БІОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: альтернативні джерела енергії, відновлювальна енрегетика, екологізація, інституції

Анотація

На сьогоднішній день нагальним питанням є удосконалення та реалізація стратегічних напрямків енергетичного сектору України в умовах воєнного часу. До 2030 року планується збільшити питому частку біоенергетичної енергії в балансі країни до належного рівня країн Європейського Союзу, та створити усі умови для розвитку даного виду палива. Варто зазначити, що саме біоенергетика являється галуззю енергетики, яка застосовує біопаливо, добуте з біомаси. Важливу частину біоенергетичних ресурсів займають також рідкі матеріали для біопалива - біодизель та біоетанол. Саме біоенергетика для нашої держави є одним із головних стратегічних секторів розвитку альтернативних джерел енергії. Однак швидкість розвитку та удосконалення процесів видобутку та застосування біоенергетики в Україні, на сьогоднішній день суттєво відстає від країн Європи. Наша держава сьогодні володіє неабияким потенціалом для виготовлення рідкої біосировини. Можливості біомаси України спроможні для вигідного виробництва рідких біоматеріалів, що в свою чергу підкреслює перспективи та тенденції розвитку даного виду зеленої енергетики. Ефективне застосування енергії біомаси в нашій країні можна розділити на два напрями: 1) використовувати біомасу як сировину для виготовлення рідкого палива, а саме для транспорту; 2) другий напрям, більш креативний та альтернативний, застосовувати біомасу як сировину для пального газу і деревного вугілля для існуючих енергоносіїв. Особливо актуальний другий шлях саме сьогодні, коли наша країна знаходиться в умовах воєнного стану, по причині агресії з боку росії. Однак слід зазначити, що біоенергетика яка побудована на традиційних методах виготовлення, технологіях, володіє невисокою енергетичною ефективністю. Ефективність трансформації енергії біомаси в рідке біопаливо – 90% (найоптимістичніший результат), ефективність пертворення готового біопалива уже безпосередньо у транспортному засобі, двигуні, становить лише 40 відсотків. В кінцевому результаті ефективність застосування біопалива буде становити лише 36 відсотків.

Посилання

Альтернативні джерела енергії в Україні. URL: https://bio.ukr.bio/ua/articles/2378/ (дата звернення: 30.01.2023).

Біоенергетика Держенергоефективності України. URL: https://saee.gov.ua/ae/bioenergy (дата звернення: 30.01.2023).

Енергетичний потенціал торефікованоі біомаси. URL: https://www.researchgate.net/ (дата звернення: 30.01.2023).

Як в Україні збільшуватимуть кількість лісів. URL: https://www.dw.com/uk/nezelena-kraina-yak-v-ukraini-zbilshuvatymut-kilkist-lisiv/a-57859803 (дата звернення: 30.01.2023).

Топ-5 країн, які вкладають у ВДЕ більше всіх. URL: https://cern.com.ua/2018/09/29/top-5-krayin-yaki-vkladayut-u-vde-bilshe-vsih/ (дата звернення: 30.01.2023).

Bioenergy in the World. URL: https://uabio.org/en/bioenergy-in-the-world/ (дата звернення: 30.01.2023).

Відновлювана енергетика. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Відновлювана_енергетика (дата звернення: 30.01.2023).

Павлова О. М., Павлов К. В. Сучасний стан та перспективи розвитку відновлювальної енергетики в регіоні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. № 1 (21). С. 22–31.

Павлов К. В., Павлова О. М., Коротя М. І. Регулювання діяльності регіональних газорозподільних підприємств України: монографія. Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2020. 256 с.

Купчак В. Р., Павлова О. М, Павлов К. В., Лагодієнко В. Р. Формування та регулювання регіональних енергетичних систем: теорія, методологія та практика: монографія. Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2019. 346 с.

Al'ternatyvni dzherela enerhii v Ukraini [Alternative energy sources in Ukraine]. Аvailable at: https://bio.ukr.bio/ua/arti¬cles/2378/ (accessed 30 January 2023).

Bioenerhetyka Derzhenerhoefektyvnosti Ukrainy [Bioenergy of the State Energy Efficiency Agency of Ukraine]. Аvailable at: https://saee.gov.ua/ae/bioenergy (accessed 30 January 2023).

Enerhetychnyj potentsial torefikovanoi biomasy [Energy potential of torrefied biomass]. Аvailable at: https://www.researchgate.net (accessed 30 January 2023).

Yak v Ukraini zbil'shuvatymut' kil'kist' lisiv [How to increase the number of forests in Ukraine]. Аvailable at: https://www.dw.com/uk/nezelena-kraina-yak-v-ukraini-zbilshuvatymut-kilkist-lisiv/a-57859803 (accessed 30 January 2023).

Top-5 krain, iaki vkladaiut' u VDE bil'she vsikh [Top-5 countries that invest in renewable energy industry more than all]. Аvailable at: https://cern.com.ua/2018/09/29/top-5-krayin-yaki-vkladayut-u-vde-bilshe-vsih/ (accessed 30 January 2023).

Bioenergy in the World. Аvailable at: https://uabio.org/en/bioenergy-in-the-world/ (accessed 30 January 2023).

Vidnovliuvana enerhetyka [Renewable energy]. Аvailable at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Vidnovliuvana_enerhetyka (accessed 30 January 2023).

Pavlova O. M., Pavlov K. V. (2020) Suchasnyj stan ta perspektyvy rozvytku vidnovliuval'noi enerhetyky v rehioni [Current state and prospects for the development of renewable energy in the region]. Ekonomichnyj chasopys Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky, no. 1 (21), pp. 22–31.

Pavlov K. V., Pavlova O. M., Korotia M. I. (2020) Rehuliuvannia diial'nosti rehional'nykh hazorozpodil'nykh pidpryiemstv Ukrainy [Regulation of regional gas distribution enterprises of Ukraine]. Lutsk: SPD Hadiak Zhanna Volodymyrivna, drukarnia «Volyn'polihraf». (in Ukranian)

Kupchak V. R., Pavlova O. M, Pavlov K. V., Lahodiienko V. R. (2019) Formuvannia ta rehuliuvannia rehional'nykh enerhe-tychnykh system: teoriia, metodolohiia ta praktyka [Formation and regulation of regional energy systems: theory, methodology and practice]. Lutsk: SPD Hadiak Zhanna Volodymyrivna, drukarnia «Volyn'polihraf». (in Ukranian)

Переглядів статті: 205
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Шабала, О., & Матійчук, Л. (2023). БІОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економічний простір, (183), 31-36. https://doi.org/10.32782/2224-6282/183-5
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ