СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ

  • Л.В. Кононенко Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Кропивницький https://orcid.org/0000-0001-5698-5003
Ключові слова: сталий розвиток, безпека країни, малі підприємства,, доходи сільського населення, соціум

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних і методичних засад стратегії розвитку підприємств агропромислового комплексу в сучасних умовах та розробці рекомендацій щодо її формування. Методика дослідження заснована як на загальнонаукових так і спеціальних методах дослідження, а саме: логічного узагальнення, системному, індукції, дедукції, аналізу, синтезу, класифікації, групування тощо. У ході дослідження встановлено, що основне і незмінне завдання сільського господарства – це забезпечення функціонування соціуму в умовах перманентних змін. Доведено, що функціонування сільського господарства забезпечує життєздатність і здоров'я населення та цілісність соціально-економічної системи. Зазначено, що незважаючи на багатофункціональність підприємств агропромислового комплексу, основним видом їх економічної діяльності є безпосередньо виробництво сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано, що стратегія розвитку підприємств агропромислового комплексу повинна сприяти розвитку всіх форм господарювання, проте найбільша увага повинна бути зосереджена на формуванні стратегії розвитку малих підприємств агропромислового комплексу.

Посилання

Hrosul, V., Kruhlova, O., Mkrtchyan, T., Zubkov, S., & Timchenko, O. (2021). Enterprise integration and formation of cluster structures in the field of food sector. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, vol. 7(2), pp. 119–140. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.02.07

Урядовий кур’єр. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/silske-gospodarstvo-pid-chas (дата звернення: 25.11.2022).

Kononenko, L., Atamas, O., Nazarova, H., Selishcheva, E., & Kononenko, S. (2022). Optimization of small agricultural producer’s taxation by creating innovative-integrated structures. Scientific Horizons, vol. 25(6), pp.100–110. URL: https://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/tom-25-6-2022/optimizatsiya-opodatkuvannya-dribnotovarnogo-silskogospodarskogo-virobnika-shlyakhom-stvorennya-innovatsiyno-integrovanikh-struktur (дата звернення: 25.11.2022).

Дерій Ж. В., Галицький О. М. Стратегія удосконалення інноваційно-інвестиційної державної політики щодо розвитку аграрного виробництва в Україні. Український журнал прикладної економіки. 2017. Т. 2, № 4. С. 6–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujae_2017_2_4_3 (дата звернення: 25.11.2022).

Месель-Веселяк В. Я., Федоров М. М. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2016. № 6. С. 37–49

Саблук П. Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні. Економіка АПК. 2011. № 5. С. 3–16.

Сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.10.2022).

Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2012. 218 с.

Угода СОТ про сільське господарство. № 981_005, від 15.04.1994 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_005#Text (дата звернення: 25.11.2022).

Hrosul, V., Kruhlova, O., Mkrtchyan, T., Zubkov, S., & Timchenko, O. (2021). Enterprise integration and formation of cluster structures in the field of food sector. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, vol. 7(2), pp. 119–140. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.02.07

Uriadovyi kurier. Available at: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/silske-gospodarstvo-pid-chas (accessed: 25.11.2022).

Kononenko, L., Atamas, O., Nazarova, H., Selishcheva, E., & Kononenko, S. (2022). Optimization of small agricultural producer’s taxation by creating innovative-integrated structures. Scientific Horizons, vol. 25(6), pp. 100–110. Available at: https://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/tom-25-6-2022/optimizatsiya-opodatkuvannya-dribnotovarnogo-silskogospodarskogo-virobnika-shlyakhom-stvorennya-innovatsiyno-integrovanikh-struktur (accessed: 25.11.2022).

Derii Zh. V., Halytskyi O. M. (2017) Stratehiia udoskonalennia innovatsiino-investytsiinoi derzhavnoi polityky shchodo rozvytku ahrarnoho vyrobnytstva v Ukraini [Strategy for improvement of innovation and investment state policy regarding the development of agricultural production in Ukraine]. Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 2 no. 4. pp. 6–16. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujae_2017_2_4_3 (accessed: 25.11.2022).

Mesel-Veselyak, V. Ya. and Fedorov, M. M. (2016). Stratehichni napriamy rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [Strategic directions of development of the agrarian sector of the Ukrainian economy]. Ekonomika APK, vol. 6, pp. 37–49.

Sabluk, P. T. (2011). Osnovni napriamy udoskonalennia derzhavnoi ahrarnoi polityky v Ukraini [Basic directions of improvement of the state agrarian policy in Ukraine]. Ekonomika APK, vol. 5, pp. 3–16.

Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. (2021). Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed: 15.10.2022).

Lupenka Yu. O., Mesel`-Veselyaka V. Ya. (2012) Strategichni napryamy rozvytku silskogo gospodarstva Ukrayiny na period do 2020 roku [Strategic directions of development of agriculture of Ukraine for the period till 2020]. NNCz IAE. Kyiv.

Uhoda SOT pro silske hospodarstvo. № 981_005, vid 15.04.1994 [WTO agreement on agriculture. No. 981_005, 15.04.1994]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_005#Text (accessed: 25.11.2022).

Переглядів статті: 249
Завантажень PDF: 151
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Кононенко, Л. (2022). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ. Економічний простір, (182), 79-82. https://doi.org/10.32782/2224-6282/182-11
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ