ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • Ю.М. Голей Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: антикризове управління, кризові ситуації, контролінг, види контролінгу, інструменти контролінгу

Анотація

У статті досліджено поняття «антикризового управління» та «контролінгу», обґрунтовано сутність даних економічних термінів, виділено їх особливості та специфіка, позначено основний інструментарій, який використовується в процесі управління суб'єктом господарювання. В ході дослідження встановлено тісний зв'язок між «антикризовим управлінням» та «контролінгом», як одним з найбільш дієвих інструментів антикризового менеджменту. Охарактеризовані цілі та завдання антикризового управління та контролінгу. Позначено важливість забезпечення якісної системи контролінгу для прийняття вивірених та результативних управлінських рішень в умовах нестабільного сучасного економічного та ринкового середовища, в якому діють суб'єкти господарювання. Обґрунтовано необхідність запровадження системи контролінгу на українських підприємствах різних форм власності та масштабів діяльності.

Посилання

Попова Н. І., Єригіна Л. В., Шапорова З. Є. Актуальність застосування інструментів стратегічного контролінгу в антикризовому управлінні у корпораціях холдингового типу. Соціально-економічний та гуманітарний журнал Красноярського ДАУ. 2021. Вип. 4 (22). С. 50–62.

Балаш Л. Я., Бінерт О. В., Лисюк О. В. Особливості антикризового управління підприємствами. Приазовський економіч¬ний вісник. 2019. Випуск 3(14). С. 136–140.

Лігоненко Л. О., Кривонос В. В. Антикризове управління малим підприємством: актуальність та специфіка здійснення. Молодий вчений. 2015. № 2(6). С. 1184–1186.

Кравцова Т., Лащенко О., Кравцов О. Теоретичні основи впровадження антикризового менеджменту в діяльність органів публічного управління. Аспекти публічного управління. 2021. Том 9. № 3. С. 64–72.

Вовк Н. П., Мохнар Л. І. Комунікативна складова організації та здійснення антикризового управління. Вісник Національ¬ного університету оборони України. 2021. № 1 (59). С. 63–71.

Побережна З. М. Контролінг як інструмент формування та реалізації конкурентоспроможної бізнес-моделі авіапідприємства на конкурентних ринках. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31 (70). № 4. С. 146–152.

Ніколаєв І. В., Коваль Л. А., Василенко Д. В. Контролінг у системі управління підприємствами АПК. Ефективна економіка. 2021. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8580.

Смовженко Т. С., Тридід О. М., Вовк В. Я. Антикризове управління стратегічним розвитком банку. Нац. банк України, Ун-т банківської справи. Київ : УБС НБУ, 2008.473 с

Ковалевська А. В. Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління підприємством». Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. 140 с.

Пілецька С. Т., Копча Ю. Ю., Камишна С. Ю. Контролінг в системі антикризового управління. Економічний вісник Донбасу. 2022. № 1 (67). С. 52–58.

Брітченко І. Г., Князевич А. О. Контролінг : навч. посіб. Рівне : Волинські обереги, 2019. 280 с.

Пекар К. Р., Лизунова О. М. Впровадження системи контролінгу на підприємствах України. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2017. Вип. 20. С. 498–501.

Popova N. I., Yeryhina L. V., Shaporova Z. Ie. (2021) Aktualnist zastosuvannia instrumentiv stratehichnoho kontrolinhu v antykryzovomu upravlinni u korporatsiiakh kholdynhovoho typu [The relevance of the use of strategic controlling tools in anti-crisis management in holding-type corporations]. Krasnoyarsk: Sotsialno-ekonomichnyi ta humanitarnyi zhurnal Krasnoiarskoho DAU. vol. 4, no. 22, pp. 50–62.

Balash L. Ia., Binert O. V., Lysiuk O. V. (2019) Osoblyvosti antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvamy [Peculiarities of anticrisis management of enterprises]. Zaporizhzhia: Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk. Vol. 3, no. 14, pp. 136–140.

Lihonenko L. O. (2015) Antykryzove upravlinnia malym pidpryiemstvom: aktualnist ta spetsyfika zdiisnennia [Anti-crisis management of a small enterprise: relevance and specificity of implementation]. Kazan: Molodyi vchenyi, vol. 2, no. 6, pp. 1184–1186.

Kravtsova T., Lashchenko O., Kravtsov O. (2021) Teoretychni osnovy vprovadzhennia antykryzovoho menedzhmentu v diialnist orhaniv publichnoho upravlinnia [Theoretical foundations of the implementation of anti-crisis management in the activities of public administration bodies]. Dnieper: Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 9, no. 3, pp. 64–72.

Vovk N. P., Mokhnar L. I. (2021) Komunikatyvna skladova orhanizatsii ta zdiisnennia antykryzovoho upravlinnia [Communicative component of the organization and implementation of anti-crisis management]. Kyiv: Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy, vol. 1, no. 59, pp. 63–71.

Poberezhna Z. M. (2020) Kontrolinh yak instrument formuvannia ta realizatsii konkurentospromozhnoi biznes-modeli aviapidpryiemstva na konkurentnykh rynkakh [Controlling as a tool for the formation and implementation of a competitive business model of an airline company in competitive markets]. Kyiv: Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, vol. 31, no. 4, pp. 146–152.

Nikolaiev I. V., Koval L. A., Vasylenko D. V. (2021) Kontrolinh u systemi upravlinnia pidpryiemstvamy APK [Controlling in the management system of agribusiness enterprises]. Kyiv: Efektyvna ekonomika, no. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8580 (accessed 25 December 2022).

Smovzhenko T. S., Trydid O. M., Vovk V. Ya. (2008) Antykryzove upravlinnia stratehichnym rozvytkom banku [Anti-crisis management of a strategic development of a bank]. Kyiv: UBS NBU. (in Ukrainian)

Kovalevska A. V. (2016) Konspekt lektsii z dystsypliny «Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom» [Synopsis of lectures on the discipline "Anti-crisis management of the enterprise"]. Kharkiv: KhNUMH im. O. M. Beketova. (in Ukrainian)

Piletska S. T., Kopcha Yu. Iu., Kamyshna S. Iu. (2022) Kontrolinh v systemi antykryzovoho upravlinnia [Controlling in the anti-crisis management system]. Lugansk: Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 1, no. 67, pp. 52–58.

Britchenko I. H., Kniazevych A. O. (2019) Kontrolinh [Controlling]. Rivne: Volynski oberehy. (in Ukrainian)

Pekar K. R., Lyzunova O. M. (2017) Vprovadzhennia systemy kontrolinhu na pidpryiemstvakh Ukrainy [Implementation of the controlling system at Ukrainian enterprises]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. Mykolaivskyi natsionalnyi universytet imeni V.O. Sukhomlynskoho. vol. 20. pp. 498–501.

Переглядів статті: 123
Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Голей, Ю. (2023). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економічний простір, (183), 46-50. https://doi.org/10.32782/2224-6282/183-7
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ