АРХІТЕКТОНІКА МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Г. В. Разумова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: методологія, розвиток, регуляторна політика, управління, зміни, національна економіка

Анотація

Регуляторна політика відіграє важливу роль у розвитку національної економіки країни. Водночас розвиток неодмінно пов’язаний із закономірними змінами, що повинні бути спрямовані на вирішення певних проблем у сферах національної економіки. За таких умов успішне управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки вимагає розуміння його методології та її структурних елементів. Проведене дослідження показало, що процес управління змінами регуляторної політики потребує подальшого вдосконалення, спрямованого на створення цілісної системи з чітко зазначеними характеристиками, структурою та процесом здійснення. Метою статті є удосконалення архітектоніки методології управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки. Розглянуто основні підходи до визначення методології та сутність її складових. Визначено, що методологія управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки повинна мати складну архітектоніку. Зазначено, що зміни регуляторної політики мають бути обґрунтовані, що стає можливим за умови кількох підходів та їх комбінування. Доведено, що управління змінами повинно відповідати певним принципам, серед яких основними є: принцип доцільності та принцип цілеспрямованості. Виокремлено основні стадії формування та реалізації регуляторної політики та запропоновано критерій їх визначення. Визначено, що основними стадіями регуляторної політики є агонізуюча, реформаційна, інституційна та модернізаційна, які виокремлено за критерієм наявності змін регуляторної політики (сталість процесу регулювання). У результаті дослідження удосконалено архітектоніку методології управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки, що, на відміну від інших, може бути представлена як поліфункціональне утворення зі складною архітектонікою, яка включає лінгвістичну, праксеологічну, інституціональну, комунікативно- рефлексивну підсистеми та забезпечує впорядкування управління змінами у цілісну систему з чітко визначеними характеристиками, логічною структурою та процесом здійснення.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови (за ред. Бусел В. Т). Київ; Ірпінь: Перун, 2005. VIII, 1728 с.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. Москва: Русский язык, 1988. 750 с.

Андрійчук В. Г. Сутнісний аспект методології наукових досліджень. Економіка АПК. 2016. No 7. С. 87-94.

Пунченко О. П. Методологічні новації у сучасному науковому пізнанні. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2014. No 57. С.27-37.

Чумакова В. Наукові підходи та методи дослідження міграційної політики у європейській науковій літературі. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2013. No 10 (259). C. 67-71.

Новий український тлумачний словник (за ред. В. В. Дубічинського). Харків: Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2008. 608 с.

Худолій Л. М., Ларіна Я. С., Чорний Г. М. Методи наукових досліджень в аграрній економіці. Економіка АПК. 2013. No. 9. С. 79-84.

Методологія наукових досліджень з державного управління: хрестоматія / за заг. ред. К. О. Ващенка. Київ: Національна академія державного управління при Президентові України, 2014. 180 с.

Разумова Г. В. Концепція управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки. Економiка та держава. 2019. No8. С. 58-61. DOI: 10.32702/2306_6806.2019.8.58

Разумова Г. В. Підхід до оцінки регуляторної політики та її впливу на розвиток економіки. Економічний простір: Збірник наукових праць. – No 142. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – С. 78-87. DOI: 10.30838/P.ES.2224.260219.78.380.

OECD/KDI. Improving regulatory governance: trends, practices and the way forward. Paris: OECD Publishing, 2017. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/governance/improving-regulatory-governance_9789264280366-en. DOI: 10.1787/9789264280366-en.

Busel, V. T. (ed.) (2005). Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoji ukrajinsjkoji movy [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian]. Kyiv; Irpin: Perun, VIII [in Ukrainian].

Ozhegov, S. I. (1988). Slovar russkogo yazyika [Dictionary of the Russian language]. Moskva: Russkiy yazyik [in Russian].

Andriichuk, V. H. (2016). Sutnisnyj aspekt metodologhiji naukovykh doslidzhenj [The conceptual aspect of scientific research methodology]. Ekonomika APK – The Economy of Agro-Industrial Complex, 7, 87-94 [in Ukrainian].

Punchenko, O. P. (2014). Metodologhichni novaciji u suchasnomu naukovomu piznanni [Methodological innovations in the modern scientific knowledge]. Ghumanitarnyj visnyk Zaporizjkoji derzhavnoji inzhenernoji akademiji – Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 57, 27-37 [in Ukrainian].

Chumakova, V. (2013). Naukovi pidkhody ta metody doslidzhennja mighracijnoji polityky u jevropejsjkij naukovij literaturi [The research approaches and methods of migration policy in european research literature]. Naukovyj visnyk Skhidnojevropejsjkogho nacionaljnogho universytetu imeni Lesi Ukrajinky – Scientific Bulletin of Lesya Ukrainka Eastern European National University, 10 (259), 67-71 [in Ukrainian].

Dubichynsjkyj, V. V. (ed.) (2008). Novyj ukrajinsjkyj tlumachnyj slovnyk [New Ukrainian Interpretative Dictionary]. Kharkiv: Knyzhkovyj Klub “Klub simejnogho dozvillja” [in Ukrainian].

Khudolij, L. M., Larina, Ja. S., Chornyj, Gh. M. (2013). Metody naukovykh doslidzhenj v aghrarnij ekonomici [Methods of scientific researches in agrarian economy]. Ekonomika APK – The Economy of Agro-Industrial Complex, 9, 79-84 [in Ukrainian].

Vashhenko, K. O. (ed.) (2014). Metodologhija naukovykh doslidzhenj z derzhavnogho upravlinnja: khrestomatija [Methodology of scientific research in public administration: textbook]. Kiev: National Academy for Public Administration under the President of Ukraine [in Ukrainian].

Razumova, H. V. (2019). Koncepcija upravlinnja zminamy reghuljatornoji polityky rozvytku nacionaljnoji ekonomiky [Concept of management of changes in regulatory policy of the development of national economy]. Ekonomika ta derzhava, 8, 58-61. DOI: 10.32702/2306_6806.2019.8.58 [in Ukrainian].

Razumova, H. V. (2019). Pidkhid do ocinky reghuljatornoji polityky ta jiji vplyvu na rozvytok ekonomiky [Approach to regulatory policy evaluation and its effects on economic development]. Ekonomichnyi prostir – Economic scope, 142, 78-87. DOI: 10.30838/P.ES.2224.260219.78.380 [in Ukrainian].

OECD/KDI (2017). Improving regulatory governance: trends, practices and the way forward. Paris: OECD Publishing. (n.d.). oecd-ilibrary.org. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/governance/improving-regulatory-governance_9789264280366-en. DOI: 10.1787/9789264280366-en

Переглядів статті: 44
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Разумова, Г. В. (2019). АРХІТЕКТОНІКА МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економічний простір, (146), 32-42. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/119
Розділ
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ