ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА В НЕБЕЗПЕКОВИХ УМОВАХ

Ключові слова: корпоративне управління, організаційно-економічний механізм, складові, забезпечення, небезпекові умови

Анотація

Розвиток підприємства є невід’ємною складовою корпоративного управління. Незважаючи на небезпекові фактори та жорстку конкуренцію, підприємства ставлять за мету організувати, сформувати та розвивати корпоративне управління на підприємстві, яке є рушійною силою для нових економічних звершень як для самого підприємства та для емоційного та функціонального задоволення споживачів, так і для економічного процвітання держави. Основними складовими організаційно-економічного механізму корпоративного управління підприємства є: нормативно-правове забезпечення, яке складається з правил корпоративної відповідальності на підприємстві в небезпекових мовах, критеріїв та принципів погодження інтересів учасників корпоративних відносин та загальний вплив нормативно-правових актів, які змінюються в умовах воєнного стану; організаційно-економічне забезпечення, яке включає: систему цілей і стратегій, форми та методи планування, фактори та ресурси корпоративного управління; та інформаційно-управлінський, який застосовує управлінські рішення для контролю, забезпечення та регулювання корпоративної ситуації та конфліктів. Всі ці складові ведуть до результативної діяльності підприємства та розвиток корпоративному управлінні. Організаційно-економічний механізм корпоративного управління підприємства гнучко реагує на будь-які організаційні зміни чи вплив зовнішніх факторів.

Посилання

Бугров О. В., Бугрова О. О., Лук'янчук І. О. Синергетична модель розвитку у контексті фінансових аспектів корпоративного управління. Економiка та держава № 5/2021 DOI: https://doi.org/10.32702/23066806.2021.5.108

Братусь Г.А., Каліна І.І. Мазур Ю.В. Концептуалізація інноваційного розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції. МАУП. Економічні науки. 2021. Вип. 4 (63). Київ : Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2021. С. 15-22.

Брюховецька Н. Ю. Формування економічного механізму підприємств, адекватного сучасним умовам господарювання. Економіка промисловості. Донецк, 2006. С. 63-75.

Волков О. І., Денисенко М. П., Гречан А. П. та ін Економіка й організація інноваційної діяльності : підручник. Київ, 2008. 423 с.

Кузьминчук Н.В., Куценко Т. М., Козаченко А. В. Впровадження стратегічних інструментів в систему корпоративного управління міжнародними підприємствами. Техніка і наука. 2022. №10 (10). DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-10(10)-134-143

Мельник Л. Г., Корінцева О. І., Ілляшенко С. М. Економіка підприємства:підручник. Суми : ВДТ «Університетська книга», 2006. 648 с.

Момот, Т.В., Кадничанський, М.В., Лобанов, А.О., Рудь, Н.В. Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: стратегія отримання комбінаторних переваг: монографія. Харків: Фактор, 2010. 220c.

Сватюк О. Р. Основні елементи організаційного та економічного механізму корпоративного управління акціонерними товариствами. Економiка i органiзацiя управлiння № 3 (19) – 4 (20) 2014 с. 234-242

Черпак А. Є. Сутність та складові організаційного механізму управління корпораціями. Стратегія економічного розвитку України: Збірник наук. пр. 2007. Вип. 20-21. С. 131—137.

Чен Дж. Корпоративне Управління URL: https://www.investopedia.com/terms/c/corporategovernance.asp

Gomes Armando R., Novaes, Walter Sharing of Control as a Corporate Governance Mechanism (February 2005). SSRN. URL: https://ssrn.com/abstract=277111 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.277111

M. Belén Lozano, Beatriz Martínez, JulioPindado. Corporate governance, ownership and firm value: Drivers of ownership as a good corporate governance mechanism. International Business Review Vol. 25, Issue 6, 2016, pp. 1333-1343

Bugrov O. V., Bugrova O. O., Lukyanchuk I. O. (2021) Synergetic model of development in the context of financial aspects of corporate management. [Synerhetychna model rozvytku u konteksti finansovykh aspektiv korporatyvnoho upravlinnia] Economy and the State No. 5. DOI: http://dx.doi.org/10.32702/23066806.2021.5.108 (In Ukrainian)

Bratus G.A., Kalina I.I. Mazur Yu.V. (2021) Conceptualization of innovative development of the national economy in the conditions of European integration. [Kontseptualizatsiia innovatsiinoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky v umovakh yevrointehratsii] MAUP. Economic sciences. Issue 4 (63). Kyiv: Interregional Academy of Personnel Management, pp. 15-22. (In Ukrainian)

Bryukhovetska N. Yu. (2006) Formation of the economic mechanism of enterprises, adequate to modern economic conditions. [Formuvannia ekonomichnoho mekhanizmu pidpryiemstv, adekvatnoho suchasnym umovam hospodariuvannia] Economy of industry Donetsk, pp. 63-75. (In Ukrainian)

Volkov O. I., Denysenko M. P., Grechan A. P. and others (2008) Economics and organization of innovative activity [Ekonomika y orhanizatsiia innovatsiinoi diialnosti] a textbook. Kyiv, pp. 423 p. (In Ukrainian)

Kuzminchuk N.V., Kutsenko T.M., Kozachenko A.V. (2022) Implementation of strategic tools in the system of corporate management of international enterprises. [Vprovadzhennia stratehichnykh instrumentiv v systemu korporatyvnoho upravlinnia mizhnarodnymy pidpryiemstvamy] Technology and science. No. 10 pp. 134-143. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-10(10)-134-143 (In Ukrainian)

Melnyk L. G., Korintseva O. I., Ilyashenko S. M. (2006) Business economics [Ekonomika pidpryiemstva] : textbook. Sumy: VDT "University book", p. 648 p. (In Ukrainian)

Momot, T.V., Kadnychanskyi, M.V., Lobanov, A.O., Rud, N.V. (2010) Value-oriented organizational and economic mechanism of corporate management of holding companies: strategy for obtaining combinatorial advantages [Vartisno-oriientovanyi orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm korporatyvnoho upravlinnia kholdynhovymy kompaniiamy: stratehiia otrymannia kombinatornykh perevah] monograph. Kharkiv: Factor, P.220c. (In Ukrainian)

Svatiuk O. R. (2014) Basic elements of the organizational and economic mechanism of corporate management of joint stock companies [Osnovni elementy orhanizatsiinoho ta ekonomichnoho mekhanizmu korporatyvnoho upravlinnia aktsionernymy tovarystvamy]. Economics and Management Organization No. 3 (19) – 4 (20) pp. 234-242 (In Ukrainian)

Cherpak A. E. (2007) The essence and components of the organizational mechanism of the management of corporations [Sutnist ta skladovi orhanizatsiinoho mekhanizmu upravlinnia korporatsiiamy] Strategy of economic development of Ukraine: Collection of sciences. pr. vol. 20-21, pp. 131-137. (In Ukrainian)

Chen J. (2022) Corporate Governance [Korporatyvne upravlinnia]. Available at: https://www.investopedia.com/terms/c/corporategovernance.asp

Gomes, Armando R., Novaes Walter. (2005) Sharing of Control as a Corporate Governance Mechanism. SSRN. Available at: https://ssrn.com/abstract=277111 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.277111 (in America)

Переглядів статті: 151
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Каліна, І., & Завгородня, А. (2022). ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА В НЕБЕЗПЕКОВИХ УМОВАХ. Економічний простір, (181), 105-109. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-18
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ