АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК

  • К. В. Дригола Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • О. М. Вертелецька Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • В. В. Бойко Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: агропромисловий комплекс, сільське господарство, структура сільськогосподарського виробництва, ринок сільськогосподарської продукції, торгівля продукцією АПК

Анотація

В даній статті проаналізовано АПК України в контексті виходу на міжнародний ринок. Досліджено динаміку посівних площ України основних сільськогосподарських культур: зернові та зернобобові, буряк цукровий технічний, соняшник, картопля, овочеві культури; кількість сільськогосподарських тварин: велика рогата худоба, свині, вівці, кози, птиця; рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції за період 1990-2018 рр.. Систематизовано групування українських підприємств за кількістю сільськогосподарських тварин: найбільша кількість підприємств, що спеціалізується на великій рогатій худобі, найменша – на свійській птиці; за розмірами зібраної площі основних сільськогосподарських культур: найбільша кількість підприємств, що спеціалізується на вирощуванні зернових і зернобобових, найменша – на сої. Зроблено висновок щодо більшої ефективності рослинництва відносно тваринництва в Україні за рядом наведених показників. Наведено обсяги виробництва сільськогосподарської продукції рослинництва: зернові та зернобобові, пшениця, кукурудза, ячмінь, соняшник, соя за регіонами України станом на 2018 р.. Найбільш вагоме виробництво сільськогосподарської продукції в Україні припадає на зернові та зернобобові, основними виробниками якої є Полтавська, Вінницька та Одеська області. Проаналізовано основні показники міжнародної діяльності України в сфері сільського господарства: товарна структура експорту й імпорту продукції рослинництва; товарна структура експорту й імпорту продукції тваринництва; динаміка географічної структури експорту та імпорту сільськогосподарської продукції. Наведені показники свідчать, що найбільша частка експорту припадає на зернові культури, насіння і плоди олійних рослин та їстівні плоди й горіхи, в той час як основна частка імпорту припадає на насіння і плоди олійних рослин, їстівні плоди і горіхи, зернові культури. В сфері тваринництва основна частка експорту припадає на м’ясо та їстівні субпродукти, молоко та живих тварин, в той час, як основна частка імпорту припадає на рибу і ракоподібні, м’ясо та їстівні субпродукти та молоко. Ключовою продукцією, яка формує експортний потенціал України є зернові культури, що означає, що експортна база складається з продукції низького ступеня переробки, що формує низьку додану вартість. На основі проведеного дослідження визначено три основні напрями розвитку підприємств АПК України в контексті виходу на міжнародний ринок: розвиток торгівельних відносин з країнами ЄС; необхідність активізації співпраці з країнами Північно- Африканського регіону та Центральної Азії; спеціалізація на продукції рослинництва, в першу чергу зерна, з одночасним подоланням кризових явищ в секторі тваринництва.

Посилання

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822.

Агропромисловий комплекс в системі зовнішньоекономічної діяльності України / П.Т. Саблук, А.А. Фесина, В.І. Власов та ін.; За ред. П.Т. Саблука. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 242 с.

Месель-Веселяк В.Я. Реформування аграрного виробництва. – К.: ІАЕ, 1999. – 272 с

Воробйов Є.М. Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та особливості / Є.М. Воробйов, Т.Ю. Гела // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. — Вип. 2 "Економіка". — 2010. — С. 15—20.

Малік М.Й. Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій / М.Й. Малік,О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. –2017.–No 2.–С.5–16.

Лупенко Ю.О. Формування перспективної моделі сільського господарства України / Ю.О. Лупенко // Економіка АПК. — 2012. — No11. – С. 10 – 14.

Андрійчук В., Зубець М., Юрчишин В. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти. – К.: Аграрна наука, 2005. – 140 с.

Гороховець Ю.А. Теоретичні основи структурування АПК регіону / Ю.А.Гороховець // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка": збірник наукових праць / Ред.кол.: І.Д. Пасічник, О.І.Дем'янчук. — Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2014. — Вип. 27. — С. 69—72.

Кравець М.А. АПК України на сучасному етапі розвитку (стан і перспективи) / М.А. Кравець, М.С. Гріховодов, Н.А. Казакова // Науковий вісник Херсонського державного університету. — Вип. 13. Ч. 1. — 2015. — С. 22—28.

Даниленко А.С. Основні напрями удосконалення земельних відносин та їх роль у формуванні стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті // Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті. – К.: ІАЕ УААН, 2001 – С.54-64.Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. [Електронний ресурс]: http://www.minagro.gov.ua

World Development Indicators [Електронний ресурс] / The World Bank data. – Режим доступу: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&Topic=1.

Державна служба статистики України — Офіційний сайт — [Електроний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Koncepciya Derzhavnoyi cilovoyi programi rozvitku agrarnogo sektoru ekonomiki na period do 2020 roku. [Concept of the State Target Program for the Development of the Agricultural Sector for the Economy until 2020]. — Oficijnij sajt Ministerstva agrarnoyi politiki ta prodovolstva Ukrayini. Official site of the Ministry of Agrarian Policy and Food. — Retrieved from: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822. [in Ukrainian].

Sabluk P.T., Fesina A.A., Vlasov V.I. (2005). Agropromislovij kompleks v sistemi zovnishnoekonomichnoyi diyalnosti Ukrayini [Agro-industrial complex in the system of foreign economic activity of Ukraine]. P.T. Sabluk (Eds.) – K.: NNC IAE, – 242. [in Ukrainian].

Mesel-Veselyak V.Ya. (1999). Reformuvannya agrarnogo virobnictva. [Reforming agricultural production] – K.: IAE, 1999. – 272 [in Ukrainian].

Ye.M. Vorobiov, T.Yu. Gela (2010). Agropromislovij kompleks Ukrayini: suchasnij stan ta osoblivosti [Agro-industrial complex of Ukraine: current state and features]. Zbirnik naukovih prac HNPU im. G.S. Skovorodi. — Vip. 2 "Ekonomika". — Collection of scientific works of HNPU named after G.S. Skovoroda. - No. 2 "Economy". 15—20. [in Ukrainian].

Malik M.J. (2017) Rozvytok aghrarnogho pidpryjemnyctva v umovakh instytucionaljnykh transformacij [The development of agricultural entrepreneurship under conditions of institutional transformations]. M.J. Malik,O.Gh. Shpykuljak (Eds.) — Ekonomika APK – 2. – 5-16 p. [in Ukrainian].

Lupenko Ju.O. (2012) Formuvannja perspektyvnoji modeli siljsjkogho ghospodarstva Ukrajiny [Forming of perspective model of agriculture of Ukraine]. Ju.O. Lupenko (Eds.) — Ekonomika APK — 11. – 10-14 p. [in Ukrainian].

Andriichuk V., Zubec M., Yurchishin V. (2005). Suchasna agrarna politika: problemni aspekti. [Modern agricultural policy: problematic aspects] – K.: Agrarna nauka – 140. [in Ukrainian].

Gorohovec Yu.A. (2014). Teoretichni osnovi strukturuvannya APK regionu [Theoretical bases of structuring of agroindustrial complex of the region] — Naukovi zapiski Nacionalnogo universitetu "Ostrozka akademiya". Seriya "Ekonomika": zbirnik naukovih prac. [Scientific Notes of Ostroh Academy National University, "Economics" series] I.D.Pasichnik, O.I. Dem'yanchuk. (Eds.) — Ostrog: Appearance of the National University "Ostroh Academy", 2014. — 27. — 69—72. [in Ukrainian].

Kravec M.A, Grihovodov M.S, Kazakova N.A. (2015). APK Ukrayini na suchasnomu etapi rozvitku (stan i perspektivi) [Agro-industrial complex of Ukraine at the current stage of development (state and prospects)] — Naukovij visnik Hersonskogo derzhavnogo universitetu. — No. 13. (1). Scientific Bulletin of Kherson State University. - No. 13. (1). — 22—28. [in Ukrainian].

Danilenko A.S. (2001). Osnovni napryami udoskonalennya zemelnih vidnosin ta yih rol`u formuvanni strategiyi nacionalnoyi prodovolchoyi bezpeki Ukrayini u XXI stolitti. [Main directions of improvement of land relations and their role in shaping the strategy of national food security of Ukraine in the 21st century] — Nova ekonomichna paradigma formuvannya strategiyi nacionalnoyi prodovolchoyi bezpeki Ukrayini u XXI stolitti — A new economic paradigm for shaping Ukraine's national nutritional security strategy in the 21st century – K.: IAE UAAN, – 54-64. [in Ukrainian].

Oficijnij sajt Ministerstva agrarnoyi politiki ta prodovolstva Ukrayini (n.d.). — Retrieved from: http://www.minagro.gov.ua. [in Ukrainian].

OfficialsiteofWorldBankOpenData.WorldDevelopmentIndicators.—Retrievedfrom: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&Topic=1.

Derzhavna sluzhba statistiki Ukrayini. (2018) [State Statistics Service of Ukraine]. — Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Переглядів статті: 576
Завантажень PDF: 129
Опубліковано
2019-07-04
Як цитувати
Дригола, К. В., Вертелецька, О. М., & Бойко, В. В. (2019). АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНИЙ РИНОК. Економічний простір, (146), 5-19. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/115
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ