ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • І. В. Поповиченко Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • К. О. Спірідонова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
  • А. Є. Загустіна Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ключові слова: ефективність, основні засоби, підприємство, фактори, методи

Анотація

У статті розглянуті теоретичні аспекти ефективності використання основних фондів на підприємстві. Систематизовані методи підвищення ефективності використання основних засобів. Розглянута модель забезпечення ефективного використання основних фондів підприємства та визначено, яким чином вона впливає на економічні результати діяльності підприємства. Розглянуто ступінь зносу основних засобів за галузями виробництва України та виявлено, яка галузь виробництва має найбільший відсоток зношеності основних фондів. Були запропоновані методи щодо покращення використання основних засобів підприємства та заходи, впровадження яких призведе до поліпшення структури основних виробничих фондів. Виявлені умови, необхідні для забезпечення оптимальних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва. Досліджено як ефективне використання основних фондів впливає на рівень виробництва, виготовлену продукцію та економічну ефективність діяльності підприємства. Таким чином, було виявлено, що для забезпечення необхідних темпів розвитку і підвищення ефективності виробництва необхідно створити умови для інтенсифікації, відтворення і поліпшення використання діючих основних фондів підприємств. Ці процеси, з одного боку, можуть сприяти постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого- виробництва продукції без додаткових інвестиційних ресурсів, знизити собівартість виробів за рахунок скорочення питомої амортизації та витрат, підвищення інтенсифікації виробництва дає можливість збільшити обсяг обслуговування виробництва і його управління, збільшити фондовіддачу і прибутковість. В статті розглянута система показників, яка формує модель та дає змогу ємко характеризувати ефективність основних фондів, охоплює два блоки: перший показник відтворення окремих видів і всієї сукупності засобів виробництва; другий в цілому і окремих її видів . Heобхідність виділення самостійної групи показників відтворення засобів праці, які характеризують процес їх руху, технічний стан та структуру, обумовлена тим, що процеси відтворення істотно і безпосередньо впливають на ступінь ефективності використання застосовуваних у виробництві машин, устаткування інших знарядь праці.

Посилання

Єлець О.П. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства. Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, 2016. С. 92-94.

Мацибора В.І. Економіка підприємства :навч. посіб. для вузів / В.І. Мацибора, В.К. Збарський, Т.В. Мацибора. – К. :Каравела, 2008. – 312 с.

Шляхи підвищення ефективності використання виробничих ресурсів на підприємстві : веб-сайт. URL: http://www.uaeconomic.com (дата звернення 21.05.2019)

Напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства: веб-сайт. URL: https://pidruchniki.com ( дата звернення 21.05.2019)

Яшан Ю. В., Напрямки підвищення ефективності відтворення і використання основних засобів: зб. наукові праці Економічні науки. Кіровоград. 2012. вип. 22, ч.ІІ С. 402-407.

Грещак М.Г., Колот В.М. Економіка підприємства: підручник за заг. ред. С. Ф. Покропивного. Київ: КНЕУ, 2003.528с.

Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 21.05.2019).

Економіка підприємства: навчальний посібник / Балацький Є.О., Дутченко О.М., Шамота Г.М. та ін. Суми, 2014. 154 с.

Elets, O. P. (2016). Shlyahi pidvischennya efektivnosti vikoristannya osnovnih zasobiv pidpritmstva [Ways to increase the efficiency of using the enterprise's basic assets]. Ekonomika I menedzhment: perspektivi Integratsiyi ta Innovatsiynogo rozvitku- Economics and Management: Prospects for Integration and Innovation Development, (p.p. 92-94.) [in Ukranian].

Matsibora, V.I. (2008) Ekonomika pidpriemstva [Business Economics]. Karavela [ in Ukranian].

Shlyahi pidvischennya efektivnosti vikoristannya virobnichih resursiv na pidpriemstvi [Ways to increase the efficiency of the use of productive resources at the enterprise]. http://www.uaeconomic.com [ in Ukranian].

Napryamki pidvischennya efektivnosti vikoristannya osnovnih virobnichih fondiv pidpriemstva [Directions of increase of efficiency of use of the main production assets of the enterprise]. http://www.pidruchniki.com [ in Ukranian].

Yashan, Yu. V. (2012) Napryamki pidvischennya efektivnosti vidtvorennya i vikoristannya osnovnih zasobiv [Directions for increasing the efficiency of reproduction and use of fixed assets]. Kirovograd.(p.p. 402-407) [ in Ukranian].

Greschak, M.G. & Kolot, V.M. (2003). Ekonomika pidpriemstva [Business Economics]. Kiyiv: KNEU [ in Ukranian].

Derzhavna sluzhba statistiki Ukrayini [State Statistics Service of Ukraine]. http://www.ukrstat.gov.ua [ in Ukranian].

Balatskiy, E.O., Dutchenko O.M., Shamota G.M (2014) Ekonomika pidpriemstva [Business Economics]. Sumi. [ in Ukranian].

Переглядів статті: 1113
Завантажень PDF: 361
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Поповиченко, І. В., Спірідонова, К. О., & Загустіна, А. Є. (2019). ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Економічний простір, (145), 149-159. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/110
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС