СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В НАПРЯМКУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Ключові слова: населення, зайнятість населення, регулювання, захист населення, центр зайнятості, ринок праці, національна та регіональна економіка

Анотація

У статті розкрито теоретичний огляд системи взаємозв’язків між зайнятістю населення та діяльності захисту населення відповідно до сучасного етапу розвитку економіки країни. Розглянуто складові системи трудових відносин та групу передумов, що визначають соціально-економічне середовище нормального функціонування регіонального ринку праці. Визначено зайнятість населення як соціально-економічний розвиток регіону, що є одним із найважливіших її факторів формування інноваційної структури зайнятості ринку праці, особливо діяльності захисту населення. Розглянуто вплив на працевлаштування іноземних науковців та потребу в робочій силі. Представлено модель реалізації молодіжної політики в контексті децентралізації в пріоритетах Державної стратегії розвитку регіонів до 2027 року. Надано комплексний аналізу та прогноз окремих закономірностей на майбутнє за допомогою новітніх теоретико-методологічних підходів, які можуть бути використані компетентними державними органами для розробки ефективних управлінських рішень у сфері розвитку соціально-трудових відносин на національному/регіональному ринку праці.

Посилання

Адміністративно-організаційні методи управління трудовим потенціалом. URL: https://buklib.net/books/30380/

Близнюк В. В. Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання. Український соціум. 2016. № 3. С. 58-71.

Гангслі Теренс. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. Київ : Основи, 2015. 237 c.

Іванова Л. В., Сорока О. В. Державне регулювання зайнятості : навчальний посібник. Одеса : ОНЕУ, ротапринт, 2015 р. 264 с.

Запорізький обласний центр зайнятості. URL : https://zap.dcz.gov.ua/analitics/all

Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку : монографія / за ред. Е. М. Лібанової. Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Київ, 2016. 328 с.

Маршавін Ю. М. Методологічні засади оцінювання ефективності ДСЗ України та її підрозділів. Ринок праці та зайнятість населення. 2014. № 1. С. 3-7.

Петрова І. Л. Розвиток ринку праці як індикатор конкурентоспроможності національної економіки. Конкурентоспроможність національної економіки: матеріали ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 жовт. 2017 р. Київ, 2017. С. 395-398.

Проблемні питання праці та соціальної політики / За ред. М. М. Папієва та Т. М. Кір’ян. Київ : Соцінформ. 503 с.

Колот А. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері. № 8. 2009. С. 8-9.

Кір’ян Т., Куліков Ю. Управління лізінгом робочої сили. Україна : аспекти праці. 2009. № 8. С. 3-14.

Administratuvno-organizascijni metodu ypravlinnja trydovum potenscialom [Administrative and organizational methods of labor potential management]. Available at: https://buklib.net/books/30380/ (Accessed 20 november 2022).

Blyznyuk V.V. (2016). Ukrainskuj runok prasci istoruchni vukluku ta novi zavdannja. [Ukrainian labor market: historical challenges and new tasks] Ukrainian society, vol. 3, pp. 58-71. (in Ukraine).

Gangsley Terence (2015). Socialna polituka ta zabezbechennja runkovoj ekonomiku [Social policy and social security under the market economy]. Osnovy Kyiv, Ukraine, 237 p.

Ivanona L. V. And Soroka O.V. (2015). Dergavne regyluvannja zajnjatosti [State regulation of employment]. Odesa: ONEU, Rotaprint, 264 p.

Zaporizckuj oblasnuj sentr zajnjatosti [Zaporizhia Regional Employment Center]. Available at: https://zap.dcz.gov.ua/analytics/all (Accessed 20 november 2022).

Libanova E.M. (2016). Liudskyi rozvytok v Ukraini. Innovatsiini vydy zainiatosti ta perspektyvy yikh rozvytku : monohrafiia [Human development in Ukraine. Innovative types of employment and prospects for their development: monograph]. Institute of Demography and Social Research named after M.V. Birds of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, Ukraine. 328 p.

Marshavin Yu. M. (2014) Metodolohichni zasady otsiniuvannia efektyvnosti DSZ Ukrainy ta yii pidrozdiliv [Methodological principles for evaluating the effectiveness of the DSZ of Ukraine and its divisions]. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia, no. 1, pp. 3-7.

Petrova I. L. (2017). Rozvutok runky praui jak indukator konkyrentospromognosti nasionalnoj ekonomiku. Konkyrentospromognist nauionalnoj ekonomiku [Development of the labor market as an indicator of the competitiveness of the national economy. Competitiveness of the national economy]: materials of the XVII International. science and practice conference, October 5-6 2017. Kyiv, Ukraine. Pp. 395-398.

Problemni putannja prasi ta socialnoj polituku [Problematic issues of labor and social policy] / Ed. M. M. Papieva and T. M. Kiryan. Socinform Kyiv, Ukraine. 503 p.

Kolot A. (2009). Transformacija instutyty zajnjatosti jak skladova globalnux zmin y socialno-trydovij sferi [Transformation of the employment institute as a component of global changes in the social and labor sphere]. Vol. 8. Pp. 8-9. (in Ukraine).

Kiryan T. and Kulikov Yu. (2009). Ypravlinnja lizungom robochoj sulu [Management of leasing of the workforce] Ukraine: aspects of work. Vol. 8. Pp. 3-14. (in Ukraine).

Переглядів статті: 79
Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Дашко, І., Череп, О., & Михайліченко, Л. (2022). СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В НАПРЯМКУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ. Економічний простір, (182), 111-115. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-17
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА