АНАЛІЗ РИНКОВИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ОЦІНКИ КАПІТАЛУ БРЕНДУ ВИРОБНИКІВ КАВИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: бренд, капітал бренду, вартість бренду, виробники кави, кава, ринок кави в Україні, ринковий скоринг, фінансовий скоринг

Анотація

Стаття присвячена одному з аспектів оцінки капіталу бренду за ринковими потужностями виробників кави в Україні шляхом фінансового та ринкового скорингу. Для дослідження було визначено основних гравців на ринку кави в Україні. Проаналізовано обсяги виручки досліджуваних підприємств з виробництва кави за 2016-2020 рр. Проаналізовано показники ліквідності підприємств та їх платоспроможність. Було проведено аналіз рівня прибутковості та показників ділової активності досліджуваних підприємств. Як підсумок результатів аналізу фінансових показників, була представлена динаміка скорингових індексів фінансової потужності досліджуваних підприємств. Також було проведено ранжування та проаналізовано частки досліджуваних підприємств з виробництва кави у секторі, на ринку та субринку в Україні за 2016-2020 рр. Проаналізовано показники приросту виручки досліджуваних підприємств у період з 2016 по 2020 рр. Як підсумок результатів ринкового скорингу, представлена динаміка скорингових індексів ринкової потужності досліджуваних підприємств. На основі отриманих показників, визначено ринкові потужності основних виробників кави в Україні.

Посилання

Feldwick, P. (1996). Do we really need ``brand equity? The Journal of Brand Management. United Kingdom.

Кіпоренко М.А. Cтан та перспективи розвитку ринку кави в Україні. Вісник студентського наукового товариства «ВАТРА» Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2019. №77. С. 139-146. URL: http://www.vtei.com.ua/konfa/23_05_19/16_77.pdf (дата звернення: 23.07.2022).

Є. Іванов, В. Шутюк. Розвиток ринку кави і кавових напоїв з огляду економічної кризи спричиненої пандемією COVID 19. International scientific conference of young scientist and students "Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution". 2022. № 1. С.187. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/37497/1/22%20Іванов%2088%20НМК.pdf (дата звернення: 23.07.2022).

Farquhar P. (1989). Managing Brand Equity. Marketing Research. Chicago.

Aaker D. (1991). Managing Brand Equity. Free Press. N. Y.

Keller K. L. (2002) Strategic Brand Management, Second Edition 2nd Edition. London.

Швець О. О. Аналіз сучасних концепцій бренд-капіталу на підприємстві. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2015. № 2. С. 114-120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2015_2_16. (дата звернення: 23.07.2022).

Ніфатова О. М. Брендинг у системі інтегрованих структур бізнесу: теорія, методологія, практика: монографія. Вінниця: ТОВ "Нілан–ЛТД". 2017. С. 336

Родіонов О. Бренд підприємства: формування, діагностика, розвиток: монографія. Луганськ: Ноулідж. 2012. С. 269.

ТОВ "ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА" YouControl. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/39709794/ (in Ukrainian)

Офіційна сторінка «Strauss Coffee». URL: https://www.strauss-group.com.ua/ (in Ukrainian)

ТОВ "ШТРАУС УКРАЇНА" YouControl. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/31513464/ (in Ukrainian)

Офіційна сторінка «Nestle». URL: https://www.nestle.ua/ (in Ukrainian)

ТОВ "НЕСТЛЕ УКРАЇНА" YouControl. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/32531437/ (in Ukrainian)

Офіційна сторінка Львівська кавова фабрика "Галка". URL: https://www.galca.ua/ (in Ukrainian)

СП "ГАЛКА ЛТД." YouControl. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/22331884/ (in Ukrainian)

Офіційна сторінка «Віденська кава» URL: https://wkava.com.ua/ (in Ukrainian)

ТЗОВ "ВІДЕНСЬКА КАВА" YouControl. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/14344944/ (in Ukrainian)

Офіційна сторінка «Кава зі Львова 1829» URL: https://kavazilvova-shop.com.ua/ (in Ukrainian)

ТЗОВ "КАВА ЗІ ЛЬВОВА" YouControl. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/37162242/ (in Ukrainian)

Офіційна сторінка «ISLA. COFFEE FRESHLY ROASTED». URL: https://isla.ua (in Ukrainian)

ТОВ «Альта Плюс» YouControl. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/36277270/ (in Ukrainian)

Офіційна сторінка «25 COFFEE ROASTERS». URL: https://25coffeeroasters.ua/ (in Ukrainian)

ТОВ "25 КОФЕ РОСТЕРС" YouControl. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/39820816/ (in Ukrainian)

Офіційна сторінка «Фунт Кави». URL: https://funtcoffee.com.ua (in Ukrainian)

ТОВ "КОФЕ-ГРУП" YouControl. URL: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/37540069/ (in Ukrainian)

Система YouControl - онлайн-сервіс перевірки компаній. URL: https://youcontrol.com.ua (in Ukrainian)

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010). URL: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html (in Ukrainian)

ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА» фінансова звітність згідно з МСФЗ. URL: https://www.nestle.ua/sites/g/files/pydnoa316/files/2021-05/ТОВ%20Нестле%20Україна_Фінансова%20звітність%20за%202020_рік%20зі%20Звітом%20незалежного%20аудитора.pdf (in Ukrainian)

Feldwick, P. (1996). Do we really need brand equity? The Journal of Brand Management. United Kingdom.

Kiporenko M.A. (2019) Ctan ta perspektyvy rozvytku rynku kavy v Ukraini [The state and prospects for the development of the coffee market in Ukraine.]. Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva «VATRA» Vinnytskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu KNTEU, vol. №77, pp. 139-146. Available at: http://www.vtei.com.ua/konfa/23_05_19/16_77.pdf (accessed 23 July 2022).

Ivanov Ye., Shutiuk V. (2022) Rozvytok rynku kavy i kavovykh napoiv z ohliadu ekonomichnoi kryzy sprychynenoi pandemiieiu COVID 19 [Development of the coffee and coffee drinks market in view of the economic crisis caused by the COVID 19 pandemic]. International scientific conference of young scientist and students "Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution", vol. 1, pp.187. Available at: http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/37497/1/22%20Іванов%2088%20НМК.pdf (accessed 23 July 2022).

Farquhar P. (1989). Managing Brand Equity. Marketing Research. Chicago.

Aaker D. (1991). Managing Brand Equity. Free Press. N. Y.

Keller K. L. (2002) Strategic Brand Management, Second Edition 2nd Edition. London.

Shvets O. O. (2015) Analiz suchasnykh kontseptsii brend-kapitalu na pidpryiemstvi [Analysis of modern concepts of brand capital at the enterprise]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, vol. 2, pp. 114-120. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2015_2_16. (accessed 23 July 2022).

Nifatova O. M. (2017) Brendynh u systemi intehrovanykh struktur biznesu: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Branding in the system of integrated business structures: theory, methodology, practice: monograph.]. Vinnytsia: TOV "Nilan–LTD", pp. 336

Rodionov O. (2012) Brend pidpryiemstva: formuvannia, diahnostyka, rozvytok: monohrafiia [Enterprise brand: formation, diagnosis, development: monograph]. Luhansk: Noulidzh, pp. 269.

TOV "IaKOBZ DAU EHBERTS UKRAINA" YouControl ["YAKOBZ DAU EGBERTS UKRAINE" LLC YouControl]. Available at: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/39709794/ (accessed 23 July 2022).

Ofitsiina storinka «Strauss Coffee» [The official page of "Strauss Coffee"]. URL: https://www.strauss-group.com.ua/ (accessed 23 July 2022).

TOV "ShTRAUS UKRAINA" YouControl ["STRAUSS UKRAINE" LLC YouControl]. Available at: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/31513464/ (accessed 23 July 2022).

Ofitsiina storinka «Nestle» [The official page of "Nestle"]. Available at: https://www.nestle.ua/ (accessed 23 July 2022).

TOV "NESTLE UKRAINA" YouControl [LLC "NESTLE UKRAINE" YouControl]. Available at: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/32531437/ (accessed 23 July 2022).

Ofitsiina storinka Lvivska kavova fabryka "Halka" [Official page of Lviv coffee factory "Halka"]. Available at: https://www.galca.ua/ (accessed 23 July 2022).

SP "HALKA LTD." YouControl [JV "HALKA LTD." YouControl]. Available at: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/22331884/ (accessed 23 July 2022).

Ofitsiina storinka «Videnska kava» [Official page "Vienna Coffee"]. Available at: https://wkava.com.ua/ (accessed 23 July 2022).

TZOV "VIDENSKA KAVA" YouControl ["VIENNA COFFEE" LLC YouControl.]. Available at: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/14344944/ (accessed 23 July 2022).

Ofitsiina storinka «Kava zi Lvova 1829» [Official page "Coffee from Lviv 1829"]. Available at: https://kavazilvova-shop.com.ua/ (accessed 23 July 2022).

TZOV "KAVA ZI LVOVA" YouControl [LLC "COFFEE FROM Lviv" YouControl]. Available at: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/37162242/ (accessed 23 July 2022).

Ofitsiina storinka «ISLA. COFFEE FRESHLY ROASTED» [The official page of "ISLA. COFFEE FRESHLY ROASTED".]. Available at: https://isla.ua (accessed 23 July 2022).

TOV «Alta Plius» YouControl [YouControl "Alta Plus" LLC]. Available at: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/36277270/ (accessed 23 July 2022).

Ofitsiina storinka «25 COFFEE ROASTERS» [Official page of "25 COFFEE ROASTERS"]. URL: https://25coffeeroasters.ua/ (accessed 23 July 2022).

TOV "25 KOFE ROSTERS" YouControl [LLC "25 COFFEE ROASTERS" YouControl]. Available at: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/39820816/ (accessed 23 July 2022).

Ofitsiina storinka «Funt Kavy» [The official page of "Pound of Coffee"]. Available at: https://funtcoffee.com.ua (accessed 23 July 2022).

TOV "KOFE-HRUP" YouControl ["KOFE-GRUP" LLC YouControl]. Available at: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/37540069/ (accessed 23 July 2022).

Systema YouControl - onlain-servis perevirky kompanii [The YouControl system is an online company verification service.]. Available at: https://youcontrol.com.ua (accessed 23 July 2022).

Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diialnosti (KVED-2010) [Classification of types of economic activity (KVED-2010)]. Available at: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html (accessed 23 July 2022).

TOV «NESTLE UKRAINA» finansova zvitnist zghidno z MSFZ [LLC "NESTLE UKRAINE" financial reporting in accordance with IFRS.]. Available at: https://www.nestle.ua/sites/g/files/pydnoa316/files/2021-05/ТОВ%20Нестле%20Україна_Фінансова%20звітність%20за%202020_рік%20зі%20Звітом%20незалежного%20аудитора.pdf (accessed 23 July 2022).

Переглядів статті: 178
Завантажень PDF: 177
Опубліковано
2022-04-02
Як цитувати
Воробйов, К., & Гуржій, Н. (2022). АНАЛІЗ РИНКОВИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ ОЦІНКИ КАПІТАЛУ БРЕНДУ ВИРОБНИКІВ КАВИ В УКРАЇНІ. Економічний простір, (180), 89-97. https://doi.org/10.32782/2224-6282/180-14
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають