КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ІНКЛЮЗИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ

Ключові слова: концепція, модель управління, інклюзивна економіка, ресурсний потенціал, інструменти, суб’єкти агробізнесу

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню концептуальних засад формування моделі інклюзивного управління ресурсним потенціалом суб’єктів агробізнесу. Запропоновано контурний базис змістовних ознак інклюзивних моделей розвитку бізнесу у аграрній сфері. Окреслено набір інструментів, які допомагають суб’єктам аграрного бізнесу набувати та реалізовувати переваги, пов’язані із включенням в інклюзивний бізнес-процес. Інструментами є соціально орієнтований маркетинг, бізнес-операції, що мають інклюзивний характер, інклюзивні інновації як інновація будь-яких сучасних перетворень, фінансово-інвестиційні ресурси аграрного сектору, партнерські відносини, які складаються в мікросередовищі інклюзивного агробізнесу. Визначено та обґрунтовано етапи формування інклюзивної моделі раціонального управління ресурсним потенціалом бізнес-суб’єктів аграрної сфери. Розроблено концептуальну модель інклюзивного управління ресурсним потенціалом суб’єктів агробізнесу.

Посилання

Бородіна О.М., Прокопа І.В. Інклюзивний сільський розвиток: науковий дискурс. Економіка і прогнозування. 2019. № 1. С. 70–85.

Гуторов А.О. Інклюзивний розвиток економіки і аграрної сфери (теорія, методика, аналіз). Харків : Вид-во «Точка», 2019. 146 с.

Зінчук Т.О. На початку пошуку стратегії інклюзивного зростання сільської економіки: світовий та європейський підхід. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2016. № 4. С. 132-137.

Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів / Т.О. Зінчук, Т.В. Усюк, В.Є. Данкевич та ін. ; за ред. д.е.н., проф. Т.О. Зінчук, к.е.н. Н. М. Куцмус. Київ : «Центр учбової літератури», 2017. 352 с.

Лопатинський Ю.М., Буринська О.І. Складові та пріоритети сталого розвитку аграрного сектору економіки: концептуально-теоретичний дискурс. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 94-100.

Манцуров І.Г. Інклюзивний розвиток як основа протидії глобальним викликам сьогодення. Економіка України. 2018. № 10. С. 71–87.

Самсонова Я.О. Поняття інклюзивної моделі розвитку сільського господарства: теоретико-правовий аспект. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/Tezy_25_06_20/Tezy_25_06_20_224-229.pdf

Шпикуляк О.Г., Ігнатенко М.М., Швець А.А. Концептуальні оцінки реалізації засад інклюзивного розвитку сільських територій за участі агрохолдингових інтегрованих формувань. Економіка АПК. 2021. № 3 С. 97-111.

Sachs I. Inclusive Development Strategy in an Era of Globalization. Policy Integration Department, World Commission on the Social Dimension of Globalization Working Paper. 2004. No. 35. Geneva: International Labour Office. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.464.6665&rep=rep1&type=pdf. (дата звернення: 14.05.2022).

Sustainable Development Goals. Official site FAO. URL: https://www.fao.org/sustainable-development-goals/en/ (дата звернення: 14.05.2022).

Borodina O.M., Prokopa I.V. (2019) Inkliuzyvnyi silskyi rozvytok: naukovyi dyskurs [Inclusive rural development: scientific discourse]. Ekonomika i prohnozuvannia, no 1, pp. 70–85.

Hutorov A.O. (2019) Inkliuzyvnyi rozvytok ekonomiky i ahrarnoi sfery (teoriia, metodyka, analiz) [Inclusive development of the economy and agrarian sphere (theory, methodology, analysis)]. Kharkiv : Vyd-vo «Tochka» (in Ukrainian).

Zinchuk T.O. (2016) Na pochatku poshuku stratehii inkliuzyvnoho zrostannia silskoi ekonomiky: svitovyi ta yevropeiskyi pidkhid [At the beginning of the search for a strategy for the inclusive growth of the rural economy: a global and European approach]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, no. 4, pp. 132-137.

Inkliuzyvnyi rozvytok silskoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv (2017) [Inclusive development of the rural economy in the conditions of globalization challenges]. Zinchuk T.O., Usiuk T.V., Dankevych V.Ye. (eds. Zinchuk T.O., Kutsmus N.M). Kyiv : «Tsentr uchbovoi literatury» (in Ukrainian).

Lopatynskyi Yu.M., Burynska O.I. (2018) Skladovi ta priorytety staloho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky: kontseptualno-teoretychnyi dyskurs [Components and priorities of sustainable development of the agricultural sector of the economy: conceptual and theoretical discourse]. Ekonomika APK, no. 6, pp. 94-100.

Mantsurov I.H. (2018) Inkliuzyvnyi rozvytok yak osnova protydii hlobalnym vyklykam sohodennia [Inclusive development as a basis for countering today's global challenges]. Ekonomika Ukrainy, no. 10, pp. 71–87.

Samsonova Ya.O. (2020) Poniattia inkliuzyvnoi modeli rozvytku silskoho hospodarstva: teoretyko-pravovyi aspekt [The concept of an inclusive model of agricultural development: theoretical and legal aspect]. Available at: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/Tezy_25_06_20/Tezy_25_06_20_224-229.pdf (accessed 10 October 2022).

Shpykuliak O.H., Ihnatenko M.M., Shvets A.A. (2021) Kontseptualni otsinky realizatsii zasad inkliuzyvnoho rozvytku silskykh terytorii za uchasti ahrokholdynhovykh intehrovanykh formuvan [Conceptual assessments of the implementation of the principles of inclusive development of rural areas with the participation of agricultural holding integrated formations]. Ekonomika APK, no. 3, pp. 97-111.

Sachs I. (2004) Inclusive Development Strategy in an Era of Globalization. Policy Integration Department, World Commission on the Social Dimension of Globalization Working Paper, no. 35. Geneva: International Labour Office. Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.464.6665&rep=rep1&type=pdf (accessed 14 May 2022).

Sustainable Development Goals. Official site FAO. Available at: https://www.fao.org/sustainable-development-goals/en/ (accessed 14 May 2022).

Переглядів статті: 120
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Степаненко, С. (2022). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ІНКЛЮЗИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ. Економічний простір, (181), 151-157. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-26
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ