РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ СИРОВИННИМИ РЕСУРСАМИ НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

  • Г.В. Дугінець Київський національний торговельно-економічний університет
Ключові слова: світова торгівля, сировинні ресурси, сільськогосподарська продукція

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасних трендів розвитку світової торгівлі сировинними ресурсами на прикладі сільськогосподарської продукції. Визначено, що приклад європейських країн доводить, що раціональне використання національного багатства для створення інноваційної сировинної промисловості призводить до підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку. Проаналізовано динаміку обсягів світового товарного виробництва та експорту у 2011-2017 рр. та визначено, що світовий експорт сільськогосподарської продукції в середньому за цей період показує найбільш позитивну динаміку розвитку в порівнянні з промисловим і енергетичним секторами. Доведено, що агропродукція збереже лідерство як найбільш стійкий сектор світової торгівлі навіть при негативній динаміці прогнозованих параметрів цін на її ключові сировинні товари. У середньостроковій стратегії даний факт має значення для планування інвестицій та організації експортних поставок сільськогосподарської продукції. Проаналізовано динаміку номінального та реального значення індексу цін на продовольство ФАО, 1999-2018 рр. та зміну індексів світових цін ФАО за основними товарними групами в 2000-2018 роках. Доведено, що у другому десятилітті XXI століття глобальний тренд в сфері світової торгівлі і аграрного обороту залишався досить нестабільнім. Така нестабільність викликана низкою причин: коливаннями виробництва в силу істотній залежності даного сектора економіки від погодних умов, змінами обсягу попиту в силу економічних причин. Проте тенденції зміни індексів світових цін на продовольство в силу їх досить слабкою волатильності та антикризової стійкості можуть розглядатися в якості надійного індикатору стану світової економіки, особливо в переломних точках трендів. Отримані результати свідчать про наявність стійкого та поступального розвитку світового аграрного виробництва, динаміка якого в кризові періоди демонструє істотно менш помітні хвильові тренди в обсягах виробництва і експорту в порівнянні з іншими галузями (в 2000-2018 рр. в секторі зберігається позитивна динаміка зростання, а також суттєві темпи зростання експорту.) Доведено що, світова торгівля сільськогосподарською продукцією схильна до значно більш динамічних трендів, ніж виробничий сектор тому експорт сільськогосподарської продукції представляється одним з найбільш стійких елементів світової торгівлі.

Посилання

Антонюк О., Антонюк П. Аналіз структури експорту агропродовольчої продукції. Економіка харчової промисловості. 2014. No. 3. С. 27-32.

Голян В. Ресурсне прокляття: чому зернова орієнтація українського АПК заважає іноземним інвестиціям. Аgravery. 30 травня 2016. URL: http://agravery.com/uk/posts/show/resursne-proklatta-comu-zernova-orientacia-ukrainskogo-apk-zavazae-inozemnim-investiciam#

Дугінець Г.В. Глобальні ланцюги вартості [текст]: монографія. – К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2018. – 412 с.

Зварич І., Зварич Р. Аналіз ресурсно-сировинних дисбалансів світової економіки. Журнал європейської економіки. 2017. Т. 12. No. 4. – С. 433-457.

Іващенко М. В. Актуальні питання сучасного стану та перспектив України на глобальних сировинних ринках-2017. Young. 2017. Т. 43. No. 3.

Козюк В. Монетарні режими та макрофінансова вразливість у сировинних економіках. Світ фінансів. 2016. Вип. 1. С. 58-73.

Козюк В., Шиманська О. Глобальна економіка в умовах спадного тренда сировинних цін: виклики та можливості для України. Вісник ТНЕУ. 2016. No 1, с. 128-135.

Маслак О. Інвестиції в АПК. Пропозиція. 2014. No 1. С. 30-34.

Нелеп В. М. Висоцька О. М. Перспективи експорту продукції сільського господарства і харчової промисловості України. Економіка АПК. 2014. No 3. С. 72-78.

Ніконенко У. Фіскальна політика в сировинних економіках: роль бюджету та фондів суверенного багатства. Економічний простір. 2018. No. 135.

Петрушенко М. Для кого «ресурсне прокляття» – рідна мати. Урядовий кур‘єр. 2017. 15 березня. URL: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/dlya-kogo-resursne-proklyattya-ridna-mati/p/

Яценко О. М., Невзгляд Н. Г. Глобальні тренди розвитку продовольчого ринку: перспективи для України. Продуктивність агропромислового виробництва. економічні науки. 2015. No. 27. С. 54-62.

Яценко О. Глобалізаційні детермінанти розвитку сировинних ринків. Міжнародна економічна політика. 2013. Вип. 2. С. 66-100. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mep_2013_2_6.pdf

Якубовський М. М. Внутрішній ринок як дзеркало проблем української промисловості. Економіка України. 2012. No. 8. С. 4-15.

Auty R. 1993. Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. London: Routledge.

Arezki, Rabah, and Frederick van der Ploeg. Can the Natural Resource Curse Be Turned Into a Blessing? The Role of Trade Policies and Institutions. 2007. IMF Working Paper WP/07/55.

Béland, Louis-Philippe, and Raaj Tiagi. Economic Freedom and the ‘Resource Curse’: An Empirical Analysis. Studies in Mining Policy, Fraser Institute. October 2009.

Boschini, Anne, Jan Pettersson, and Jesper Roine. Resource Curse or Not: A Question of Appropriability.” The Scandinavian Journal of Economics, 2007. vol. 109, no. 3: 593–617.

Gelb A. Economic Diversification in Resource-Rich Countries, in Beyond the Curse: Policies to Harness the Power of Natural Resources, ed. Rabah Arezki, Thorvaldur Gylfason, and Amadou Sy. Washington, D.C.: International Monetary Fund. 2011.

Global Economic Prospects. Divergences and Risks. 2016. Р.3-5, 29. URL: http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects

FАO (2015). The State of Agricultural Commodity Markets 2015-2016. Trade and food security: achieving a better balance between national priorities and the collective good. Rome, Italy. p. 2. URL: http://www.fao.org/3/a-i5090e.pdf

FАO (2018). The State of Agricultural Commodity Markets 2018. Agricultural trade, climate change and food security. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. URL: http://www.fao.org/3/I9542EN/i9542en.pdf

Mazaraki, A.; Melnichenko, S.; Duginets, G. Ukrainian economy growth imperatives. Prague: Coretex CZ SE. 2018.

OECD-F AO (2016) Аgricultural outlook. 2016-2025. OECD/F AO. URL: http://www.oecd-hilibrary.org/.

Sachs J. and Andrew Warner. Natural Resource Abundance and Economic Growth. 1995. NBER Working Paper 5398.

UNCTAD (2017) World investments report. P. 5. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf/

World Mineral Production 2010–2014, 2012-2016. URL: http://www.bgs.ac.uk/ mineralsUK/statistics/worldStatistics.html

WTO (2018). World Trade Statistical Review. P. 41, 120. URL: https://www.wto.org/ english/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf

Antonyuk, O., & Antonyuk, P. (2014). Analiz struktury eksportu ahroprodovolʹchoyi produktsiyi. [Analysis of the structure of export of agri-food products]. The economy of the food industry, (3), 27-32. [in Ukrainian]

Golyan V. (2016) Resursne proklyattya: chomu zernova oriyentatsiya ukrayinsʹkoho APK zavazhaye inozemnym investytsiyam. [Resource curse: why the grain orientation of the Ukrainian agroindustrial complex impedes foreign investment]. Agravery May 30th. URL: http://agravery.com/uk/posts/show/resursne-proklatta-comu-zernova-orientacia-ukrainskogo-apk-zavazae-inozemnim-investiciam# [in Ukrainian]

Duginets G. (2018) Hlobalʹni lantsyuhy vartosti [The Global Value Chains] [text]: monograph. К.: KNUTE, 412 p. [in Ukrainian]

Zvarych, I., & Zvarych, R. (2017). Analiz resursno-syrovynnykh dysbalansiv svitovoyi ekonomiky. [Analysis of resource and raw material imbalances in the world economy]. Journal of the European Economy, 12(4), 433-457. [in Ukrainian]

Ivashchenko M. (2017). Aktualʹni pytannya suchasnoho stanu ta perspektyv ukrayiny na hlobalʹnykh syrovynnykh rynkakh-2017. [Actual questions of the current state and prospects of Ukraine on global commodity markets-2017.] Young, 43(3). [in Ukrainian]

Kozyuk V. (2016) Monetarni rezhymy ta makrofinansova vrazlyvistʹ u syrovynnykh ekonomikakh. [Monetary regimes and macrofinancial vulnerability in commodity economies]. The world of finance. No. 1, 58-73. [in Ukrainian]

Kozyuk V., Shymanska O. (2016) Hlobalʹna ekonomika v umovakh spadnoho trenda syrovynnykh tsin: vyklyky ta mozhlyvosti dlya Ukrayiny. [Global economy in the context of the downtrend of commodity prices: challenges and opportunities for Ukraine]. TNEU BulletinNo 1, pp. 128-135. [in Ukrainian]

Maslak O. (2014) Investytsiyi v APK. [Investments in agroindustrial complex]. Offer. No1, 30-34. [in Ukrainian]

Nelep V., Visotskaya O. (2014) Perspektyvy eksportu produktsiyi silʹsʹkoho hospodarstva i kharchovoyi promyslovosti Ukrayiny. [Prospects for export of agricultural products and food industry in Ukraine]. Economy of agroindustrial complex.No 3, 72-78. [in Ukrainian]

Nikonenko U. M. (2018). Fiskalʹna polityka v syrovynnykh ekonomikakh: rolʹ byudzhetu ta fondiv suverennoho bahatstva. [Fiscal policy in commodity economies: the role of the budget and sovereign wealth funds]. Economic space, (135). [in Ukrainian]

Petrushenko M. (2017) Dlya koho «resursne proklyattya» – ridna maty. [For whom the "resource curse" - the mother]. Government Courier. March 15th URL: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/dlya-kogo-resursne-proklyattya-ridna-mati/p/ [in Ukrainian]

Yatsenko, O., & Nevzglad, N. (2015). Hlobalʹni trendy rozvytku prodovolʹchoho rynku: perspektyvy dlya Ukrayiny. [Global trends in food market development: prospects for Ukraine]. Productivity of agro-industrial production. economic sciences, No(27), 54-62. [in Ukrainian]

Yatsenko, O. (2013) Hlobalizatsiyni determinanty rozvytku syrovynnykh rynkiv. [Globalization determinants of the development of commodity markets]. International economic policy. No 2, 66-100. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mep_2013_2_6.pdf [in Ukrainian]

Yakubovsky, M. (2012). Vnutrishniy rynok yak dzerkalo problem ukrayinsʹkoyi promyslovosti. [The domestic market as a mirror of the problems of Ukrainian industry]. Economy of Ukraine, No (8), 4-15. [in Ukrainian]

Auty R. (1993). Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. London: Routledge.

Arezki, Rabah, and Frederick van der Ploeg. (2007). Can the Natural Resource Curse Be Turned Into a Blessing? The Role of Trade Policies and Institutions. IMF Working Paper WP/07/55.

Béland, Louis-Philippe, and Raaj Tiagi. (2009). Economic Freedom and the ‘Resource Curse’: An Empirical Analysis. Studies in Mining Policy, Fraser Institute. October.

Boschini, Anne, Jan Pettersson, and Jesper Roine. (2007) Resource Curse or Not: A Question of Appropriability. The Scandinavian Journal of Economics, vol. 109, no. 3: 593–617.

Gelb A. (2011). Economic Diversification in Resource-Rich Countries, in Beyond the Curse: Policies to Harness the Power of Natural Resources, ed. Rabah Arezki, Thorvaldur Gylfason, and Amadou Sy. Washington, D.C.: International Monetary Fund.

Global Economic Prospects. Divergences and Risks. 2016. Р.3-5, 29. URL: http://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects

FАO (2015). The State of Agricultural Commodity Markets 2015-2016. Trade and food security: achieving a better balance between national priorities and the collective good. Rome, Italy. p. 2. URL: http://www.fao.org/3/a-i5090e.pdf

FАO (2018). The State of Agricultural Commodity Markets 2018. Agricultural trade, climate change and food security. Rome. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. URL: http://www.fao.org/3/I9542EN/i9542en.pdf

OECD-F AO (2016) Agricultural outlook. 2016-2025. OECD/F AO. URL: http://www.oecd-hilibrary.org/.

Mazaraki, A.; Melnichenko, S.; Duginets, G. (2018). Ukrainian economy growth imperatives. Prague: Coretex CZ SE.

Sachs J. and Warner A. (1995). Natural Resource Abundance and Economic Growth. NBER Working Paper 5398.

UNCTAD (2017) World investments report. P. 5. URL: http://unctad.org/en/Publications Library/wir2017_en.pdf/

World Mineral Production 2010–2014, 2012-2016. URL: http://www.bgs.ac.uk/minerals UK/statistics/worldStatistics.html

WTO (2018). World Trade Statistical Review. P. 41, 120. URL: https://www.wto.org/English/res_e/statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf

Переглядів статті: 249
Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Дугінець, Г. (2019). РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ СИРОВИННИМИ РЕСУРСАМИ НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ. Економічний простір, (145), 16-31. вилучено із http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/100
Розділ
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І ЗМІНИ ГЕОЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ