СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: стратегія, стратегічне управління, запаси, стратегія управління запасами, торгівля, торговельне підприємство

Анотація

Стаття присвячена питанням, пов’язаним із стратегічним управлінням запасами торговельного підприємства. Управління запасами один із ключових аспектів підвищення ефективності діяльності торговельного підприємства, оскільки, з одного боку, торговий бізнес неспроможна функціонувати без товарних запасів, а з іншого – частка торгових запасів на підприємствах торгівлі становить близько половини всіх його оборотних активів, а отже, існує загроза заморожування фінансових ресурсів підприємства та, в результаті, зниження ефективності функціонування. Метою статті є розробка економічно обґрунтованих заходів, спрямованих на удосконалення стратегії управління матеріальними запасами торговельного підприємства. В статті розглянуто теоретичні та методологічні аспекти стратегії управління запасами на торговельному підприємстві. На основі дослідження теоретичних підходів до визначення поняття «управління запасами», розкрито економічну сутність запасів та виявлено їх різновиди у діяльності торговельного підприємства. В статті проведено критичний аналіз основних типів стратегій управління матеріальними запасами на підприємстві та з'ясовано критерії вибору ефективної системи управління ними. Доведено важливість процесу управління збутом продукції у системі стратегічного управління торговельного підприємства. Запропоновано способи стимулювання збуту товарів та послуг з урахуванням специфічних особливостей функціонування торговельних підприємств. За результатами дослідження теоретичних аспектів формування стратегії управління матеріальними запасами в ланцюгах постачання підприємства, в роботі сформовано схему стратегічного управління запасами торговельного підприємства. Запропоновані стратегічні напрями щодо управління запасами, сприятимуть вирішенню проблем в ланцюгах постачання підприємства, а також скорочення логістичних витрат, підвищення ефективності виробництва, забезпечення конкурентоспроможності товарів, що позитивно вплине на кінцевий фінансовий результат підприємства. Практична цінність статті визначається розробленими та обґрунтованими заходами, які спрямовано на удосконалення стратегії управління матеріальними запасами торговельного підприємства.

Посилання

Butov A. M. (2013). Perspektyvy vykorystannia lohistychnykh stratehii dlia zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Prospects for the use of logistics strategies to ensure the competitiveness of the enterprise]. Ekonomichnyi analiz: zb. nauk. prats Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet; redkol.: S. I. Shkaraban (holov. red.) ta in. Ternopil: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu «Ekonomichna dumka», vol. 14, no. 2, pp. 124–131.

Vavdiichyk I. M. (2014). Tovarni resursy pidpryiemstv rozdribnoi torhivli ta orhanizatsiino-ekonomichni formy yikh zabezpechennia [Commodity resources of retail trade enterprises and organizational and economic forms of their support] Naukovyi ohliad, vol. 4, no. 3. Available at: http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/187 (accessed: 12.05.2022)

Voskoboieva O. V., Voskoboieva O. S. (2011). Stratehiia upravlinnia tovarnymy zapasamy [The strategy of commodity inventory management]. Visnyk ZhDTU. Ser.: Ekonomichni nauky, no. 4 (58), pp. 197–199.

Zabolotnia K. O. (2012). Stokhastychna model upravlinnia zapasamy pidpryiemstva torhivli [Stochastic model of inventory management of a trading enterprise]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, no. 2 (18), pp. 61–64.

Kruhlova O. A. (2002). Efektyvnist upravlinnia tovarnymy zapasamy u pidpryiemstvakh rozdribnoi torhivli [Effectiveness of inventory management in retail enterprises]: avtoref. dys. na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk. Kharkiv: KhDATOKh, 17 p.

Lutsenko I. S. (2021). Lohistychne upravlinnia zapasamy [Logistics management of stocks]. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho, 69 p. Available at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/41161/1/Log_Upr_Zapas_Lutsenko.docx.pdf (accessed: 18.06.2022)

Nesterenko O. O. (2010). Analiz asortymentnoi polityky pidpryiemstva rozdribnoi torhivli [Analysis of assortment policy of a retail enterprise]. Visnyk ZhDTU, no. 3 (53), pp. 172–178.

Olinichenko K. S. (2017). Upravlinnia tovarnymy zapasamy pidpryiemstv rozdribnoi torhivli [Inventory management of retail enterprises]: monograph. Kh.: Vydavnytstvo Ivanchenka I. S., 211 p.

Osnach O. F. (2013). Optymizatsiia vyrobnychykh zapasiviak dzherelo skorochennia vytrat pidpryiemstva [Optimization of production stocks as a source of reducing enterprise costs]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen. Issue. 1, pp. 134–139. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_1_22 (accessed: 15.06.2022)

Wanyama, M. B., &Aila, F. (2022). Strategic Management Practices and Performance of Parastatalsin Kenya. European Journal of Management Issues, vol. 30(2), pp. 116–122. DOI: https://doi.org/10.15421/192211 (accessed: 11.06.2022)

Бутов А. М. Перспективи використання логістичних стратегій для забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Економічний аналіз: зб. наук. праць Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. Том 14. № 2. С. 124–131.

Вавдійчик І. М. Товарні ресурси підприємств роздрібної торгівлі та організаційно-економічні форми їх забезпечення. Науковий огляд. 2014. Т. 4, № 3. URL: http://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/187(дата звернення: 12.05.2022)

Воскобоєва О. В., Воскобоєва О. С. Стратегія управління товарними запасами. Вісник ЖДТУ. Сер.: Економічні науки. 2011. № 4 (58). С. 197–199.

Заболотня К. О. Стохастична модель управління запасами підприємства торгівлі. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2012. № 2 (18). С. 61–64.

Круглова О. А. Ефективність управління товарними запасами у підприємствах роздрібної торгівлі: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Харків : ХДАТОХ, 2002. 17 с.

Луценко І. С. Логістичне управління запасами. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 69 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/41161/1/Log_Upr_Zapas_Lutsenko.docx.pdf (дата звернення: 18.06.2022)

Нестеренко О. О. Аналіз асортиментної політики підприємства роздрібної торгівлі. Вісник ЖДТУ. 2010. № 3 (53). С. 172–178.

Олініченко К. С. Управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі : монографія. Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2017. 211 с.

Оснач О. Ф. Оптимізація виробничих запасівяк джерело скорочення витрат підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1. С. 134–139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_1_22 (дата звернення: 15.06.2022 р.)

Wanyama, M. B., &Aila, F. (2022). Strategic Management Practices and Performance of Parastatalsin Kenya. European Journal of Management Issues, 30(2), 116–122. DOI: https://doi.org/10.15421/192211 (дата звернення: 11.06.2022)

Переглядів статті: 358
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2022-06-22
Як цитувати
Гринько, Т., & Гвініашвілі, Т. (2022). СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Економічний простір, (181), 89-94. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-15
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають