ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОСББ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: ефективність, ефективність діяльності, показники ефективності діяльності, кількісні показники, якісні показники, Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, ОСББ, глобалізація

Анотація

У статті розглянуто показники ефективності діяльності Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в Україні в умовах глобалізації. Доведено, що, оскільки ОСББ мають статус неприбуткових установ, то основна їх статутна мета полягає не в отриманні прибутку, а в задоволенні суспільно-побутових потреб власників житла і підвищенні якості їх життя. Запропоновано оцінювати діяльності ОСББ як за кількісними, так і якісними показниками, що дозволило розробити конкретні напрямки та заходи для підвищення ефективності їх функціонування. Ефективність фінансово-господарської діяльності ОСББ можна розглядати у контексті ефективності використання наявних ресурсів, доцільності понесення певних видів витрат, економії коштів, відсутності фінансових санкцій, рівноцінної заміни дорогих витратних матеріалів на більш дешеві, понесенні витрат у поточних періодах, які принесуть економічні вигоди у майбутньому тощо. Підкреслено, що специфіка створення та правовий статус ОСББ зумовлюють оцінку ефективності їх діяльності, у першу чергу, за якісними показниками.

Посилання

Архіпов Н.М. Види ефективності операційної діяльності підприємства торгівлі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 18 (1). С. 21-26.

Літвінов О., Журенко А. Проблеми визначення сутності економічної ефективності. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2017. № 6. С. 67-81

Мельник Л.Г., Корінцева О.Л. Економіка підприємства: Навчальний посібник для вузів. Суми: Університетська книга, 2004. 416 с.

Никифорчин М.Д. Суть та основні поняття операційної ефективності в діяльності підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 2013. Вип. 3. С. 88-92.

Перерва П.Г., Кравчук А.В. Ефективність як економічна категорія. Вісник НТУ «ХПІ» 2018. № 15 (1291). URL: https://core.ac.uk/download/pdf/161789675.pdf (дата звернення: 22.10.2022)

Полегенька М.А. Теоретична сутність економічної категорії «ефективність». Агросвіт. 2016. № 10. С. 69-74

Салига К.С. Ефективність господарської діяльності підприємства: Монографія. Запоріжжя: ЗЦНТІ, 2005. 180 с.

Стригуль Л.С., Тур Г.Є., Нгуєн Т.М.Х. Ефективність та прибутковість: теоретичний аспект. Інфраструктура ринку: електрон. наук.-практ. журн. 2019. Вип. 36. С. 287-292

Фоміна Т.В., Пугаченко О.Б. Формування тарифу на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Міжнародний науковий журнал «Економічний дискурс». 2017. № 3. С. 82-92

Худоба К.В. Ефективність інноваційної діяльності та процес її забезпечення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 622-627

Arkhipov, N.M. (2018). Vydy efektyvnosti operatsiinoi diialnosti pidpryiemstva torhivli [Types of operational efficiency of trade enterprises]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 18 (1), pp. 21-26. [in Ukrainian].

Litvinov, O., & Zhurenko, A. (2017) Problemy vyznachennia sutnosti ekonomichnoi efektyvnosti [Problems of determining the essence of economic efficiency]. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, vol. 6, pp. 67-81 [in Ukrainian].

Melnyk, L.H., & Korintseva, O.L. (2004). Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics]. Sumy: Universytetska knyha [in Ukrainian].

Nykyforchyn, M.D. (2013). Sut ta osnovni poniattia operatsiinoi efektyvnosti v diialnosti pidpryiemstva [The essence and basic concepts of operational efficiency in enterprise activity]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 88-92 [in Ukrainian].

Pererva, P.H., & Kravchuk, A.V. (2018). Efektyvnist yak ekonomichna katehoriia [Efficiency as an economic category]. Visnyk NTU «KhPI», vol. 15 (1291). Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/161789675.pdf [in Ukrainian].

Polehenka, M.A. (2016). Teoretychna sutnist ekonomichnoi katehorii «efektyvnist» [The theoretical essence of the economic category "efficiency"]. Ahrosvit, vol. 10, pp. 69-74 [in Ukrainian].

Salyha, K.S. (2005). Efektyvnist hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva [Efficiency of economic activity of the enterprise]. Zaporizhzhia: ZTsNTI [in Ukrainian].

Stryhul, L.S., Tur, H.Ye., & Nhuien, T.M.Kh. (2019). Efektyvnist ta prybutkovist: teoretychnyi aspekt [Efficiency and profitability: theoretical aspect]. Infrastruktura rynku: elektron. nauk.-prakt. zhurn., vol. 36, pp. 287-292 [in Ukrainian].

Fomina, T.V., & Puhachenko, O.B. (2017) Formuvannia taryfu na posluhy z utrymannia budynkiv ta prybudynkovykh terytorii [Formation of the tariff for services for the maintenance of buildings and adjacent territories]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Ekonomichnyi dyskurs», vol. 3, pp. 82-92 [in Ukrainian].

Khudoba, K.V. (2015) Efektyvnist innovatsiinoi diialnosti ta protses yii zabezpechennia [The effectiveness of innovative activity and the process of its provision]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 622-627 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 85
Завантажень PDF: 56
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Пугаченко, О., & Фоміна, Т. (2022). ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОСББ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ . Економічний простір, (181), 218-223. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-39
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ