.

Popelo, О., Butko, M., Revko, A., Garafonova, O., & Rasskazov, О. (2021). Strategy of the formation and development of an innovative agroindustrial cluster of the region in a context of decentralization of the authoritative powers. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 2(37), 219–230. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.230180.

Porter, M. E. (2000). Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy. Economic development quarterly, 14(1), 15–34. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/089124240001400105.

Rakhmetulina, Z., Pokataieva, O., Trokhymets, O., Hnatenko, I., & Rubezhanska, V. (2020). Optimization of the structure of an innovative cluster on a competitive basis in a free market. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 4(35), 238–247. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222069.

Regional Innovation Strategies Program (USA). Economic Development Administration. URL: https://content.govdelivery.com/accounts/USSBA/bulletins/145e01b (дата звернення: 11.01.2023).

Sumets, A., Kniaz, S., Heorhiadi, N., Farat, O., Skrynkovskyy, R., & Martyniuk, V. (2021). Methodical approach to the selection of options for ensuring competitiveness of enterprises in the system of development of agricultural clusters. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7(1), 192–210. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.10.

Wolf T., Cantner U., Graf H. Cluster ambidexterity towards exploration and exploitation: strategies and cluster management. The Journal of Technology Transfer. 2019. № 44. P. 1840–1866. DOI: https://doi.org/10.1007/s10961-017-9617-5

Кононенко С.О., Кононенко Л.В., Манойленко Н.В. Методика формування інформаційно-дослідницьких компетент-ностей у здобувачів вищої освіти засобами цифрових технологій. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2021. № 198. С. 125–128. URL: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1033 (дата звернення: 21.01.2023).

Панченко В. А., Черненко О. В. Міжнародні процеси інтеграції освіти і науки з підприємницькою діяльністю. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. 2022. № 204. С. 46–51 URL: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=zLNcGvkAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=zLNcGvkAAAAJ:M3NEmzRMIkIC (дата звернення: 21.01.2023).

Савченко В. М., Кононенко Л. В. Неперервна освіта як основа забезпечення конкурентоспроможності фахівців еконо¬мічного напряму та передумова інноваційного розвитку підприємств. Філософські аспекти професійної освіти: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (Херсон – Кропивницький, 17 листопада 2022 р.) / За заг. ред. Т. С. Плачинди. Херсон – Кропивницький : ПП «Поліум», 2022. С. 286–289.

H. Igor Ansof (1988) The New Corporate Strategy. First published February 22, 288 pages, Hardcover.

Hrosul, V., Kruhlova, O., Mkrtchyan, T., Zubkov, S., & Timchenko, O. (2021). Enterprise integration and formation of cluster structures in the field of food sector. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7(2), 119–140. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.02.07.

Kyrylov Y., Hranovska V., Zhosan H., Dotsenko I. Innovative Development of Agrarian Enterprises of Ukraine in the Context of the Fourth Industrial Revolution. Solid State Technology. 2020. № 63, Issue 6. Р. 1430–1448.

Popelo, О., Butko, M., Revko, A., Garafonova, O., & Rasskazov, О. (2021). Strategy of the formation and development of an innovative agroindustrial cluster of the region in a context of decentralization of the authoritative powers. Financial and Credit Activ¬ity: Problems of Theory and Practice, 2(37), 219–230. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.230180.

Porter, M. E. (2000). Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy. Economic development quarterly, 14(1), 15–34. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/089124240001400105.

Rakhmetulina, Z., Pokataieva, O., Trokhymets, O., Hnatenko, I., & Rubezhanska, V. (2020). Optimization of the structure of an innovative cluster on a competitive basis in a free market. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 4(35), 238–247. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222069.

Regional Innovation Strategies Program (USA). Economic Development Administration. https://content.govdelivery.com/accounts/USSBA/bulletins/145e01b (accessed (11.01.2023).

Sumets, A., Kniaz, S., Heorhiadi, N., Farat, O., Skrynkovskyy, R., & Martyniuk, V. (2021). Methodical approach to the selection of options for ensuring competitiveness of enterprises in the system of development of agricultural clusters. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7(1), 192–210. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.01.10.

Wolf T., Cantner U., Graf H. Cluster ambidexterity towards exploration and exploitation: strategies and cluster management. The Journal of Technology Transfer. 2019. № 44. P. 1840–1866. DOI: https://doi.org/10.1007/s10961-017-9617-5.

Kononenko S. O., Kononenko L. V., & Manoilenko N. V. (2021) Metodyka formuvannia informatsiino-doslidnytskykh kom-petentnostei u zdobuvachiv vyshchoi osvity zasobamy tsyfrovykh tekhnolohii [Methods of formation of informational-research com¬petence in the students of higher education by means of digital technologies]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedahohichni nauky-Scien

01.2023).

Panchenko V. A., Chernenko O. V. (2022) Mizhnarodni procesi integraciyi osviti i nauki z pidpriyemnickoyu diyalnistyu [International processes of integration of education and science with entrepreneurial activity]. Naukovi zapysky. Seriia: Pedaho-hichni nauky-Scientific notes. Series: Pedagogical sciences [Proceedings. Series: Pedagogical sciences]. (204), 46–51. Available at: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=zLNcGvkAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=zLNcGvkAAAAJ:M3NEmzRMIkIC (accessed 21.01.2023).

Savchenko V. M., Kononenko L. V. (2022) Neperervna osvita yak osnova zabezpechennya konkurentospromozhnosti fahivciv ekonomichnogo napryamu ta peredumova innovacijnogo rozvitku pidpriyemstv [Continuing education as a basis for ensuring the competitiveness of economic specialists and a prerequisite for the innovative development of enterprises]. Filosofski aspekti profesijnoyi osviti [Philosophical aspects of professional education] : materials of the X International Scientific and Practical Conference (Kherson – Kropyvnytskyi, November 17, 2022) (eds. T. S. Plachindi), Kherson – Kropyvnytskyi: PP "Polium", pp. 286–289.

Переглядів статті: 176
Завантажень PDF: 80
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Панченко, В., Кононенко, С., & Кононенко, Л. (2023). РЕГІОНАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ КЛАСТЕР В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ І ВИРОБНИЦТВА. Економічний простір, (183), 108-113. https://doi.org/10.32782/2224-6282/183-17
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають