БАЗОВІ, СПЕЦИФІЧНІ, ГЛОБАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: СКЛАД І КІЛЬКІСТЬ

Ключові слова: управлінський облік, принципи управлінського обліку, склад принципів управлінського обліку, кількість принципів управлінського обліку, літературні джерела, базові принципи, специфічні принципи, глобальні принципи управлінського обліку

Анотація

У статті розглянуто базові, специфічні і глобальні принципи управлінського обліку, визначено їх кількість і склад у різних літературних джерелах. Методика дослідження базувалась на загальнонаукових методах: системний, логічний, історичний, аналіз, індукція, дедукція, а також із використанням методів класифікації і групування. Доведено, що наразі не існує єдиного, загальновизнаного та загальноприйнятого складу та кількості ні базових, ні спеціальних принципів. AICPA та CIMA встановлено чотири глобальних принципи управлінського обліку. Узагальнено 73 принципи управлінського обліку, з яких 47 принципів представлено лише в одному літературному джерелі. В більшості літературних джерел відображено такі принципи: оцінка результатів діяльності структурних підрозділів підприємства; орієнтація обліку на досягнення стратегічних цілей підприємства; результативність. Найбільша кількість принципів управлінського обліку, які було виділено в літературних джерелах – 20; найменша – 5; переважна кількість авторів наводять по 7-8 принципів. Доведено, що існуюча різноманітність поглядів науковців на принципи управлінського обліку, які, у деяких випадках, однакові за назвою, але різних за змістом, у деяких – подібні за змістом, але різні за назвою, а в інших спостерігається штучне збільшення їх кількості при розпорошенні змісту тощо, призводить до нечіткості та плутанини у їх складі, кількості та змісті.

Посилання

Брадул О.М., Шепелюк В.А., Шевченко Л.Я., Камінський П.Д. та ін. Управлінський облік : навч. посіб. Кривий Ріг : ДНУЕТ, 2017. 113 с.

Власова О.Є. Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Бухгалтерський та управлінський облік». Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. 114 с.

Волковська Я.В. Систематизація принципів управлінського обліку на підприємстві. Scientific Journal «ScienceRise». 2017. № 8 (37). С. 13–16.

Глобальні принципи управлінського обліку / Привілейований інститут управлінських бухгалтерів. 2014. 56 с. URL: https://zakon.help/files/article/7192/%D0...%83.pdf (дата звернення: 17.07.2021)

Глущенко А.В., Самедова Э.Н. Концептуальные основы управленческого учёта. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3 «Экономика. Экология». 2012. № 2. С. 183–187.

Задорожний З.-М.В., Аверкин Я.Ф. Управлінський облік: особливості та принципи. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. № 1. С. 114–120. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/34474 (дата звернення: 20.07.2021)

Зелікман В.Д., Ізвєкова І.М., Сокольська Р.Б. та ін. Управлінський облік : Навч. посібник. Дніпро : НМетАУ, 2017. 198 с.

Карпенко О.В., Карпенко Д.В. Управлінський облік : Навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 296 с.

Костенко О.М. Управлінський облік – інформаційна система прийняття рішень. Агросвіт. 2013. № 1. С. 26–30.

Костюченко В.М., Малиновська А.М., Мамонова А.В. Генезис управлінського обліку в умовах перманентних змін. Економіка і суспільство. 2018. Випуск № 18. С. 933–942.

Лепетан І.М. Глобальні принципи управлінського обліку та їх застосування на підприємствах. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3 (53). С. 159–172.

Мазіна О.І. Значення глобальних принципів управлінського обліку у розвитку теорії, практики і професійних компетенцій. Економічний вісник. Серія : Фінанси, облік, оподаткування. 2018. Вип. 2. С. 83–90.

Нападовська Л.В. Базові принципи управлінського обліку. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 1. С. 173–181.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Затв. Наказом МФУ від 07 лют. 2013 р. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення: 20.07.2021).

Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Беленкова М.І. та ін. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : Підручник. 7-ме вид., перероб. і допов. Київ : Алерта, 2016. 1040 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 лип. 1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 17.07.2021)

Проданчук М.А. Теоретико-методологічні засади управлінського обліку в системі управління підприємством. Облік і фінанси АПК. 2011. № 3. URL: http://magazine.faaf.org.ua/teoretiko-metodologichni-zasadi-upravlinskogo-obliku-v-sistemi-upravlinnya-pidpriemstvom.html (дата звернення: 27.07.2021)

Пугаченко О.Б. Організаційні проблеми та можливості поглиблення взаємозв’язку функції обліку з іншими функціями управління процесами сфери матеріального забезпечення. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. 2010. № 3 (53). Ч. 2. С. 218–222

Садовська І.Б., Божидарнік Т.В., Нагірська К.Є. Бухгалтерський облік : навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2013. 688 с.

Супрунова І.В. Принципи управлінського обліку в казначействі банку в умовах змін. Ефективна економіка. 2020. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8213 (дата звернення: 30.07.2021).

Фоміна О.В. Принципи управлінського обліку. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 9. С. 392–397.

Чая В.Т., Золотухина А.Д. Теоретические основы управленческого учета. Аудит и финансовый анализ. 2008. № 6. С. 1–14.

Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є. Управлінський облік : Навч. посібник. Харків : УкрДУЗТ, 2016. 218 с.

Шигун М.М., Остап’юк Н.А. Глобальні принципи управлінського обліку: комунікація як базис ефективного бізнесу. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 8. С. 14–19.

Яковенчук О.О., Яковенчук Я.О. Управлінський облік: сутність, зміст та принципи ведення. URL: http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2010/Economics/73667.doc.htm (дата звернення: 27.07.2021)

Bradul O.M., Shepeliuk V.A., Shevchenko L.Ya., Kaminskyi P.D. ta in. (2017) Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting]. Kryvyi Rih: DNUET. (in Ukrainian)

Vlasova O.Ie. (2017) Konspekt lektsii iz navchalnoi dystsypliny «Bukhhalterskyi ta upravlinskyi oblik» [Summary of lectures on the subject «Accounting and Management Accounting»]. Kharkiv: KhNUMH im. O.M. Beketova. (in Ukrainian)

Volkovska Ya.V. (2017) Systematyzatsiia pryntsypiv upravlinskoho obliku na pidpryiemstvi [Systematization of the principles of management accounting in the enterprise]. Scientific Journal «ScienceRise», vol. 8 (37), рр. 13–16. (in Ukrainian)

Hlobalni pryntsypy upravlinskoho obliku (2014) [Global principles of management accounting]. Pryvileiovanyi instytut upravlinskykh bukhhalteriv, 56 р. URL: https://zakon.help/files/article/7192/%D0...%83.pdf (accessed 17 July 2021). (in Ukrainian)

Gluschenko A.V., Samedova E.N. (2012) Kontseptualnyie osnovyi upravlencheskogo uchyota.[Conceptual foundations of management accounting]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3 «Ekonomika. Ekologiya», vol. 2, рр. 183–187. (in Russian)

Zadorozhnyi Z.-M.V., Averkyn Ya.F. (2019) Upravlinskyi oblik: osoblyvosti ta pryntsypy [Management accounting: features and principles]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, vol. 1, рр. 114–120. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/34474 (accessed 20 July 2021). (in Ukrainian)

ZelIkman V.D., Izvekova I.M., Sokolska R.B. ta in. (2017) Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting]. Dnіpro: NMetAU. (in Ukrainian)

Karpenko O.V., Karpenko D.V. (2012) Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Kostenko O.M. (2013) Upravlinskyi oblik – informatsiina systema pryiniattia rishen [Management accounting – information system for decision making]. Ahrosvit, vol. 1, рр. 26–30. (in Ukrainian)

Kostiuchenko V.M., Malynovska A.M., Mamonova A.V. (2018) Henezys upravlinskoho obliku v umovakh permanentnykh zmin [Genesis of management accounting in the conditions of permanent changes]. Economy and society, vol. 18, pp. 933–942. (in Ukrainian)

Lepetan I.M. (2020) Hlobalni pryntsypy upravlinskoho obliku ta yikh zastosuvannia na pidpryiemstvakh [Global principles of management accounting and their application in enterprises]. Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 3 (53), рр. 159–172. (in Ukrainian)

Mazina O.I. (2018) Znachennia hlobalnykh pryntsypiv upravlinskoho obliku u rozvytku teorii, praktyky i profesiinykh kompetentsii [The importance of global principles of management accounting in the development of theory, practice and professional competencies]. Ekonomichnyi visnyk. Seriia: Finansy, oblik, opodatkuvannia, vol. 2, рр. 83–90. (in Ukrainian)

Napadovska L.V. (2013) Bazovi pryntsypy upravlinskoho obliku [Basic principles of management accounting]. Current economic problems, vol. 1(139), pp. 173–181. (in Ukrainian)

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 «Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti» : zatverdzheno nakazom MFU № 73 vid 07.02.2013 r. [National Accounting Standard (Standard) 1 General Requirements for Financial Statements: from 17th November 2013, № 73]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (accessed 20 July 2021)

Ogijchuk M.F., Plaksiyenko V.Ya., Belenkova M.I. ta in. (2016) Finansovyj ta upravlins`kyj oblik za nacional`nymy standartamy [Financial and management accounting according to national standards] 7-me vyd., pererob. i dopov. Kyiv: Alerta. (in Ukrainian)

Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy № 996-XIV vid 16.07.1999 r. [Law of Ukraine On accounting and financial reporting in Ukraine: from 16th July 1999, № 996-XIV]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (accessed 17 July 2021). (in Ukrainian)

Prodanchuk M.A. (2011) Teoretyko-metodolohichni zasady upravlinskoho obliku v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [Theoretical and methodological principles of management accounting in the enterprise management system]. Oblik i finansy APK, vol. 3. URL: http://magazine.faaf.org.ua/teoretiko-metodologichni-zasadi-upravlinskogo-obliku-v-sistemi-upravlinnya-pidpriemstvom.html (accessed 27 July 2021). (in Ukrainian)

Puhachenko O.B. (2010) Orhanizatsiini problemy ta mozhlyvosti pohlyblennia vzaiemozv’iazku funktsii obliku z inshymy funktsiiamy upravlinnia protsesamy sfery materialnoho zabezpechennia [Organizational problems and opportunities to deepen the relationship between the accounting function and other management functions of logistics processes]. Bulletin of Zhytomyr State Technological University. Economic sciences, no. 3 (53), P. 2, pp. 218–222. (in Ukrainian)

Sadovska I.B., Bozhydarnik T.V., Nahirska K.Ye. (2013) Bukhhalterskyi oblik [Accounting]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Suprunova I.V. (2020) Principles of management accounting in the bank's treasury in the conditions of change [Principles of management accounting in the bank's treasury in the face of change]. Efektyvna ekonomika, vol. 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8213 (accessed 30 July 2021) (in Ukrainian)

Fomina O.V. (2015) Pryntsypy upravlinskoho obliku [Principles of management accounting]. Aktualni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 392–397. (in Ukrainian)

Chaya V.T., Zolotuhina A.D. (2008) Teoreticheskie osnovyi upravlencheskogo ucheta [Theoretical foundations of management accounting]. Audit i finansovyiy analiz, vol. 6, pp. 1–14. (in Russian)

Chebanova N.V., Revutska L.Ie. (2016) Upravlinskyi oblik [Managerial Accounting]. Kharkiv: UkrDUZT. (in Ukrainian)

Shyhun M.M., Ostapiuk N.A. (2018) Hlobalni pryntsypy upravlinskoho obliku: komunikatsiia yak bazys efektyvnoho biznesu. Ekonomika [Global principles of management accounting: communication as the basis of effective business]. Finansy. Pravo, vol. 8, рр. 14–19. (in Ukrainian)

Iakovenchuk O.O., Yakovenchuk Ya.O. Upravlinskyi oblik: sutnist, zmist ta pryntsypy vedennia [Management accounting: essence, content and principles of management]. URL: http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2010/Economics/73667.doc.htm (accessed 27 July 2021) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 323
Завантажень PDF: 187
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Пугаченко, О. Б., & Зарудна, Н. Я. (2021). БАЗОВІ, СПЕЦИФІЧНІ, ГЛОБАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: СКЛАД І КІЛЬКІСТЬ. Економічний простір, (172), 73-80. https://doi.org/10.32782/2224-6282/172-13
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ