ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ НА СТІЙКІСТЬ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Ю. О. Швець Запорізький національний університет
  • А. Д. Оніпко Запорізький національний університет
Ключові слова: стійкість розвитку, соціально-економічний розвиток підприємства, фактори стійкості, ефективність, управління, виробництво, контроль, аналіз

Анотація

Стаття присвячена вивченню головних аспектів стійкості розвитку підприємств. Досліджено сучасний стан та умови функціонування суб’єктів господарювання. Розглянуто й узагальнено визначення поняття «стійкість розвитку», наведено його основні характерні ознаки та особливості застосування категорії в практиці управління. Визначено вплив відносин підприємства з іншими суб'єктами господарювання в різних сферах діяльності на стійкість його розвитку. Розглянуто передумови вдосконалення методичних засад для оцінювання рівня економічної стійкості підприємств. Проведено критичний аналіз сучасних методичних підходів до встановлення рівня економічної стійкості промислових підприємств та встановлено систему взаємозв’язків між ними. Проаналізовано фактори стійкого розвитку на підприємстві. Встановлено наявність зв'язку між категоріями «стійкість» та «розвиток підприємства» й обґрунтовано доцільність управління розвитком з позицій забезпечення стійкості підприємства. Виявлено вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на стійкість розвитку промислових підприємств. Обґрунтовано необхідність аналізу та оцінки стійкості розвитку підприємства з соціально-економічної позиції. Проведено оцінку складових економічної стійкості суб’єкта господарювання із урахуванням сучасних тенденцій розвитку вітчизняного суспільно-економічного середовища. Виявлено зв'язок між поняттями «соціально-економічна стійкість» та «кадрова стійкість». Проаналізовано загальний стан ринку праці, дані про забезпечення кадрами підприємств та кількість зайнятого та безробітного працездатного населення. Проаналізовано середньооблікову кількість штатних працівників. Розглянуто вагомі індикатори діяльності ринку праці. Обґрунтовано необхідність та економічну доцільність удосконалення системи кадрової політики на промислових підприємствах. Узагальнено і систематизовано проблемні аспекти кадрового потенціалу на промислових підприємствах. Удосконалено механізм забезпечення та підтримки економічної стійкості підприємства, окреслено перспективи подальших досліджень. Виявлено шляхи поліпшення загального рівня стійкості розвитку промислових підприємств.

Посилання

Фоміна М. В. Сталий економічний розвиток та особливості його реалізації в умовах глобалізації. Науковий вісник НЛТУ. 2011. С. 39–45.

Іванов В. Л. Організація управління економічною стійкістю підприємства на основі вдосконалення його організаційної структури управління. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. 148 с.

Кучерявий А. В. Стратегічна стійкість підприємства: поняття та складові. Надійність. 2005. No 1. С. 14–18.

Гросул В. А., Мамаєва Г. С. Теоретичні підходи щодо визначення сутності стійкого розвитку підприємства. Сталий розвиток економіки. 2012. No 7. С. 104–107.

Міщенко С. П. Теоретичні засади стійкого розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. No 36. С. 168–171.

Савіна Г.Г., Скібіна Т.І. Фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на рівень ефективності управління підприємством комплексу комунальних послуг. Ефективна економіка. 2016. No 12. С. 128–165.

Мельник Л. Г. Основи стійкого розвитку: навч. посіб. для післядиплом. освіти. Суми : Університетська книга, 2006. 383 с.

Ринок праці. Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 10.04.2019)

Шандова Н.В. Оцінка загальної стійкості розвитку промислового підприємства. Економічний простір: зб. наук. пр. No 21. Дніпро : ПДАБА, 2009. С.276–292.

Воронкова А. Е. Потенціал підприємства як основа його довгострокового розвитку. Актуальні проблеми економіки.2009. No 4 (94). С. 77–84.

Маркіна І.А. Методологічні питання ефективності управління. Фінанси України. 2013. No 6. С. 24–32.

Афанасьєв Н. В. Управління розвитком підприємства: монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2003. 184 с.

Зеткина О. В. Об управлении устойчивостью предприятия. Москва : Аудит, ЮНИТИ, 2003. 134 с.

Прокопенко О.В. Мотиваційний механізм інноваційного розвитку: складові та стан його ринкової структури. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. No 1. C.167–176.

Череп А.В., Череп О. Г., Швець Ю. О. Удосконалення науково-методологічних положень розвитку економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств в умовах нестабільності ринкового середовища. Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Харків, 2018. Вип. 4 (27). С. 418–427.

Fomina M. V. (2011). Stalyi ekonomichnyi rozvytok ta osoblyvosti yoho realizatsii v umovakh hlobalizatsii [Sustainable Economic Development and Features of its Implementation in the Conditions of Globalization]. Naukovij vіsnik NLTU [in Ukrainian].

Ivanov V. L. (2007). Orhanizatsiia upravlinnia ekonomichnoiu stiikistiu pidpryiemstva na osnovi vdoskonalennia yoho orhanizatsiinoi struktury upravlinnia [Organization of management of economic stability of the enterprise on the basis of improvement of its organizational structure of management]. Luhansk: vyd-vo snu im. V. Dalia [in Ukrainian].

Kucheriavyi A. V. (2005). Stratehichna Stiikist Pidpryiemstva Poniattia Ta Skladovi [Strategic firmness: concepts and constituents]. Nadiinist [in Ukrainian].

Hrosul V. A. Mamaieva H. S. (2012). Teoretychni pidkhody shchodo vyznachennia sutnosti stiikoho rozvytku pidpryiemstva [Theoretical Foundations of Sustainable Development]. Stalyi Rozvytok Ekonomiky [in Ukrainian].

Mishchenko S. P. (2011). Teoretychni Zasady Stiikoho Rozvytku [Theoretical foundations of sustainable development]. Visnyk Ekonomiky Transportu I Promyslovosti [in Ukrainian].

Savina H.H. Skibina T.I. (2016). Faktory zovnishnoho ta vnutrishnoho vplyvu na riven efektyvnosti upravlinnia pidpryiemstvom kompleksu komunalnykh posluh [Factors of external and internal influence on the level of efficiency of management of the enterprise of the complex of communal services]. Efektyvna Ekonomika [in Ukrainian].

Melnyk L. H. (2006). Osnovy stiikoho rozvytku [Basics of Sustainable Development]. Sumy: Universytetska Knyha [in Ukrainian].

Rynok Pratsi. Derzhavnyi Komitet Statystyky Ukrainy. [Rynok Pratsi Derzhavnyi Committee Statystyky Ukrainy]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Shandova N.V. (2009). Otsinka zahalnoi stiikosti rozvytku promyslovoho pidpryiemstva [Estimation of the overall stability of the development of an industrial enterprise]. Ekonomichnyi Prostir. Dnipro: PDABA [in Ukrainian].

Voronkova A. E. (2009). Potentsial pidpryiemstva yak osnova yoho dovhostrokovoho rozvytku [Enterprise Potential as the Basis for its Long-term Development]. Aktualni Problemy Ekonomiky [in Ukrainian].

Маркіна І.А. (2013). Metodolohichni pytannia efektyvnosti upravlinnia [Methodological issues of management effectiveness] Finansy Ukrainy [in Ukrainian].

Afanasiev N. V. (2003). Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Enterprise Development Management]. Kharkiv: VD «INZhEK» [in Ukrainian].

Zetkyna O. V. (2003). Ob upravlenyy ustoichyvostiu predpryiatyia [About management of enterprise sustainability]. Moskva: Audyt, YUNYTY [in Russian].

Prokopenko O.V. (2011). Motyvatsiinyi mekhanizm innovatsiinoho rozvytku skladovi ta stan yoho rynkovoi struktury [Motivational Mechanism for Innovation Development: The Components and Status of its Market Structure]. Marketynh i menedzhment innovatsii [in Ukrainian].

Cherep A.V., Cherep О.H. & Shvets Y.O. (2018). Udoskonalennia naukovo- metodolohichnykh polozhen rozvytku ekonomichnoho mekhanizmu innovatsiinoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv v umovakh nestabilnosti rynkovoho seredovyshcha [Improvement of the scientific and methodological approaches for the development of economic mechanism of innovative activity of industrial enterprises in the conditions of market environment’s unsteadiness].Finansovo-kredytna diialnist : problemy teorii ta praktyky: zbirnyk naukovykh prats – Financial and credit activity : problems of theory and practice, 4 (27), 418-427[in Ukrainian].

Переглядів статті: 92
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Швець, Ю. О., & Оніпко, А. Д. (2019). ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ НА СТІЙКІСТЬ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (145), 195-207. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/114
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають