МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • У. Я. Андрусів Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: інноваційний розвиток, система показників, методичний підхід, оцінювання рівня інноваційного розвитку, інтегральний показник, коефіцієнт економічного зростання, матриця позиціювання

Анотація

Стаття присвячена розвитку теоретико-методичних засад та розробленню практичних рекомендацій і методичних підходів до оцінювання рівня інноваційного розвитку залізорудних підприємств. В період сучасних масштабних трансформацій народного господарства України, питання якісного, результативного і ефективного управління й оцінювання рівня інноваційного розвитку є дуже важливими для залізорудних підприємств. Для підвищення конкурентоспроможності та лідирування на ринку залізорудні підприємства повинні працювати в напрямі підвищення ефективності управління господарюванням за допомогою інноваційних технологій. З метою дослідження рівня інноваційного розвитку залізорудних підприємств запропоновано методичний підхід, який передбачає п’ять блоків: 1) методичний (визначення мети та формування показників, які характеризують пріоритетні цілі розвитку підприємства та основні функціональні сторони діяльності); 2) інформаційний; 3) розрахунковий; 4) оціночний (розрахунок інтегрального показника, який відображає рівень інноваційного розвитку підприємства); 5) інтерпретація результатів (обґрунтовано шкалу оцінювання значень інтегрального показника). Сформовано систему показників засадах концепції сталого розвитку, що дозволило впровадити їх поділ і деталізацію за трьома рівнями. На першому згруповано показники, які характеризують основні функціональні сторони діяльності підприємств за екологічним, економічним та соціальним блоками; на другому рівні подано показники, що комплексно характеризують інноваційний розвиток підприємства за виділеними блоками; на третьому рівні – інтегральний показник, який відображає рівень інноваційного розвитку залізорудних підприємств як результат розвитку усіх функціональних напрямів діяльності. Пропонується методичний підхід до оцінювання рівня інноваційного розвитку залізорудних підприємств та підхід до позиціювання підприємств за рівнем інноваційного розвитку та економічного зростання, який дозволив встановити кризові, несприятливі та сприятливі зони функціонування підприємств.

Посилання

Довбня С. Б. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства / С. Б. Довбня, Н. Ю. Гічова // Фінанси України. – 2008. – No4. – С. 88-97.

Войнаренко М. Управління економічною безпекою підприємств на основі оцінки відхилень від порогових показників / М. Войнаренко, О. Яременко // Економіст. – К., 2008. – No 12. – С. 61-63.

Петренко В. П., Палійчук М.В., Побігун С. А., Витвицький Я. С. До розробки інформаціогенної моделі сталого розвитку регіональних суспільних систем. Збірник наукових праць Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника. 2009. No1 (13). С. 80-90.

Рац О.М. Теоретичне та методичне забезпечення оцінювання ефективності функціонування машинобудівного підприємства: дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.04. Харків. Харк. нац. екон. ун-т. 2013. 311 с.

Харрингтон Дж. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация. СПб.: АЗБУКА БМикро. 2002. 314 с.

Витвицький Я. С., Андрусів У. Я. Механізм управління підприємствами сфери виробництва будівельних матеріалів на інноваційних засадах. Інноваційна економіка. 2015. 4 [59]. С. 12-20.

Андрусів У. Я. Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів. Науково-Теоретичний журнал “Наука й економіка”. 2015. Вип. No2 (38). С. 69-75.

Кандєєва В. І. Формування інноваційно-інвестиційної стратегії промислового підприємства в умовах конкуренції: дис. на здобуття ступення канд. екон. наук: спец. 08.00.04- «Економіка та управління підприємствами». 2014. 189 с.

Микитюк П. П, Крисько Ж. Л., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Скочиляс С. М. Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник. «Принтер Інформ». 2015. 224 с.

Стельмащук А. М. Формування механізму управління інноваційним розвитком підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів. Інноваційна економіка. 2015. 4 [59]. С. 61-72.

Шкромида В. В., Гальцова О. Л., Кінаш І. П. Аналіз тенденцій інноваційного розвитку підприємств будівельної галузі. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. No 8. C. 143-147.

Амоша О. Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та вирішення. Економіст. 2016. No6. С. 28 –33.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

These Are the World's Most Innovative Economies - Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/.../2017.../sweden-

Андрусів У . Я. Формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств будіндустрії: дис. на здобуття ступення канд. екон. наук: спец. 08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами» 2016. 260 с.

Dovbnya, S. B. (2008). DIagnostika rIvnya ekonomIchnoyi bezpeki pidpriеmstva [Diagnostics of level of economic safety of enterprise] FInansi UkraYini, 4, р. 88-97. (in Ukrainian)

Voynarenko. M. (2008). UpravlInnya ekonomIchnoyu bezpekoyu pIdpriEmstv na osnovI otsInki vIdhilen vId porogovih pokaznikIv [Management of economic security based on an assessment of deviations from the thresholds]. EkonomIst, 12, р. 61-63. (in Ukrainian)

Petrenko, V. P. (2009). Do rozrobki InformatsIogennoYi modelI stalogo rozvitku regIonalnih suspIlnih sistem [By developing informatsiohennoyi model of sustainable development of regional social systems] ZbIrnik naukovih prats Prikarpatskogo natsIonalnogo unIversitetu Im. Vasilya Stefanika, 1 (13), р. 80-90. (in Ukr.)

Rats, O. M. (2013). Teoretichne ta metodichne zabezpechennya otsInyuvannya efektivnostI funktsIonuvannya mashinobudIvnogo pidpriemstva [Theoretical and methodological support evaluation of the efficiency of the machine-building enterprise]: dis. kand. ekon. nauk: spets. 08.00.04- "Economics and Enterprise Management". HarkIv. 311 p. (in Ukrainian)

Harrington, Dzh. (2002). Optimizatsiya biznes-protsessov: dokumentirovanie, analiz, upravlenie, optimizatsiya [Optimization of business processes: dokumentyrovanye, analysis, control, optimization]. SPb.: AZBUKA BMikro, р. 314 (in Russian)

Vytvytsky, Ya.S., Andrusiv, U.Ya. (2015). MehanIzm upravlInnya pIdpriEmstvami sferi virobnitstva budIvelnih materIalIv na InnovatsIynih zasadah [The mechanism of management of enterprises the production of building materials on the basis of innovation]. Innovative Economy. 4 (59), р. 12-20. (in Ukrainian)

Andrusiv, U.Ya. (2015). Innovatsiino-investytsiine zabezpechennia rozvytku pidpryiemstv sfery vyrobnytstva budivelnykh materialiv [Innovation and investment support for the development of enterprises in the field of production of building materials]. Scientific-Theoretical Journal "Science and Economics".2015. Вип. No2 (38). С. 69-75. (in Ukrainian)

Kandyeyeva, V.I. (2014). Formuvannya InnovatsIyno-InvestitsIynoyi strategIyi promislovogo pidpriemstva v umovah konkurentsiyi [Formation of innovative investment strategies of industrial enterprise in competition]: Dis. stupennya for obtaining the candidate. Econ. Sciences specials. 08.00.04- "Economics and Enterprise Management". Odessa. 189 p. (in Ukrainian)

Mykytyuk, P. P., Krys'ko, J.L., Ovsyanyuk-Berdadina, A.F., Skochylias, S.M. (2015). InnovatsIyniy rozvitok pidpriemstva [Innovative development company]. Ternopil: PE "Printer Inform". 224 p. (in Ukrainian)

Stelmashchuk, A.M. (2015). Formuvannya mehanIzmu upravlInnya InnovatsIynim rozvitkom pidpriemstv sferi virobnitstva budIvelnih materIaliv [Formation mechanism of innovative development of enterprises in the production of building materials]. Innovative Economy. 4 (59), p. 12-20. (in Ukrainian)

Shkromyda,V. V., Haltsova, O.L., Kinash, I. P., Andrusiv, S. V. (2015). AnaiIz tendentsIy innovatsIynogo rozvitku pidpriemstv budIvelnoyi galuzi [Analysis of trends in innovative development of enterprises of construction industry]. Global and national economic problems, 8, p. 143-147. (in Ukrainian)

Amosha, O. (2016). InnovatsIyniy shlyah rozvitku UkraYini: problemi ta virIshennya [Innovative development path Ukraine: problems and solutions]. Ekonomist, 6,p. 28 –33. (in Ukrainian)

Derzhavna sluzhba statistiki Ukrayini [State Statistics Service of Ukraine]. [Elektronniy resurs]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

These Are the World's Most Innovative Economies - Bloomberg. Retrieved from: https://www.bloomberg.com/.../2017.../sweden-gains-south-.

Andrusiv, U. Ya. (2016). Formuvannya mechanismy innovatsiynoi dIyalnIstyu pidpriemstv budIndustrIyi [Formation mechanism of innovation management construction industry enterprises]: Dis. stupennya for obtaining the candidate. Econ. Sciences specials. 08.00.04- "Economics and Enterprise Management". Dnipropetrovsk. 260 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 84
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Андрусів, У. Я. (2019). МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний простір, (145), 115-127. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/107
Розділ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОСТОРОВО – КЛАСТЕРНИЙ БІЗНЕС

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають