ІВЕНТ-МАРКЕТИНГ НА ОНЛАЙН-РИНКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ

Ключові слова: онлайн-захід, івент-маркетинг, поведінка споживачів, онлайн-комунікації, споживач, онлайн-ринок

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей організації та проведення онлайн-заходів підприємствами харчової промисловості. З’ясовано, що на сьогодні є ряд основних причин (глобалізація економіки, світова пандемія Covid-19, російсько-українська війна 2014-20… рр.), які змушують підприємства формувати маркетингові комунікації в мережі Інтернет. У зв’язку з цим підприємства харчової промисловості з метою підтримання конкурентних позицій на онлайн-ринку використовують різноманітні маркетингові інструменти впливу на споживачів, в тому числі і івент-маркетинг. Визначено елементи створення онлайн-заходів та описано їхній вплив на поведінку споживачів. З’ясовано через пошукову систему Google, чи проводяться онлайн-заходи організаціями та підприємствами харчової промисловості, та які онлайн-конференції продуктів харчування і напоїв плануються в найближчому майбутньому. Дослідження науковців і практиків в сфері івент-маркетингу показують, що будь-який івент, в тому числі і в онлайн-средовищі, викликає у потенційних споживачів продукції певні емоції. З’ясовано, чим більший спектр позитивних емоцій отримує споживач під час онлайн-івенту, тим більш сильнішою є лояльність до відповідного бренду. Отримані результати дослідження ще раз доводять, що онлайн-захід як засіб піару є потужним інструментом просування брендів.

Посилання

Coles T., Garcia G., O`Malley E., Turney C. Experiencing Event Management During the Coronavirus Pandemic: A Public Sector Perspective. Frontiers in Sports and Active Living. 2022. https://doi.org/10.3389/fspor.2021.814146

Dwyer L., Mellor R., Mistilis N., Mules T. A framework for assessing tangible and intangible impacts of events and conventions. Event Manage. 2000. №6. Pp. 175-189. doi: https://doi.org/10.3727/096020197390257

Novikova V., Bondar N., Sharan L. Event management in the activity of the hotel and restaurant enterprise. Modern engineering and innovative technologies. 2019. Issue 10. Part 2. Pp. 45-54. DOI: https://doi.org/10.30890/2567-5273.2019-10-02-037

Raassens N., Haans H. NPS and Online WOM: Investigating the Relationship Between Customers’ Promoter Scores and eWOM. Behavior Journal of Service Research. 2017. Vol. 20. Issue 3. Pp. 322-334. https://doi.org/10.1177/1094670517696965

Reichheld F.F. and Schefter P. E-Loyalty. Business Review. 2000. Vol.78. No. 4. Pp. 105-113.

Reshef O., Aharonovich I., Armani A.M., Gigan S., Grange R., Kats M., Sapienza R. How to organize an online conference? Nature Reviews Materials. 2020. Vol. 5. Pp. 253-256.

Tao Ya., Steckel D., Klemes J. You F. Trend towards virtual and hybrid conferences may be an effective climate change mitigation strategy. Nature Communications. 2021. Vol 12. https://doi.org/10.1038/s41467-021-27251-2

Werner K., Jun O., Wang Ch. Event Management Skills in the Post-covid-19 World: Insights from China, Germany, and Australia. Event Management. 2022. Vol. 26. No 4. Pp. 867-882 (16). https://doi.org/10.3727/152599521X16288665119558

Афенченко В.Г., Шумлянська Н.В. Івент-маркетинг: генерування смислів. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людино мірність, партнерство, кооперація» (м. Полтава 14 грудня 2017). Полтава. ПУЕТ, 2017. С. 3-5.

Буднікевич І.М., Гавриш І.І., Крупенна І.А. Event-маркетинг в програмах просування привабливості індустрії гостинного регіону. Збірник наукових праць Черкаського ДТУ. 2018. №48. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.48.2018.127360

Володіна М.Р. Event-менеджмент в сфері організації заходів. Молодий вчений. 2019. №5. С. 103-106.

Завершилися інтенсивні кар’єрні заходи онлайн-ярмарку вакансій «NUFT Career Chance 2021»! URL: https://cutt.ly/EXQQt9B (дата звернення 20.08.2022)

Консервовані огірки з кетчупом Чилі. Євген Клопотенко. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZbN3LBL3uCY&t=25s

Конференции в категории Продукты питания и напитки 2022-2023 URL: https://cutt.ly/MXnBvpL (дата звернення 19.08.2022)

Мисик В.М. Чинники побудови і розвитку івент-менеджменту. Інтелект ХХІ. 2020. №3. С. 44-48. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-3.9

Мунтян І.В., Князєва О.В., Значек Р.Р. Event-маркетинг в системі маркетингових комунікацій України. Економіка та суспільство. 2021. № 28. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-52

Онлайн-захід для представників галузі харчових продуктів - «Online B2B Event for Food Products - Matchmaking between Germany, EU and the Eastern Partnership Countries Azerbaijan, Belarus, Georgia and Ukraine». URL: https://cutt.ly/qXQmWM1 (дата звернення 20.08.2022)

Онлайн-Ярмарок Вакансій «Career Week NUFT-2020» завершив свою роботу. URL: https://cutt.ly/FXQmAGs (дата звернення 20.08.2022)

Пічик К. Івент-маркетинг як сучасний інструмент впливу на споживача. Наукові записки НаУКМА. 2016. Том 1. Вип. 1. С. 145-148. https://doi.org/10.18523/2519-4739112016124813

Повалій Т.Л., Світайло Н.Д. Івент-менеджмент: навчальний посібник. Суми: Сумський державний університет, 2021. 198 c.

Подвійний науковий івент на кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів URL: https://cutt.ly/6XQxWuY (дата звернення 19.08.2022).

Просування подій в інтернеті: від сайту до соціальних мереж. 2020. URL: https://cutt.ly/VXjO9fr (дата звернення: 16.08.2022).

Як довести відповідальність пакувальних матеріалів для продуктів харчування при експорті до ЄС. URL: https://cutt.ly/xXQxdLf (дата звернення 19.08.2022).

Coles T., Garcia G., O`Malley E., Turney C. (2022). Experiencing Event Management During the Coronavirus Pandemic: A Public Sector Perspective. Frontiers in Sports and Active Living. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2021.814146 (in English)

Dwyer, L., Mellor, R., Mistilis, N., and Mules, T. (2000). A framework for assessing tangible and intangible impacts of events and conventions. Event Manage, no. 6, pp. 175-189. DOI: https://doi.org/10.3727/096020197390257 (in English)

Novikova V., Bondar N., Sharan L. (2019). Event management in the activity of the hotel and restaurant enterprise. Modern engineering and innovative technologies, issue 10, part 2, pp. 45-54. DOI: https://doi.org/10.30890/2567-5273.2019-10-02-037 (in English)

Raassens N., Haans H. (2017). NPS and Online WOM: Investigating the Relationship Between Customers’ Promoter Scores and eWOM. Behavior Journal of Service Research, vol. 20, no. 3, pp. 322-334. DOI: https://doi.org/10.1177/1094670517696965 (in English)

Reichheld F.F. and Schefter P. (2000). E-Loyalty. Business Review. vol. 78, no. 4, pp. 105-113. (in English)

Reshef O., Aharonovich I., Armani A.M., Gigan S., Grange R., Kats M., Sapienza R. (2020). How to organize an online conference? Nature Reviews Materials, vol. 5, pp. 253-256. (in English)

Tao Ya., Steckel D., Klemes J. You F. (2021). Trend towards virtual and hybrid conferences may be an effective climate change mitigation strategy. Nature Communications, vol 12. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-021-27251-2 (in English)

Werner K., Jun O., Wang Ch. (2022). Event Management Skills in the Post-covid-19 World: Insights from China, Germany, and Australia. Event Management, vol. 26, no 4, pp. 867-882 (16). https://doi.org/10.3727/152599521X16288665119558 (in English)

Afenchenko V.H., Shumlianska N.V. (2017). Ivent-marketynh: heneruvannia smysliv. [Event marketing: generation of meanings]. Proceedings of the Modernizatsiia ekonomiky v umovakh zrostannia suspilnoi svidomosti: turyzm, liudyno mirnist, partnerstvo, kooperatsiia (m. Poltava 14 hrudnia 2017). Poltava. PUЕТ, pp. 3-5. (in Ukrainian)

Budnikevych I.M., Havrysh I.I., Krupenna I.A. (2018). Event-marketynh v prohramakh prosuvannia pryvablyvosti industrii hostynnoho rehionu. [Event marketing in programs to promote the attractiveness of the hospitality industry]. Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho DTU, no. 48. DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.48.2018.127360 (in Ukrainian)

Volodina M.R. (2019). Event-menedzhment v sferi orhanizatsii zakhodiv. [Event management in the field of organizing events]. Molodyi vchenyi, no. 5, pp. 103-106. (in Ukrainian)

Zavershylysia intensyvni karierni zakhody onlain-yarmarku vakansii «NUFT Career Chance 2021»! [The intensive career events of the online job fair have ended. «NUFT Career Chance 2021»!]. Available at: https://cutt.ly/EXQQt9B (accessed: 20.08.2022) (in Ukrainian)

Konservovani ohirky z ketchupom Chyli. Yevhen Klopotenko. [Canned cucumbers with Chyli ketchup. Evgeny Klopotenko]. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=ZbN3LBL3uCY&t=25s (accessed: 20.08.2022) (in Ukrainian)

Konferentsii v katehorii Produkty pytanyia i napitki 2022-2023. [Conferences in the Food and Beverage category 2022-2023]. Available at: https://cutt.ly/MXnBvpL (Last accessed: 19.08.2022) (in Russian)

Mysyk V.M. (2020) Chynnyky pobudovy i rozvytku ivent-menedzhmentu. [Factors of event management construction and development]. Intelekt ХХІ, no. 3, pp. 44-48. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-3.9 (in Ukrainian)

Muntian, I., Kniazieva, O. & Znachek, R. (2021). Event-marketing in the system of marketing communications of Ukraine. Economy and Society, no. 28. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-52 (in Ukrainian)

Onlain-zakhid dlia predstavnykiv haluzi kharchovykh produktiv - «Online B2B Event for Food Products - Matchmaking between Germany, EU and the Eastern Partnership Countries Azerbaijan, Belarus, Georgia and Ukraine». Available at: https://cutt.ly/qXQmWM1 (accessed: 20.08.2022) (in Ukrainian)

Onlain-Yarmarok Vakansii «Career Week NUFT-2020» zavershyv svoiu robotu. [Online Job Fair «Career Week NUFT-2020» has completed its work]. Available at: https://cutt.ly/FXQmAGs (accessed: 20.08.2022) (in Ukrainian)

Pichyk K. (2016). Ivent-marketynh yak suchasnyi instrument vplyvu na spozhyvacha. [Event marketing as a modern tool of consumer influence]. Naukovi zapysky NaUKMA, vol 1, no. 1, pp. 145-148. DOI: https://doi.org/10.18523/2519-4739112016124813 (in Ukrainian)

Povalii T.L., Svitailo N.D. (2021). Ivent-menedzhment: navchalnyi posibnyk. [Event management: a study guide]. Sumy: Sumy State University. 198 p. (in Ukrainian)

Podviinyi naukovyi ivent na kafedri tekhnolohii khlibopekarskykh i kondyterskykh vyrobiv. [Double scientific event at the Department of Bakery and Confectionery Technology]. Available at: https://cutt.ly/6XQxWuY (accessed: 19.08.2022). (in Ukrainian)

Prosuvannia podii v interneti: vid saitu do sotsialnykh merezh. [Promotion of events on the Internet: from the site to social networks]. Available at:https://cutt.ly/VXjO9fr (accessed: 16.08.2022). (in Ukrainian)

Iak dovesty vidpovidalnist pakuvalnykh materialiv dlia produktiv kharchuvannia pry eksporti do EU. [How to prove the responsibility of packaging materials for food products when exporting to the EU]. Available at: https://cutt.ly/xXQxdLf (accessed: 19.08.2022). (in Ukrainian)

Переглядів статті: 159
Завантажень PDF: 130
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Капінус, Л. (2022). ІВЕНТ-МАРКЕТИНГ НА ОНЛАЙН-РИНКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ. Економічний простір, (180), 128-133. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-20
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ